Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Segment Obrót obejmuje działalność prowadzoną w Grupie PGE na rynku hurtowym energii oraz na rynku detalicznym.

Działalność prowadzona w ramach rynku hurtowego dotyczy przede wszystkim realizacji transakcji obrotu energią elektryczną w imieniu i na rzecz segmentów Energetyka Konwencjonalna, Ciepłownictwo oraz Energetyka Odnawialna.

PGE-grafiki_energet-obrot PGE-grafiki_energet-obrot

* Dane dotyczą spółki PGE Obrót S.A.

Jest to sprzedaż do odbiorców biznesowych i instytucjonalnych, stanowiąca ponad ¾ sprzedawanego wolumenu, oraz do odbiorców indywidualnych. Przychody segmentu obejmują również sprzedaż paliw, w tym głównie: miału węglowego i węgla grubego, realizowaną przez PGE Paliwa sp. z o.o. oraz sprzedaż gazu.

Sprzedawanej energii elektrycznej odpowiadają koszty zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz koszty umorzenia praw majątkowych, w ramach systemu wsparcia dla źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej.

Segment Obrót ponosi również koszty związane z działalnością centrum korporacyjnego Grupy.

W ramach działalności na rynku detalicznym główne źródło przychodów segmentu to sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Wolumeny, klienci i dane operacyjne

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców finalnych i liczba klientów w 2019 i 2018 roku

Taryfy Wolumen
(TWh)*
Liczba klientów według punktów poboru (szt.)*
Rok 2019 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2018
Grupa taryfowa A 9,87 10,21 169 153
Grupa taryfowa B 15,67 13,65 12 708 11 718
Grupa taryfowa C+R 7,55 6,76 450 126 447 081
Grupa taryfowa G 9,81 9,77 4 869 622 4 812 012
RAZEM 42,9 40,39 5 332 625 5 270 964

* Dane dotyczą spółki PGE Obrót S.A.

Kluczowe wielkości finansowe

[mln PLN] 2019 2018
Przychody ze sprzedaży, w tym: 17 312 14 377
EBIT 247 203
EBITDA 280 227
Nakłady inwestycyjne 30 14

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Wyniki segmentu zależne są przede wszystkim od marży jaką uda się zrealizować na obrocie energią elektryczną. Istotny wpływ na wynik segmentu ma koszt umorzeń praw majątkowych (czyli tzw. kolorowych certyfikatów, które sprzedawca energii do odbiorcy finalnego zobowiązany jest umarzać).  Rynkowe notowania kolorowych certyfikatów charakteryzują się zmiennością wynikającą ze zmian w otoczeniu regulacyjnym. Segment Obrotu uzyskuje również przychody z tytułu umowy o Zarządzanie Handlowe Zdolnościami Wytwórczymi, czyli z obrotu hurtowego energią elektryczną wykonywanego w charakterze agenta na rzecz spółek produkcyjnych z Grupy PGE. Przychody z tej usługi są zależne od wolumenu sprzedanego przez spółki z Grupy.

Na EBITDA raportowaną w 2019 roku wpłynęło obniżenie cen dla odbiorców finalnych w związku z ustawą o cenach prądu (ustawa z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw), częściowo zrekompensowany ujęciem spodziewanego zwrotu utraconych przychodów w postaci rekompensat.

Wyniki wyszukiwania: