Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Jesteśmy drugim pod względem liczby klientów dystrybutorem energii z ok. 25 proc. udziałem w polskim rynku dystrybucji energii. Nasz obszar dystrybucyjny obejmuje niemal 40 proc. powierzchni Polski. Przy wykorzystaniu ok. 290 tys. km sieci energetycznej dostarczamy energię elektryczną do blisko 5,5 mln klientów.

Przedmiotem działalności segmentu jest świadczenie usług dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć.

PGE-grafiki_energet-dystrybucja PGE-grafiki_energet-dystrybucja

* W ujęciu zarządczym.

Taryfa zapewnia przeniesienie w niej kosztów związanych z bieżącą działalnością operatora systemu dystrybucyjnego. Są to zarówno uzasadnione koszty operacyjne, amortyzacja, jak również koszty związane z koniecznością pokrycia strat bilansowych przy dystrybucji energii elektrycznej, czy zakupu usług przesyłowych od OSP. Równocześnie taryfa uwzględnia koszty przenoszone w opłacie, takie jak opłata OZE, opłata przejściowa, czy od 2019 roku opłata kogeneracyjna.

Kluczowym elementem kształtującym wynik segmentu dystrybucji jest wynagrodzenie z tyt. zwrotu z zainwestowanego przez PGE kapitału. Oparty jest on o tzw. wartość regulacyjną aktywów („WRA”), tworzoną w oparciu o realizowane inwestycje oraz uwzględnienie amortyzacji majątku. WRA jest podstawą do obliczenia zwrotu kapitału, przy wykorzystaniu średnioważonego kosztu kapitału, który jest publikowany przez Prezesa URE zgodnie z ustaloną formułą i przy uwzględnieniu, jako stopy wolnej od ryzyka, średniej rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa o najdłuższym terminie wykupu w okresie 18 miesięcy poprzedzających złożony wniosek taryfowy, notowanych na Rynku Treasury BondSpot. Ponadto wysokość zwrotu z kapitału uzależniona jest od wykonania indywidualnych celów jakościowych wyznaczonych przez Prezesa URE dla wskaźników efektywności obejmujących: czas trwania przerw, częstość przerw, czas realizacji przyłączenia oraz (jeszcze nie uwzględniany) czas przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych.

Przychody segmentu oparte są o taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzane co roku przez Prezesa URE na wniosek spółki i mają charakter regulowany.


Wolumeny, klienci i dane operacyjne

PGE Dystrybucja S.A. działa na obszarze 129 829 km2 i dostarcza energię elektryczną do ok. 5,46 mln klientów.

Obszar sieci dystrybucyjnej PGE

PGE-grafiki_mapa-teren-dzialania kopia PGE-grafiki_mapa-teren-dzialania kopia

Taryfy Wolumen (TWh)* Liczba klientów
wg punktów poboru (szt.)
2019 2018 2019 2018
Grupa taryfowa A 5,56 5,67 109 108
Grupa taryfowa B 14,28 14,15 12 120 11 739
Grupa taryfowa C+R 6,92 7,01 483 668 480 864
Grupa taryfowa G 9,62 9,58 4 966 098 4 909 493
RAZEM 36,38 36,41 5 461 995 5 402 204

*Z doszacowaniem sprzedaży.

Dane operacyjne Jedn. 2019 2018 2017 2016 2015
Liczba stacji, w tym: szt. 94 921 94 198 93 493 92 837 92 258
Liczba stacji transformatorowych szt. 94 383 93 764 93 104 92 474 91 874
Moc stacji MVA 32 177 31 570 30 826 29 903 29 500
Długość linii ogółem km 293 686 290 235 287 864 285 701 283 804
Linie wysokiego napięcia km 10 301 10 282 10 278 10 197 10 144
Linie średniego napięcia km 113 815 112 512 111 588 110 798 109 938
Linie niskiego napięcia km 169 570 167 441 165 998 164 706 163 723
Wskaźnik strat sieciowych % 4,8 5,1 5,4 5,8 5,9
Wskaźnik SAIDI, w tym: min 261 299 557 401 442
Planowane min 58 87 95 119 159
Nieplanowane z katastrofalnymi min 203 212 462 282 283
Wskaźnik SAIFI, w tym: szt./odb. 3,88 3,92 5,48 4,49 4,72
Planowane szt./odb. 0,31 0,47 0,48 0,61 0,7
Nieplanowane z katastrofalnymi szt./odb. 3,57 3,45 5 3,88 4,02
Czas przyłączenia dni 199 211 215 248 291

Kluczowe wielkości finansowe

[mln PLN] 2019 2018
Przychody ze sprzedaży, w tym: 6 155 5 878
EBIT 1 101 1 277
EBITDA 2 306 2 463
Nakłady inwestycyjne 2 225 1 853

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Segment Dystrybucja charakteryzuje się względną stabilnością wyników finansowych. Wyniki zależą od wolumenu dystrybuowanej energii oraz od poziomu ustalanej przez regulatora taryfy dystrybucyjnej. Ponadto wyniki zależą też od kosztów pokrycia różnicy bilansowej.

Nakłady inwestycyjne

Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucja w 2019 i 2018 roku

mln PLN 2019 2018 Zmiana %
Inwestycje rozwojowe 881 727 21%
Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe 1 245 1 045 19%
Pozostałe 99 81 22%
RAZEM 2 225 1 853 20%

W 2019 roku największe nakłady w kwocie 757 mln PLN poniesione zostały na przyłączanie nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej.

Wyniki wyszukiwania: