Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Dbanie o różnorodność gatunkową ptaków na farmach wiatrowych

Grupa Kapitałowa PGE jest firmą w pełni świadomą swojego wpływu na otoczenie.

Rozliczne, szeroko zakrojone działania związane ze wszystkimi obszarami aktywności Grupy niosą za sobą oczywiste konsekwencje dla otoczenia. Jednocześnie GK PGE dokłada wszelkich starań, aby kalibrować swoje instalacje w taki sposób, by nie szkodzić środowisku naturalnemu oraz niwelować skutki swej aktywności we wszelkich możliwych kontekstach. PGE dba o dobry rozwój fauny i flory skupionych wokół aktywów należących do przedsiębiorstwa. Projekt jest realizowany z firmą BIOSECO, która specjalizuje się w systemach ochrony ptaków na lotniskach i farmach wiatrowych, jak również dostarcza zaawansowane narzędzia do badań ornitologicznych. W ramach projektu  przetestowano system monitorujący ptaki, który ma za zadanie wyeliminowanie ich kolizji z turbinami wiatraków w obrębie farm wiatrowych Kisielice oraz Lotnisko. Mechanizm polega na analizie informacji rejestrowanych przez urządzenia zamontowane na turbinach. Dane z kamer wizyjnych oraz radaru są używane do automatycznej identyfikacji ptaków, katalogowania ich poszczególnych gatunków, śledzenia torów lotu. Aparatura jest w stanie wykryć ptactwo z odległości 500 m od turbiny oraz ocenić prawdopodobieństwo kolizji. Jeśli zwierzęta znajdą się w określonej odległości od turbiny inicjuje ona ciąg świetlnych znaków ostrzegawczych mających za zadanie zasygnalizować ptakom zagrożenie. Jeśli nie zmienią toru lotu zostaje uruchomiony system dźwiękowy. Wreszcie, jeśli ptaki zbliżą się do turbiny na odległość 300 m dochodzi do zatrzymania turbiny. W ten sposób zwierzęta są w stanie bezpiecznie ominąć przeszkodę. Projekt w istotny sposób zmniejszy ryzyko kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi. W konsekwencji wpłynie korzystnie na utrzymanie cennej bioróżnorodności w obszarach farm wiatrowych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. Wiele gatunków, dotąd zmuszanych do przenoszenia swych lęgowisk, będzie mogło bezpiecznie żyć w okolicach aktywów PGE. Dwie farmy wytypowane do pilotażowego projektu nie zostały wyłonione przypadkowo – są to bowiem okolice bytowania wielu chronionych i zagrożonych gatunków ptaków, m.in.: bielików, orlików krzykliwych, żurawi, błotniaków stawowych i bocianów białych.

Oprócz korzyści dla środowiska naturalnego rozwiązanie przyniesie oszczędności, bo Grupa nie będzie musiała ponosić kosztów związanych z okresowym wyłączaniem całych kompleksów farm wiatrowych w trakcie migracji ptaków.

01 01

Wprowadzenie „Zasad prowadzenia prac przy budowie i przebudowie stacji i linii energetycznych” w inwestycjach w sieć elektroenergetyczną

PGE Dystrybucja jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Grupie Kapitałowej PGE. Jedno z zadań OSD to rozbudowa i modernizacja infrastruktury energetycznej, której główny trzon stanowią linie i stacje energetyczne. Dla projektu realizowanego wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) dla partnerów biznesowych wprowadzono dodatkowe wytyczne, których celem jest dbałość o środowisko naturalne podczas prowadzonych prac budowlanych i remontowych.

Dla wykonawców inwestycji wprowadzono „Zasady prowadzenia prac przy budowie i przebudowie stacji i linii energetycznych”, które określają sposoby realizacji inwestycji z poszanowaniem środowiska naturalnego w zakresie:

  • wpływu budowy na stan powietrza atmosferycznego – ograniczenie pylenia,
  • wpływu na stan klimatu akustycznego – ograniczenie hałasu,
  • minimalizowania wpływu promieniowania elektromagnetycznego poprzez regularnie prowadzone pomiary i ewentualne reagowanie na jego zbyt wysoki poziom,
  • dbałości o środowisko wód gruntowych,
  • odpowiedzialnego zarządzania odpadami poprzez właściwe ich składowanie /zabezpieczenie oraz selektywne magazynowanie i zbieranie w celu przekazania uprawnionym podmiotom.

Zasady te powinny być stosowane przy wykonywaniu codziennych prac prowadzonych na budowach oraz przy użytkowaniu sprawnego technicznie i właściwie wyposażonego bądź doposażonego sprzętu, jak również dotyczą one organizacji pracy, w której poszanowanie środowiska jest najważniejszym z priorytetów.

W trakcie realizacji ww. inwestycji przez inspektorów BHP prowadzone są kwartalne kontrole realizacji zasad. Prowadzone kontrole dotyczą stosowania właściwych urządzeń i maszyn przez wykonawców zgodnie z instrukcją BHP i ww. zasadami sprawności technicznej urządzeń. Sprawdzane są również zasady organizacji pracy zgodnie z ww. zasadami, których głównym celem jest „oszczędne gospodarowanie zasobami” w celu ochrony środowiska naturalnego i klimatu.

W trosce o środowisko naturalne ale też o jakość dostarczanej energii PGE Dystrybucja w obszarach leśnych stosuje nowoczesne słupy nadleśne, których wysokość sięga 50 metrów i pozwala ominąć konary nawet wysokich drzew i gwarantuje stabilną pracę sieci nawet podczas wichur czy opadów mokrego śniegu. Montaż ww. konstrukcji nie wymaga zwiększenia obszaru wycinki drzew. W 2019 roku słupy nadleśne były montowane w okolicach Radomska na linii (WN-110 kV) Radomsko Południe – Wrzosowa oraz Radomsko Południe – Stobiecko oraz na linii 110 kV relacji Bór – Suchedniów – Występa – Kielce Piaski, w okolicach Kielc.

Wyniki wyszukiwania: