Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Struktura Zarządzania Zgodnością (Compliance) w Grupie Kapitałowej PGE

W GK PGE istnieje dedykowany Zespół ds. Compliance. Dyrektor Departamentu Compliance raportuje bezpośrednio do Zarządu oraz do Rady Nadzorczej. W spółkach i oddziałach wyznaczeni są Koordynatorzy ds. Compliance – wyodrębnieni w strukturze organizacyjnej bezpośrednio pod Zarządem/ Dyrektorem Oddziału i z równoległą ścieżką raportowania do PGE. W całej Grupie PGE obszar Compliance to ok. 60 osób.

Aby zapewnić im niezależność, ich powołanie czy zwolnienie musi być poprzedzone zgodą lub konsultacją z Dyrektorem Compliance w PGE. Wśród pracowników spółek GK PGE specjalne szkolenie przeszły osoby zajmujące się szkoleniem pracowników z Kodeksu etyki i polityki antykorupcyjnej. Ponadto, niektóre spółki GK PGE zawarły umowę z firmą zewnętrzną – ekspertem w zakresie standardów etycznych – na usługę tzw. „Bezstronnego Doradcy”, który działa jako infolinia i doradca z obszaru mobbingu, dyskryminacji czy molestowania.

cel9 cel9

Budowanie kultury bezpieczeństwa

Bezpieczna praca jest priorytetem w PGE i podlega ciągłemu doskonaleniu.

Niejednolita świadomość bezpieczeństwa pracy wśród pracowników firm podwykonawczych sprawiły, że został stworzony system identyfikacji bezpiecznych zachowań wśród pracowników podwykonawców. Nagradzani są Ci, którzy aktywnie angażują się na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i zgłaszają zdarzenia potencjalnie wypadkowe. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w spółkach PGE Energia Ciepła powstały Centra Szkoleniowe „Zero Wypadków”, których celem jest zwiększanie świadomości w obszarze BHP. Przykładem budowania kultury bezpieczeństwa są Wiadomości Bezpieczeństwa.

Raz w tygodniu pracownicy spółek PGE Energia Ciepła otrzymują mail z wiadomością na każdy dzień. Są one odczytywane podczas wewnętrznych spotkań. Stosowane w spółce PGE GIEK metody zarządzania obszarem BHP dają wymierne efekty poprawy warunków pracy dla zatrudnionych pracowników. Władze oddziałów zobowiązane są realizować cel stawiany przez zarząd PGE GiEK w postaci stałej poprawy stanu BHP poprzez realizację celów szczegółowych zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Realizowane są zadania wynikające z przyjętych programów poprawy warunków BHP oraz zadania wynikające z corocznych przeglądów warunków pracy. Osoby kierujące pracownikami oraz osoby z dozoru zobowiązane są, aby z należytą starannością organizować i nadzorować prace podległych pracowników ze szczególnym naciskiem na nietolerowanie odstępstw od zachowań bezpiecznych.

W 2019 roku PGE Dystrybucja otrzymała „Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy” CIOP Warszawa za stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy. Spółka spełnia nie tylko wymogi formalne w zakresie BHP, wprowadzając instrukcje pracy, procedury, wyposażenie pracowników w wysokiej jakości sprzęt ochronny, m.in. ubrania robocze. PGE Dystrybucja prowadzi również szereg działań nieformalnych promujących bezpieczne zachowania podczas wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, jak np. wydawanie periodyku „Bezpiecznik” czy realizacja wyróżnionego nagrodami projektu „Moda na bezpieczeństwo”. Ponadto spółka jest także członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy – organizacji, która poprzez codzienne działania rozwija kulturę bezpiecznej pracy.

W minionym roku PGE Dystrybucja uczestniczyła również w projekcie pn. „Mobilne stanowisko do wizualizacji pola akustycznego źródeł hałasu z wykorzystaniem bezpośredniego pomiaru prędkości akustycznej w polu bliskim”, realizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, dofinansowanego w latach 2017-2019 przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowatorską metodą pomiaru, zastosowaną podczas badań wizualizacji pola akustycznego źródeł hałasu, objęto transformator WN oraz agregat prądotwórczy stosowane w PGE Dystrybucja. Wyniki wskazały, iż podczas pracy transformatora WN zarówno poziom hałasu, jak i oddziaływanie pola elektroenergetycznego na środowisko są zgodne z obowiązującymi normami.

Wyniki wyszukiwania: