Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Wyniki finansowe

Wzrost cen energii elektrycznej przełożył się na wzrost przychodów. Raportowany zysk EBITDA wzrósł o 12% r/r. Bezpośrednim powodem były zdarzenia jednorazowe, które przyniosły dodatkowo 504 mln PLN (sprzedaż dodatkowych uprawnień CO2 dodała ok. 1400 mln PLN, zmiana rezerwy rekultywacyjnej i aktuarialnej obniżyła zysk o ok. 900 mln PLN. Zysk EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe był niższy o 1% r/r.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wyniki finansowe wypracowane w 2019 były ujemne ze względu na dokonane odpisy wartości aktywów trwałych w  wysokości ok. 7,5 mld PLN dotyczące głownie elektrowni na węglu brunatnym. Odpisy te  miały charakter niegotówkowy i nie obciążyły przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które wyniosły 6,8 mld PLN.

37 627mln PLN
Przychody ze sprzedaży
(2 507)mln PLN
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
(4 175)mln PLN
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(4 703)mln PLN
Zysk (strata) brutto

Wyniki testów na utratę wartości wskazują, jak w efekcie zmian otoczenia biznesowego zmienia się sama energetyka i jaka jest skala wyzwań stojących przed Grupą PGE. Utrzymanie pozycji finansowej Grupy wymaga silnej dyscypliny kosztowej oraz koncentracji na projektach inwestycyjnych o najbardziej efektywnej stopie zwrotu

Paweł Strączyński
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej

[mln PLN] 2019 2018
Przekształcone
r/r
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 37 627 25 946 45%
Koszt własny sprzedaży -40 134 -21 044 91%
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY -2 507 4 902 -151%
Koszty sprzedaży i dystrybucji -1 361 -1 406 -3%
Koszty ogólnego zarządu -1099 -984 12%
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto 792 -30 -2740%
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -4 175 2 482 -268%
Koszty finansowe netto -471 -361 30%
Udział w zysku jednostek wykazywanych metodą praw własności -57 71 -180%
ZYSK BRUTTO -4 703 2 192 -315%
Bieżący podatek dochodowy -572 -350 63%
Odroczony podatek dochodowy 1347 -331 -507%
ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY -3 928 1 511 -360%
przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -3 961 1 498 -364%
przypadający na udziały niekontrolujące 33 13 154%
ZYSK NA AKCJĘ [PLN] -2,12 0,8 -365%
EBITDA 7 141 6 375 12%

Saldo zdarzeń jednorazowych (poziom EBITDA)

Zdarzenia jednorazowe w 2019 roku miały pozytywny wpływ na wynik raportowany (odwrotnie niż w roku poprzednim). Skala wydarzeń jednorazowych była większa.

[mln PLN] 2019 2018
Przychody z rekompensat KDT (w tym sądowe) -8 -120
Zmiana rezerwy rekultywacyjnej -835 -146
Zmiana rezerwy aktuarialnej -99 -71
Dodatkowe uprawnienia do emisji EUA 1 446
One-offy – poziom EBITDA 504 -337
EBITDA powtarzalna 6 637 6 701

* Przychody z zielonych certyfikatów oraz mechanizmu FIT/FIP
** Zawiera koszt różnicy bilansowej

Kluczowe dane segmentowe 2019 2018 r/r
EBITDA [mln PLN], w tym: 7 141 6 375 12%
Energetyka Konwencjonalna 2 880 2 101 37%
Ciepłownictwo 1186 852 39%
Energetyka Odnawialna 517 463 12%
Dystrybucja 2 306 2 463 -6%
Obrót 280 227 23%

Dynamika EBITDA r/r +37% w segmencie Energetyka Konwencjonalna i r/r +39% w segmencie Ciepłownictwo była wsparta przydziałem dodatkowych uprawnień EUA o wartości odpowiednio 1 061mln PLN  dla Energetyki Konwencjonalnej oraz 281 mln PLN dla Ciepłownictwa.

Kluczowe dane segmentowe: 2019 2018 r/r
EBIT [mln PLN], w tym: -4175 2 482 -268%
Energetyka Konwencjonalna -7 109 379 -1 976%
Ciepłownictwo 595 196 204%
Energetyka Odnawialna 657 205 220%
Dystrybucja 1 101 1 277 -14%
Obrót 247 203 22%

 

[mln PLN] 2019 2018 r/r
Zdarzenia jednorazowe – poziom EBITDA 504 -337 -250%
Odpisy aktywów trwałych (brutto) -7 520 -402 1 771%
Zdarzenia jednorazowe – poziom EBIT -7 016 -739 849%
EBIT powtarzalny 2 841 3 221 -12%

Bilans skonsolidowany (główne kategorie)

Wzrost sumy bilansowej jest wynikiem trwającego programu inwestycyjnego oraz wypracowanego zysku. Wartość aktywów trwałych spadła o 2,6 mld PLN r/r ze względu na dokonane odpisy wartości aktywów trwałych (-7,5 mld PLN). Rozwój finansowany był zarówno przez wypracowane środki z działalności operacyjnej (+6,8 mld PLN) a także przez środki zewnętrzne (wzrost zadłużenia netto +1,8 mld PLN).

[mln PLN] 31 grudnia
2019
31 grudnia
2018
31 grudnia
2017
AKTYWA TRWAŁE, W TYM: 65 055 66 765 62 650
Rzeczowe aktywa trwałe 59 690 62 274 59 010
Wartości niematerialne 735 1 046 1 032
Należności finansowe 180 168 158
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 93 117 222
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 715 776 634
Pozostałe aktywa długoterminowe 676 528 524
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 240 1 203 402
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1318 552 571
AKTYWA OBROTOWE, W TYM: 12 593 9 131 9 519
Zapasy 4 509 2 699 1 890
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 965 408 1 040
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe 4 815 4 102 3 522
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 605 458 396
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 313 1 281 2 552
SUMA AKTYWÓW 77 650 75 905 72 183
Kapitał podstawowy 19 165 19 165 19 165
Kapitał zapasowy 19 669 19 872 15 328
Zyski zatrzymane 3 779 7 743 10 556
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 42 289 46 727 45 128
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 848 1 074 1 250
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 43 137 47 801 46 378
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, W TYM: 22 687 15 578 16 945
Rezerwy długoterminowe 9 652 6 428 5 651
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 10 859 6 361 8 557
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 920 1 616 1 302
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 616 611 1 038
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, W TYM: 11 826 12 526 8 860
Rezerwy krótkoterminowe 4 366 2 608 1 991
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 1 449 4 347 1 488
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe 3 636 3 613 3 231
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 1 865 1 747 1 733
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 34 513 28 104 25 805
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ 77 650 75 905 72 183

Nakłady inwestycyjne w roku 2019 wyniosły 7,0 mld PLN i koncentrowały się w segmencie Energetyki Konwencjonalnej oraz w segmencie Dystrybucji.

[mln PLN] 2019 2018 r/r
Nakłady inwestycyjne w tym: 7 009 6 856 2%
Energetyka Konwencjonalna 4 018 4 122 -3%
Ciepłownictwo 548 775 -29%
Energetyka Odnawialna 151 103 47%
Dystrybucja 2 225 1 853 20%
Obrót 30 14 114%

[mln PLN] 2019 2018 r/r
Operacyjne 6 820 5 102 34%
Inwestycyjne -6 865 -6 465 6%
Finansowe 77 91 -15%
Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 32 -1 272 -103%

[mln PLN] B.Z. 2019 B.O. 2018 ∆ 2019
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1 313 1 281 32
Lokaty i depozyty krótkoterminowe 8 7 1
Środki o ograniczonej możliwości dysponowania (korekta) -428 -180 -248
Środki pieniężne w dyspozycji Grupy PGE 893 1 108 -215
Krótkoterminowe zadłużenie finansowe -1 449 -4 461 2 898
Długoterminowe zadłużenie finansowe -10 859 -6 247 -4 498
Łącznie zadłużenie finansowe (brutto) -12 308 -10 708 -1 600
Zadłużenie netto* -11 415 -9 600 -1 815

Dług netto na koniec 2019 wyniósł 11,4 mld PLN czyli był 1,6 razy większy od rocznego zysku EBITDA. W trakcie roku 2019 zadłużenie netto zwiększyło się o 1,8 mld PLN. Wzrost raportowanego zadłużenia wynika głównie ze zmiany ujmowania leasingów  wg MSSF 16 (ponad 900 mln PLN), kolejnym czynnikiem było nabycie udziałów w spółkach Grupy Kapitałowej o wartości ok. 300 mln PLN oraz wzrost środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania (250 mln PLN).

Zobacz także: perspektywy

Wyniki wyszukiwania: