Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Kapitał naturalny

Węgiel brunatny oraz węgiel kamienny są kluczowymi paliwami wykorzystywanymi do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach. Dopełnieniem miksu paliwowego są gaz ziemny oraz biomasa.

Inwestujemy w technologie wykorzystujące bezpośrednio siły przyrody – energię wiatru, wody oraz słońca, które w naszych instalacjach OZE zamieniane są w energię elektryczną. Dążymy do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Naszym priorytetem jest ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko oraz ochrona naturalnego ekosystemu.

Dzięki połączeniu własnych zasobów węgla brunatnego, aktywów wytwórczych oraz sieci dystrybucyjnych, Grupa PGE zapewnia bezpieczne i niezawodne dostawy energii elektrycznej do ponad 5 milionów klientów w całej Polsce – gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji. W  praktyce  oznacza  to, że Grupa PGE obsługuje  niemal co trzeciego  konsumenta  energii elektrycznej w Polsce. Jest również liderem w produkcji ciepła sieciowego.

Kontrybucja

2019 2018
Przemysłowe zasoby węgla brunatnego (mln ton) 933,3 983,4
Wydobycie węgla brunatnego (mln ton) 43,29 50,84
Zużycie węgla kamiennego (mln ton) 9,84 11,09
Zużycie gazu ziemnego (mln m3) 1 203,72 1 136,69
Zużycie biomasy (mln ton) 0,55 0,46
Wykorzystanie zasobów odnawialnych (wody, wiatru słońca) – produkcja netto (TWh) 2,04 1,76
Pobór wody na cele produkcyjne (mln m3) 10 982 14 003

Wyniki

60,66mln ton
Emisja CO2
49 299 ton
Emisja NOx*
46 520 ton
Emisja SO2
2 145 ton
Emisja pyłu zawieszonego

2019 2018
Emisja CO2 (mln ton) 60,66 70,19
Emisja NOx (ton) 49 299 57 419
Emisja SO2 (ton) 46 250 70 460
Emisja pyłu zawieszonego (ton) 2 145 3 001
Łączna ilość ścieków** (mln m3) 35,82 25,75
Wody z odwodnienia zakładu górniczego/woda kopalniane oczyszczenia ***(mln m3) 213,29 211,85
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia**** (mln m3) 1 248,62 1 458,28
Ilość odpadów niebezpiecznych** (ton) 8 340,00 3 851,19
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne** (ton) 6 036 964 7 522 409

** PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna, PGE Dystrybucja oraz PGE EC.
*** PGE GiEK.
**** PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna oraz PGE EC.

  • Dążymy do poszanowania energii, stawiając sobie cel efektywnego przekształcania zasobów naturalnych
  • Modernizujemy aktywa wytwórcze pod kątem zwiększenia ich sprawności
  • Inwestujemy w nowoczesne instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania ograniczając tym samym szkodliwe emisje
  • Zwiększamy udział źródeł odnawialnych w naszym miksie wytwórczym, stawiając sobie za cel 25% udziału w rynku OZE w Polsce w roku 2030
  • Konsekwentnie ograniczamy średnią emisyjność CO2 aktywów Grupy
  • Zwiększamy wykorzystanie ubocznych produktów spalania – w przemyśle cementowym, budownictwie i drogownictwie, a także do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych w trakcie eksploatacji
  • Rekultywujemy tereny pogórnicze, tworząc nowe kompleksy leśnie i wodne, w których żyje wiele gatunków zwierząt i roślin
  • GK PGE dostrzega potencjał biznesowy w Ubocznych Produktach Spalania i widzi w nich możliwość ograniczenia degradacji środowiska oraz ograniczenia emisji CO2.

W procesie produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w konwencjonalnych elektrowniach i elektrociepłowniach zasoby naturalne ulegają zużyciu, jednak zapewniając niezawodne dostawy energii elektrycznej i ciepła służymy społeczeństwu oraz przemysłowi, umacniając tym samym kapitał społeczny. Wykorzystując kapitał naturalny w efektywny sposób zwiększamy nasz kapitał finansowy, służący rozwojowi i umacnianiu pozostałych kapitałów. Efektem wykorzystania kapitału naturalnego są również uboczne produkty spalania, które również staramy się w maksymalnym stopniu zagospodarować, kierując się ideą gospodarki obiegu zamkniętego.

Wyniki wyszukiwania: