Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Energetyka Odnawialna

Przedmiotem działalności segmentu jest wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych oraz w elektrowniach szczytowo-pompowych.

PGE-grafiki_energet-odnawialna PGE-grafiki_energet-odnawialna

*W ujęciu księgowym.
**Wpływ odwrócenia odpisów na rzeczowych aktywach trwałych.

Segment Energetyka Odnawialna oparty jest przede wszystkim o przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, przy czym, w odróżnieniu od produkcji w elektrowniach systemowych segmentu Energetyka Konwencjonalna, przychody te uzależnione są w większym stopniu od zmienności warunków atmosferycznych i ceny na rynku spot ze względu na przyjęty model sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych. Wolumen produkcji energii elektrycznej przekłada się równocześnie na produkcję praw majątkowych (zielonych) i przychody z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii uzyskiwane przez aktywa segmentu, z wyłączeniem elektrowni wodnych powyżej 5 MWe.

Stabilna część wynikowa segmentu związana jest ze świadczeniem usług systemowych przez elektrownie szczytowo-pompowe, realizowanych w oparciu o umowę z OSP.

Po stronie kosztowej najważniejsze pozycje stanowią: amortyzacja aktywów segmentu, zużycie energii na potrzeby pompowania wody w elektrowniach szczytowo-pompowych oraz usługi obce, głównie w postaci usług remontowych. Istotną pozycję kosztową działalności w ramach segmentu stanowią również podatek od nieruchomości oraz wynagrodzenia pracowników.

Aktywa

W ramach Grupy Kapitałowej PGE działalnością operacyjną w zakresie energetyki odnawialnej zarządza spółka PGE Energia Odnawialna S.A. Ze względu na charakter działalności w skład segmentu wchodzi PGE Baltica, która została prezentacyjnie ujęta w segmencie Energetyki Odnawialnej. Spółka ta odpowiada za wszelkie działania związane z energetyką morską.

pin3 pin3

Na aktywa segmentu składa się:

14
farm wiatrowych
1
elektrownia fotowoltaiczna
29
elektrowni wodnych przepływowych
4
elektrownie wodne szczytowo-pompowe, w tym 2 z dopływem naturalnym

Główne aktywa segmentu Energetyka Odnawialna i ich moc zainstalowana

Stan na 31.12.2019 r.

PGE-grafiki_mapa-farmy PGE-grafiki_mapa-farmy

Dane dotyczące mocy zainstalowanej i produkcji w elektrowniach segmentu Energetyka Odnawialna

Rodzaje Elektrowni Roczna produkcja energii
(GWh)
Moc zainstalowana
(GWh)
2019 2018 2019
Elektrownie wodne przepływowe 247,88 241,79 95,76
Elektrownie wodne szczytowo-pompowe 648,12 388,68 1 256,00
Elektrownie wodne szczytowo-pompowe z dopływem naturalnym* 127,83 134,55 286,64
Elektrownie wiatrowe 1 265,46 1 063,33 549,98
Elektrownie fotowoltaiczne 0,58 0,58 0,6

*W tym produkcja z cyklu szczytowo-pompowego 6,8 GWh oraz produkcja z dopływu naturalnego 121,0 GWh. Łączna produkcja z cyklu szczytowo-pompowego w 2019 roku wyniosła 654,9 GWh, a produkcja z wody wyniosła łącznie 368,9 GWh.

Kluczowe wielkości finansowe

[mln PLN] 2019 2018
Przychody ze sprzedaży, w tym: 1 039 839
EBIT 657 205
EBITDA 517 463
Nakłady inwestycyjne 151 103

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Wyniki segmentu zależne są od warunków pogodowych i hydrologicznych, a także od cen energii elektrycznej, cen zielonych certyfikatów oraz od przychodów z regulacyjnych usług systemowych.

Nakłady inwestycyjne

Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Energetyka Odnawialna w 2019 i 2018 roku

mln PLN 2019 2018* Zmiana %
Inwestycje w moce produkcyjne, w tym: 133 96 39%
Rozwojowe 20 18 11%
Modernizacyjno-odtworzeniowe 113 78 45%
Pozostałe 18 7 157%
RAZEM 151 103 47%

Wyniki wyszukiwania: