Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Materialność

Aktywnie i odpowiedzialnie budujemy platformę dialogu z naszymi interesariuszami podejmując liczne działania angażujące naszych partnerów biznesowych, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne, klientów i media. Sesja dialogowa z naszymi interesariuszami odbyła się w 2017 r.

Matryca interesariuszy

Pod koniec 2014 r. zorganizowaliśmy pierwszą sesję dialogową z naszymi interesariuszami i zidentyfikowaliśmy tematy istotne z ich punktu widzenia. Powstały materiał stanowił bazę do stworzenia Raportu społecznego GK PGE 2013-2014 – pierwszego raportu społecznej odpowiedzialności w naszej Grupie oraz dwóch kolejnych raportów zintegrowanych.

Jak powstał nasz Raport zintegrowany za 2019 r.

PGE-grafiki_struktura-powstania-raportu PGE-grafiki_struktura-powstania-raportu

Trzy lata później – w październiku 2017 r. zaprosiliśmy przedstawicieli zidentyfikowanych grup interesariuszy do udziału w naszej drugiej sesji dialogowej. Utrzymaliśmy zakres tematyczny poruszanych kwestii w trakcie pierwszej sesji dialogowej, utrzymaliśmy również katalog wskaźników GRI dokonując transpozycji standardu G4 na GRI Standards.

Sesja dialogowa została zorganizowana wokół czterech obszarów tematycznych: Społeczeństwo, Środowisko, Miejsce pracy, Rynek, znajdujących swoje odzwierciedlenie w procedurze GK PGE w obszarze zarządzania działaniami związanymi z zaangażowaniem społecznym i powiązanych ze strategią biznesową. W ramach tych czterech obszarów interesariusze zidentyfikowali kluczowe dla nich tematy, które zostały rozwinięte w naszym Raporcie.

Tematy ważne dla naszych interesariuszy

Do sesji dialogowej zaprosiliśmy przedstawicieli ponad 20 różnych grup (m.in. organizacji pozarządowych, organizacji konsumenckich, branżowych, partnerów biznesowych, w tym banków, dziennikarzy oraz pracowników). Zidentyfikowaliśmy wspólnie 20 rodzajów oczekiwań naszych interesariuszy. Wszystkie mają wpływ na kształt obecnego Raportu Zintegrowanego, w którym staramy się jak najpełniej odpowiedzieć na oczekiwania naszego otoczenia. Poniżej podsumowanie najważniejszych oczekiwań według liczby punktów przyznawanych w ramach indywidualnych ankiet uczestników sesji dialogowej. Dodatkowo poniżej wskazujemy zestawienie najważniejszych kwestii z każdego z obszarów z odniesieniem do treści niniejszego Raportu Zintegrowanego, w których adresujemy przedstawione na sesji oczekiwania.

Lista istotnych tematów z punktu widzenia naszych interesariuszy

Najważniejsze tematy obszaru wskazane przez interesariuszy Zobacz, co zrobiliśmy
w tym kierunku
OBSZAR:
SPOŁECZEŃSTWO
Działania edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, efektywności energetycznej oraz bezpiecznego korzystania z energii i jej infrastruktury (w tym również edukacja dzieci i młodzieży).
Wspieranie lokalnej społeczności, aktywne realizowanie polityki dobrego sąsiedztwa; działania na poziomie poszczególnych spółek.
OBSZAR:
ŚRODOWISKO
Inwestowanie w projekty ze sfery ochrony środowiska, finansowanie projektów badawczych w zakresie możliwości ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, inwestycje na rzecz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.
Ograniczanie wpływu działalności na środowisko.
Emisje do atmosfery (rodzaje i ilość emitowanych substancji – pomiary, cele).
OBSZAR:
MIEJSCE PRACY
Etyczne prowadzenie biznesu, zarządzenie etyką w organizacji (w tym także przeciwdziałanie korupcji).
Promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
Zarządzanie luką pokoleniową.
OBSZAR:
RYNEK
Inwestycje na rzecz rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego – efektywne zapewnianie dostępu do energii elektrycznej i ciepła.

O sesji dialogowej

Proces dialogu z interesariuszami Grupy PGE to podejście pozwalające, w sposób odpowiedni do wyzwań, realizować zadania w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Rozumiemy, że budowanie długoterminowej wartości musi uwzględniać, oprócz priorytetów biznesowych, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu i otwartości.

Podejście do dialogu z interesariuszami, oparte o standard AA1000 (AccountAbility) służy wymianie poglądów oraz opinii, pozwala poznać różnorodne perspektywy, wzajemne oczekiwania i potrzeby oraz możliwości alternatywnych rozwiązań prowadzących do lepszego zrozumienia stron. Dialog prowadzony przez GK PGE ma na celu otwartą wymianę poglądów i opinii oraz poznanie wzajemnych oczekiwań, finalnie prowadząc do lepszego wzajemnego zrozumienia stron.

W 2018 i 2019 r. kontynuowaliśmy prace nad realizacją priorytetowych zagadnień wybranych przez interesariuszy podczas ostatniej – drugiej sesji dialogowej, czego dowodem jest również niniejszy raport.

Wyniki wyszukiwania: