Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

W bezpośrednim tłumaczeniu „Compliance” oznacza zgodność z literą prawa. Działania zgodnego z prawem oczekuje się od każdego pracownika, a zasady etyki i odpowiedzialność za postępowanie względem współpracowników, klientów czy partnerów biznesowych obowiązują wszystkich w tym samym stopniu.

Funkcja Compliance w GK PGE

Głównym celem funkcji Compliance w GK PGE jest wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej GK PGE jako najbardziej efektywnej i elastycznej grupy energetycznej w Polsce oraz minimalizacja ryzyk niezgodności, które mogą skutkować poniesieniem kar, sankcji, czy utratą reputacji w wyniku niedostosowania do przepisów i norm, usankcjonowanych prawnie lub będących najlepszymi praktykami w obszarze.

Rozwiązania systemu Compliance odnoszą się do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej PGE, w tym także do kadry zarządzającej i kierowniczej. Ma także obejmować podmioty skupione w Grupie Kapitałowej.

Aby skutecznie realizować opisane wyżej cele główne:

  •  budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o zasadę przestrzegania prawa i zasad etycznych oraz zasad zrównoważonego biznesu, czemu w szczególności służą takie regulacje wewnętrzne jak Kodeks etyki, Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych oraz Polityka antykorupcyjna;
  • wdrażamy przejrzyste i transparentne procesy, zapewniające możliwość identyfikowania, wyjaśniania i niezwłocznego usuwania naruszeń;
  • prowadzimy edukację i komunikację zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa i regulacji wewnętrznych w zakresie Compliance oraz postawy uczciwości.
bli bli

Organizacja funkcji Compliance w PGE

Rada Nadzorcza PGE S.A. nadzoruje i monitoruje system zarządzania Compliance GK PGE, ocenia skuteczność systemu i funkcji Compliance, w oparciu m.in. o okresowe sprawozdania. Zadanie bieżącego nadzorowania monitorowania systemu Compliance należy do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W ramach systemu Kontroli Wewnętrznej Zarząd PGE S.A. wdraża i utrzymuje skuteczny system zarządzania Compliance, obok funkcji zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego, wdraża odpowiednie i skuteczne rozwiązania, zapewniające, że pracownicy i kadra kierownicza Grupy Kapitałowej PGE będą prowadzić działania biznesowe w sposób uczciwy, etyczny, spójny i zgodny z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi, a także z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi. Zarząd PGE S.A. w szczególności kieruje realizacją procesu zarządzania Compliance w całej Grupie oraz zapewnia zasoby do skutecznej realizacji procesu, zapewnia komórce organizacyjnej właściwej ds. Compliance odpowiedni dostęp do informacji i danych, niezbędnych do realizacji jej zadań, wyznacza główne kierunki zarządzania Compliance. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej (w tym Komitetowi Audytu) stosowne informacje i raporty dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania Compliance.

Komórka organizacyjna PGE S.A. realizująca funkcję Compliance w GK PGE, której Dyrektor raportuje do członka zarządu PGE S.A.

Funkcja Compliance realizowana jest w Liniach Biznesowych oraz Segmentach Biznesowych za pomocą wyznaczonych Koordynatorów Compliance.

Działania w ramach Programu Compliance na rok 2019

W ramach Programu Compliance w 2019 roku skupiliśmy się w GK PGE na realizacji zadań takich jak:

W ramach promowania standardów etycznych i wartości PRO, jako elementów kultury organizacyjnej GK PGE podjęto działania edukacyjne i komunikacyjne angażujące kadrę zarządzającą (zarządy i dyrektorzy) – w zakresie praktyk stosowania wartości PRO w kierowanych przez nich jednostkach.

W Grupie Kapitałowej PGE w ramach szkoleń adaptacyjnych trenerzy zapoznawali nowozatrudnionych Pracowników z zasadami Kodeksu etyki.

W 2019 roku Departament Compliance, a także Koordynatorzy Compliance organizowali szkolenia z Kodeksu etyki GK PGE, w ramach których promowano wartości PRO i zachowania etyczne wśród pracowników GK. Każde szkolenie z tego zakresu jest zakończone testem sprawdzającym wiedzę i podpisaniem oświadczenia przez pracownika o zapoznaniu się z zasadami etycznymi, których należy przestrzegać.

Ponadto, w ramach inauguracji przypominającego cyklu szkoleń z Kodeksu etyki GK PGE, przeprowadzono warsztaty „PROsta droga!”, których uczestnikami była kadra zarządzająca PGE S.A.

Działanie zapobiegające korupcji i konfliktowi interesów, które zostało rozpoczęte w roku 2019 to aktualizacja regulacji dotyczących przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów w celu zapewnienia zgodności ze Standardami GPW. W szczególności uzupełniono Politykę antykorupcyjną GK PGE o rozwiązania mające na celu zapobieganie tworzeniu funduszy korupcyjnych.

W zakresie realizacji działań w celu przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów w Grupie w 2019 roku kontynuowano szkolenia z zakresu Polityki antykorupcyjnej GK PGE wśród pracowników.

W 2019 roku podjęto działania, w celu przeciwdziałania nadużyciom. Przygotowano wykaz rodzajów potencjalnych nadużyć, których ryzyko wystąpienia zidentyfikowano w poszczególnych obszarach działalności spółki PGE S.A. Przeprowadzono przegląd procesów i regulacji pod kątem możliwości wystąpienia ryzyka nadużyć i podejmowanych działań w zakresie nadzoru i kontroli.

W ramach zapewnienia zgodności działalności transakcyjnej GK PGE z Dyrektywą MIFID II  i obowiązkiem raportowania pod EMIR rozpoczęto pracę nad wdrożeniem Procedury ogólnej – Zapewnienie zgodności działalności transakcyjnej GK PGE z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi i obowiązkiem raportowania pod EMIR. W 2019 roku dokonano kategoryzacji produktów spółek GK PGE pod kątem Dyrektywy MiFID II oraz EMIR, przeprowadzono klasyfikację dopuszczalnych typów transakcji na instrumentach finansowych, a także ustalono model zawierania transakcji na instrumentach finansowych przez spółki z Grupy.

Sformułowano zasady raportowania transakcji na instrumentach finansowych przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE oraz jednostki biznesowe/merytoryczne prowadzące działalność transakcyjną, a także ustalono sposób raportowania transakcji pod EMIR.

Wyniki wyszukiwania: