Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Polityka środowiskowa

Dbając o poprawę jakości środowiska naturalnego inicjujemy, wspieramy i uczestniczymy w przedsięwzięciach zmierzających do zachowania bioróżnorodności i poprawy stanu środowiska, którego jakość monitorujemy.

Obowiązuje ona w kluczowych spółkach Grupy: PGE S.A., PGE GiEK, PGE Energia Ciepła, PGE Dystrybucja, PGE EJ 1 i PGE Energia Odnawialna, a jej celami są:

 • określenie ogólnych zasad, uprawnień i odpowiedzialności w ramach ochrony środowiska przez GK PGE,
 • określenie procesów i działań realizowanych w GK PGE mających kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska,
 • przypisanie kluczowych ról zdefiniowanych w procesie zarządzania ochroną środowiska do odpowiednich szczebli struktury organizacyjnej zarządzania GK PGE,
 • identyfikacja procesów środowiskowych w poszczególnych liniach biznesowych z uwzględnieniem specyfiki każdej z nich,
 • stałe podnoszenie świadomości pracowników GK PGE w zakresie ochrony środowiska.

Polityka Ochrony Środowiska w GK PGE to kluczowy dokument definiujący nasze podejście do działań proekologicznych.


W 2016 roku została przyjęta Deklaracja Zarządu Spółki PGE S.A. w sprawie polityki środowiskowej, w której władze spółki zobowiązały się do ciągłego doskonalenia działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom – wdrażania wysokich, ekonomicznie uzasadnionych standardów technologicznych.

Środowisko a etyka

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. Kwestia zarządzania wpływem na środowisko naturalne została ujęta w Kodeksie etyki Grupy PGE. Zasada „Dbamy o środowisko naturalne” opisuje postawę firmy m.in. wobec norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wody oraz gleby.

Zgodnie z tą zasadą podejmujemy następujące działania:

 • Regularnie monitorujemy i zmniejszamy negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. Stale dążymy do zmniejszenia wpływu na środowisko zarówno w obszarze technologii stosowanych podczas wykonywania naszej działalności operacyjnej, jak i podczas codziennych obowiązków służbowych.
 • Efektywnie korzystamy z zasobów naturalnych. Zmniejszamy wpływ naszej działalności na środowisko i promujemy zrównoważone wykorzystywanie niezbędnych nam zasobów naturalnych. Wyznaczamy sobie cele w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w naszym łańcuchu dostaw. Nasze inicjatywy obejmują działania, mające na celu zrównoważony rozwój technologii wytwarzania i przesyłu energii, zalesianie, redukcję zużycia wody i energii oraz recykling. Co roku publikujemy informacje o postępach w tej dziedzinie.
 • Stawiamy na innowacje. Wspieramy innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia uciążliwości środowiskowej naszych produktów i usług.

Jesteśmy przekonani, że działając w sposób zrównoważony, przynosimy korzyść zarówno akcjonariuszom, jak i społeczeństwu.

Promocja odpowiedzialnego podejścia wśród klientów

Niezależnie od prowadzenia edukacji ekologicznej i zaangażowania Grupy w wydarzenia promujące poszanowanie środowiska naturalnego PGE Obrót wprowadziła ofertę sprzedaży energii z OZE dla obecnych i przyszłych klientów biznesowych, którzy w swojej strategii mają wpisane działania proekologiczne. Oferta „Naturalnie, że energia”, daje klientom gwarancję pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, w szczególności z wiatru. Dokument poświadcza odbiorcy końcowemu, że określona w nim ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Klienci otrzymują od PGE Obrót certyfikat potwierdzający korzystanie z oferty „Naturalnie, że energia”, wskazujący jaki procent zakupionej energii w danym roku pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Dodatkowo prezes URE wydaje gwarancję pochodzenia energii, która przekazywana jest do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii przez spółkę PGE Obrót na rzecz odbiorcy końcowego. Spółka PGE Obrót zawarła w 2019 r. dwuletni kontrakt na sprzedaż energii elektrycznej z polskimi spółkami PepsiCo. Łączny wolumen dostarczanej do PepsiCo Polska energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniesie ok. 50 GWh w okresie dwóch lat, co jest wartością odpowiadającą konsumpcji energii elektrycznej przez około 12 tys. gospodarstw domowych.

Wybrane wskaźniki w obszarze kwestii środowiskowych w GK PGE

Wspólna Polityka Środowiskowa zobowiązuje wszystkie spółki Grupy do dbałości o środowisko naturalne. Ze względu na specyfikę działalności naszych najważniejszych spółek z Grupy, prezentujemy te wskaźniki, które w największym stopniu dotyczą naszego wpływu na środowisko.

Emisja CO2 (tys. t)** Emisja CO2 (tys. t)** Przydział uprawnień
do emisji CO2 (tys. t) ***
2019 2018 2019
Elektrownia Bełchatów 32 742 38 348 4 627
Elektrownia Turów 5 523 6 893 1 864
Elektrownia Opole 7 023 7 459 2 398
Zespół Elektrowni Dolna Odra * 2 872 3 899 891
Elektrownia Rybnik 4 357 5 250 218
RAZEM Energetyka Konwencjonalna 52 517 61 849 9 998

* Zespół Elektrowni Dolna Odra, w skład której wchodzą: Elektrociepłownia Pomorzany, Elektrownia Dolna Odra, Elektrociepłownia Szczecin.
** Dane szacunkowe, emisja niezweryfikowana – emisja zostanie rozliczona oraz poświadczona przez uprawnionego weryfikatora emisji CO2 na podstawie raportów rocznych z wielkości emisji CO2.
*** Ilości przydzielonych uprawnień do emisji CO2 zostaną potwierdzone w rozporządzeniu Rady Ministrów w 2020 roku.

Emisja CO2 (tys. t)** Emisja CO2 (tys. t)** Przydział uprawnień
do emisji CO2 (tys. t) ***
2019 2018 2019
Elektrociepłownia Lublin Wrotków 539 453 130
Elektrociepłownia Rzeszów 271 283 63
Elektrociepłownia Gorzów 464 478 104
Elektrociepłownia Bydgoszcz 733 744 235
Elektrociepłownia Zgierz 172 175 19
Elektrociepłownia Kielce 182 185 43
Elektrociepłownie Wybrzeże * 1 852 1 907 465
Elektrociepłownia Kraków 1 574 1 722 374
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja ** 1 550 1 591 375
Elektrociepłownia Zielona Góra 558 563 40
Elektrociepłownia Toruń 254 238 43
Razem Ciepłownictwo 8 149 8339 1 891
60 666 70 188 11 889

* Elektrociepłownia Gdańsk i Elektrociepłownia Gdynia.
** Elektrociepłownia Wrocław, Elektrociepłownia Czechnica, Elektrociepłownia Zawidawie.
*** Dane szacunkowe, emisja niezweryfikowana – emisja zostanie rozliczona oraz poświadczona przez uprawnionego weryfikatora emisji CO2 na podstawie raportów rocznych z wielkości emisji CO2.
**** Ilości przydzielonych uprawnień do emisji CO2 zostaną potwierdzone w rozporządzeniu Rady Ministrów w 2020 roku.

Rozwiń Zwiń

Spadek emisji w 2019 roku wynika z mniejszej produkcji energii w obszarze energetyki konwencjonalnej. Jednocześnie średnia emisyjność z instalacji Grupy PGE spadła. Emisje CO2 za 2019 rok zostały zweryfikowana przez uprawnionych weryfikatorów do emisji CO2 w ramach systemu EU ETS. Emisja CO2 z instalacji elektrowni i elektrociepłowni PGE została zredukowana w 2019 roku o 9,5 mln ton CO2 , w odniesieniu do roku 2018, co stanowi ok. 15,7 proc. całkowitej emisji CO2 w roku 2019. Taka redukcja jest związana z obniżeniem produkcji energii elektrycznej w PGE GiEK o ok. 10% w 2019 roku w stosunku do roku 2018. Wskaźnik emisji CO2 na jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej jest systematycznie obniżany. W wyniku przeprowadzanych inwestycji, zmierzających do zwiększenia udziału technologii niskoemisyjnych, w portfolio jednostek Grupy obserwuje się spadek emisji CO2 w jednostce [tCO2 /MWh]. Obecnie, dla roku 2019 dla całej GK PGE (elektrownie i elektrociepłownie) wyniósł 0,84 t/MWh. Cel jaki Grupa wyznaczyła sobie na 2025 rok to 0,78 t CO2 /MWh.

2019 2018 zmiana
Wolumen produkcji (TWh) 58,32 65,91 -12%
Emisyjność [t/MWh] 0,84 0,88 -5%

Darmowe uprawnienia przypadające na produkcję energii elektrycznej wynikają z przepisów prawa w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Uprawnienia przyznawane są w zamian za udokumentowane inwestycje mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla w instalacjach Grupy PGE. Od 2013 roku każdy kolejny rok to spadek ilości darmowych uprawnień do emisji CO2 przyznawanych instalacjom. Od 2021 funkcjonował będzie nowy model w ramach EU ETS, którego szczegóły nie są jeszcze znane, ale grupy energetyczne nie będą otrzymywać darmowych uprawnień na produkcję energii elektrycznej.

PGE GiEK PGE EC
Waga istotnych emisji do powietrza [tony] 2019 2018 2019 2018
NOx 37 179 47 966 12 120 9 453
SO2 36 831 63 130 9 689 7 330
Pył zawieszony 1 324 2 492 821 509
Emisja dla wygenerowanej energii netto ze wszystkich mocy produkcyjnych [kg/MWh]:
NOx 0,86 0,89 0,47 0,48
SO2 0,85 1,18 0,38 0,38
Pył zawieszony 0,03 0,05 0,03 0,03

Podstawowym celem procesów produkcyjnych zachodzących w elektrowniach jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Spalanie paliw powoduje uwalnianie do atmosfery substancji zawartych w paliwie, w tym także dwutlenku siarki, który poprzez dalsze reakcje niekorzystnie wpływa na środowisko. Procesem towarzyszącym produkcji energii elektrycznej i ciepła jest proces odsiarczania spalin przy zastosowaniu technologii mokrej. Technologia ta jest najbardziej sprawdzoną w światowej energetyce, stosowaną do procesu odsiarczania spalin, zakwalifikowaną do najlepszych dostępnych technik BAT. Użycie paliwa o niskiej zawartości siarki może być techniką uzupełniającą, ale nie jest wystarczającym działaniem służącym pożądanej redukcji emisji SO2 .

Finalnym produktem procesu odsiarczania spalin w technologii mokrej jest gips (siarczan wapnia), wykorzystywany w przemyśle budowalnym, m.in. do produkcji płyt kartonowo-gipsowych. Gips, który powstaje w naszych instalacjach odsiarczania spalin (IOS) został zarejestrowany zgodnie z wymaganiami REACH w unijnej Agencji ECHA i może być legalnie i bezpiecznie dla środowiska wprowadzany do obrotu handlowego, o czym świadczą wyniki przeprowadzonych badań. Instalacje mokrego odsiarczania są zainstalowane w elektrowniach spółki PGE GiEK (Bełchatów, Opole, Turów, Dolna Odra, Rybnik), jak również w elektrociepłowniach spółki PGE EC (Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia). Wzrost wielkości emisji w elektrociepłowniach PGE EC wynika z przejęcia w styczniu 2019 roku nowych oddziałów (należących wcześniej do PGE GiEK).

PGE GiEK PGE EC PGE EO
2019 2018 2019 2018 2019 2018
całkowita objętość wody pobranej na cele produkcyjne z następujących źródeł 823 248 035,00 1 042 814 300,00 588 941 446,00 528 781 595,50 9 569 414 678,00 12 431 666 681,90
wody powierzchniowe, w tym wody z terenów podmokłych, rzek, jezior 821 829 162,00 1 040 611 060,00 578 765 341,00 524 456 463,31 9 569 400 094,00 12 431 621 230,90
wody gruntowe 1 204 452,00 1 713 527,00 8 417 680,00 2 901 559,60 5 228,00 37 415,00
woda deszczowa bezpośrednio zebrana i przechowywana przez organizację 16 867,00
ścieki z innej organizacji 2 297,00 3 824,00 1 744,00
dostawy wody miejskiej i dostawy z innych przedsiębiorstw wodnych 212 124,00 485 889,00 1 739 814,00 1 423 572,58 9 356,00 8 036,00

Spadek poboru wody w PGE GiEK jest wynikiem prowadzonej optymalizacji zużycia wody oraz wykorzystania części wód zużytych do innych etapów technologicznych. W przypadku PGE Energii Ciepła pozycja „wody gruntowe” obejmuje w 2019 roku również wody podziemne, stąd też obserwuje się wzrost jej wartości. Woda podziemna pobierana jest przez oddziały w Krakowie, Zgierzu, Lublinie i na Wybrzeżu. Zwiększony pobór wody wynika także z przejęcia oddziałów należących wcześniej do PGE GiEK

Grupa PGE dba o to, aby w gospodarce wodno-ściekowej w jak najszerszym zakresie stosować zasady Gospodarki Obiegu Zamkniętego.


Od lat stosowane jest wielokrotne wykorzystanie wody pobranej ze środowiska, przy zagwarantowaniu utrzymania wymaganych parametrów fizyko-chemicznych i biologicznych. Warunki prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej określone są w odpowiednich decyzjach administracyjnych, w tym głównie w pozwoleniach zintegrowanych i pozwoleniach wodnoprawnych. W oddziałach spółki oraz spółkach zależnych na bieżąco prowadzony jest monitoring w zakresie ilości i jakości pobieranych wód oraz odprowadzanych ścieków. Źródłami do produkcji wody technologicznej w Grupie są zarówno wody powierzchniowe, jak i podziemne (które są poddawane procesom oczyszczania i uzdatniania). W kilku zakładach pobierana jest również woda z miejskich sieci wodociągowych. W zależności od wielkości zakładu, źródła i składu wody surowej, stosuje się różne techniki przygotowania wody: dekarbonizacja wapnem, filtracja, wymiana jonowa, ultrafiltracja, odwrócona osmoza, elektrodejonizacja. W każdym przypadku kompletny ciąg przygotowania wody składa się z kombinacji kilku z wymienionych powyżej technik, co pozwala na przygotowanie wody o odpowiedniej (nierzadko lepszej od pobranej) jakości dla poszczególnych obiegów wodnych i wodno-parowych, a produkty odpadowe z wyżej wymienionych procesów uzdatniania używane są nadal w innych, mniej wymagających obiegach.

Na każdym etapie przygotowania wody szczególną uwagę przykłada się do jej racjonalnego wykorzystania. Bardzo duża część wód odpadowych powstających w trakcie przygotowania wody zawracana jest ponownie do procesów. Również ścieki powstające w innych instalacjach, o ile pozwala na to ich skład, zawracane są do procesu np.:

 • zasadą jest zawracanie tzw. wody odpadowej gorącej, jako źródła do procesu przygotowania wody,
 • w wielu wypadkach wody opadowe lub drenażowe wykorzystywane są ponownie do produkcji wody technologicznej,
 • część ścieków socjalno-bytowych, po oczyszczeniu, wykorzystywana jest jako źródło wody do uzupełniania zamkniętego układu chłodzenia, trwają też prace nad wykorzystaniem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni miejskiej jako źródła wody procesowej,
 • wody odpadowe wykorzystywane są również jako źródła wody do układów wody gospodarczej lub do uzupełniania układów odpopielania i odżużlania.

PGE Energia Odnawialna prowadzi pobór wód do produkcji energii elektrycznej zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi. Pomiary ilości pobranej wody prowadzone są na podstawie zamontowanych liczników lub w oparciu o pracę rzeczywistą elektrowni.

PGE GiEK PGE EC PGE EO PGE Dystrybucja
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Rzeczywista łączna ilość ścieków 21 856 562 16 409 934,90 13 856 612 9 052 856,94 107 699 283 790,48 617 1 352
Ilość ścieków w podziale na:
do wód 21 838 460 16 226 412,40 7 570 498 4 925 721,13 99 636 279 028,48 52 303
do ziemi 565 1049
przedsiębiorstwa komunalne – do kanalizacji 18 102 183 522,50 1 356 110 598 577 8 063 4 762
Wody z odwodnienia zakładu górniczego/ wody kopalniane oczyszczenia 213 285 383 211 854 878 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Wody chłodnicze z otwartego obiegu chłodzenia, które nie wymagają oczyszczenia 706 037 989 916 984 342,25 542 577 387 541 288 560,03 1 000 4 683 nie dotyczy nie dotyczy

Rok 2019 był, a 2020 rok będzie okresem prowadzenia szeregu optymalizacji, modernizacji, uruchamiania nowych instalacji i badań mających na celu dostosowanie się do konkluzji BAT. Działania te wpływają bezpośrednio na ilość ścieków. Zależy ona też bezpośrednio od jakości spalanego paliwa, ponieważ im więcej w nim zanieczyszczeń tym więcej powstaje ścieków.

Grupa PGE na bieżąco monitoruje parametry wód i ścieków. Stosuje również sondy i czujniki, podłączone do serwerów i połączone z systemami wspierającymi podejmowanie decyzji zarządza danymi w czasie rzeczywistym oraz integruje i modeluje procesy oczyszczania:

 • ścieki z Instalacji Odsiarczania Spalin oczyszczane są w dedykowanych im oczyszczalniach, a następnie kierowane do wtórnego wykorzystania w technologii lub są podczyszczane w dedykowanych podczyszczalniach IOS, a następnie wprowadzane do kanalizacji ścieków deszczowo-przemysłowych i dalej, z innymi ściekami przemysłowymi z całej elektrowni, kierowane są do oczyszczalni końcowej,
 • ścieki z obiegu chłodzącego (odsoliny z chłodni kominowych) wykorzystywane są w innych procesach na terenie instalacji np. w procesach odsiarczania spalin lub transportu żużla,
 • ścieki z demineralizacji, regeneracji jonitów, ultrafiltracji i odwróconej osmozie – ścieki o odczynie kwaśnym lub zasadowym przed odprowadzeniem do kanalizacji przemysłowej są neutralizowane (wzajemnie) w zbiornikach chemicznej podczyszczalni,
 • wody opadowe i roztopowe mogące zawierać substancje ropopochodne – wody opadowe z całego terenu zakładu i gospodarki olejowej (maszynownie, rejon elektrofiltrów i transformatorów, teren myjni i zajezdni, teren warsztatów i gospodarki olejowej) podczyszczane są w łapaczach oleju. Ścieki zawierające zawiesinę oczyszczane są w separatorach cząstek stałych i w łapaczach błota,
 • ścieki z placów węglowych – teren wokół placów jest wyposażony w murki oporowe, kanaliki odwadniające i studzienki odstojnikowe w celu odprowadzenia do systemu kanalizacji ogólnospławnej ścieków z wód opadowych z powierzchni bocznych zwałów węgla. Spełniają one jednocześnie funkcje separacyjne (odstojnikowe) dla frakcji stałych, unoszonych przez wody opadowe,
 • wody deszczowe z mis pod transformatorami odprowadzane są do sieci kanalizacji deszczowo-przemysłowej. Misa olejowa połączona jest rurociągiem z łapaczem oleju i zamkiem hydraulicznym.
  Przed odprowadzeniem wód deszczowych z rejonu transformatorów do sieci kanalizacyjnej wody te oczyszczone są w separatorze/łapaczu oleju ze zintegrowanym osadnikiem,
 • wody deszczowe z dachów są wyłapywane i ponownie wykorzystywane.

Celem ograniczenia emisji do wody z oczyszczania spalin stosuje się techniki pierwotne tj. optymalne spalanie, niekatalityczne/katalityczne odazotowanie oraz techniki wtórne tj. adsorpcja na węglu aktywnym związków organicznych i rtęci.
Ścieki pochodzące z instalacji odsiarczania spalin są oczyszczane przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technologii i technik (np. odwrócona osmoza). Zastosowane w tych oczyszczalniach technologie mają za zadanie oczyścić ścieki do jakości odpowiadającej wymaganiom prawnym, a w tym m.in. celom środowiskowym określonym dla podstawowych jednostek gospodarki wodnej pod nazwą: „Jednolite Części Wód Powierzchniowych”. Obecnie prowadzone są prace nad:

 • selektywnym usuwaniem metali ciężkich ze ścieków,
 • selektywnym usuwaniem metali ziem rzadkich ze ścieków,
 • wykorzystaniem oczyszczonych ścieków do rekultywacji i w rolnictwie, • zmniejszeniem stosowania chemii w procesie oczyszczania ścieków,
 • zmniejszeniem stosowania chemii w procesach technologicznych generujących ścieki.

W PGE Energia Odnawialna, w celu skutecznego separowania substancji ropopochodnych, a tym samym wyeliminowania zagrożenia związanego z ewentualnym odprowadzeniem oleju do wody czy gruntu, na farmach wiatrowych pod transformatorami olejowymi zamontowane są misy olejowe oraz separatory. Podobne rozwiązania stosowaną się w obiektach PGE Dystrybucja, gdzie transformatory spółki są zabezpieczane w podobny sposób. Dodatkowo oddział Solina posiada oczyszczalnię wód zaolejonych, służącą do oczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych.

PGE GiEK PGE EC PGE EO PGE Dystrybucja
2019 2018 2019 2018 2018 2017 2018 2017
Ilość odpadów niebezpiecznych według metody utylizacji: 1 385 1 606,04 4 691 79,96 11,88 101,62 2 141,19 2 350,05
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 523 601,97 4430 11,63 6,49
Recycling 304 157,61 36 58,87
Spalanie (mass burn)
Unieszkodliwianie 188 183,1 725 9,18 4,22 5,02
Składowanie na składowiskach odpadów 38 176,55 1
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 323 820,97 1,3 4,49 65,97
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom) 0,2 0,28 15,15 24,13 2 141,19 2 350,05
Ilość odpadów innych niż niebezpieczne wg metody utylizacji: 5 665 324,00 7 095 231,73 366 606 423 673,86 78,67 193,39 3 424,85 6 913,09
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) 1 714 784 2 089 246,11 481 603,00 143 774,90
Recycling 20 700 6314,08 4718,00 261 792,03 0,28
Spalanie (mass burn) 85 459
Unieszkodliwianie 9 558,00 3 027,38 7376 21,04 3 1,67
Składowanie na składowiskach odpadów 3 938 929,00 4 949 595,45 12 772,00 15 582,10 12 77
Przechowywanie na terenie zakładu oraz magazynowanie 1 951,00 53 362,80 231 65,52 164
Inne (np. przekazanie uprawnionym odbiorcom) 219 2 409,32 32 4 821 3 424,85
Rozwiń Zwiń

W 2019 roku w instalacjach powstało ponad 5 665 tys. Mg tych odpadów (99,98 proc.). Odpady niebezpieczne, których powstało 1,385 tys. Mg, stanowią 0,02 proc. ogólnej masy odpadów. Odpady wytwarzane w 2018 roku poddane zostały procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie na składowiskach (69,5 proc.) i procesom odzysku (30,2 proc.) Niewielka ilość odpadów (0,3 proc.) tymczasowo została zdeponowana w magazynach odpadów. Odpady inne niż niebezpieczne stanowią przede wszystkim odpady paleniskowe. Znacząca część popiołów ze spalania węgla kamiennego i brunatnego oraz część gipsu syntetycznego wytwarzana jest jako produkt uboczny i nie jest klasyfikowana jako odpad.

W spółce PGE GiEK wytwarzane są głównie odpady inne niż niebezpieczne.

Powstawanie ubocznych produktów spalania (UPS) jest nieuniknioną konsekwencją produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach konwencjonalnych, wykorzystujących paliwa kopalne. Prowadzone w spółkach PGE zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, powstających w procesach spalania paliw to wielokierunkowe działania, których celem jest ich wykorzystanie w zastępstwie surowców naturalnych. Propagując ideę „pierwszeństwo dla wtórnych” oszczędzamy zużycie naturalnych surowców (kruszywa). Idea wykorzystania UPS towarzyszy sektorowi energetycznemu od ponad 20 lat. Firma konsekwentnie doskonali i poszerza skalę ich wykorzystania, prowadzi badania i poszukuje nowych zastosowań. Działania te wpisują się w politykę Unii Europejskiej ukierunkowaną na ponowne użycie UPS, ochronę zasobów naturalnych oraz minimalizację niekorzystnych oddziaływań na środowisko poprzez m.in. ograniczenie ilości deponowanych odpadów na składowiskach. Procesy produkcyjne sukcesywnie analizowane są pod kątem wyboru rozwiązań technologicznych, które umożliwiają zawracanie do gospodarki możliwie szerokiego strumienia ubocznych produktów spalania, a nie ich składowanie.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pozwalających na uzyskanie parametrów jakościowych minerałów poprodukcyjnych już na etapie spalania paliw daje szersze możliwości ich późniejszego wykorzystania. Takie podejście wpisuje się w koncepcję Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, przygotowywanej w Ministerstwie Rozwoju i stanowiącej propozycję krajowego wdrożenia modelu Circular Economy (GOZ – Gospodarka o Obiegu Zamkniętym). Głównymi strumieniami odpadów wytwarzanych w instalacjach PGE są odpady oraz uboczne produkty spalania ze spalania paliw oraz oczyszczania spalin. Odpady i uboczne produkty spalania zagospodarowywane są zgodnie z kierunkami określonymi w stosownych pozwoleniach i decyzjach. Obok deponowania ich na składowiskach odpadów paleniskowych lub czasowo w magazynach odpadów, substancje te z uwagi na pożądane właściwości znajdują ogromne zastosowanie w przemyśle cementowym, budownictwie oraz drogownictwie. Dzięki spełnianiu określonych parametrów i zastosowaniom rynkowym, część produktów spalania uznawana jest za produkt uboczny i nie jest klasyfikowana jako odpad.

W PGE Energia Ciepła w 2019 roku nastąpił wzrost liczby odpadów niebezpiecznych wynika z uruchomienia instalacji IMOS (instalacji mokrego odsiarczania) oraz z przejęcia nowych oddziałów (należących wcześniej do PGE GiEK). IMOS jest najbardziej znaną i skuteczną metodą usuwania SO2 ze spalin. Jest to układ technologiczny w oparciu o mokrą metodę wapienno- -gipsową. W technologii tej, jako sorbent stosuje się najczęściej mączkę kamienia wapiennego, a wskutek reakcji powstaje gips (siarczan wapnia) – produkt końcowy, nadający się do dalszego zastosowania przemysłowego, np. w przemyśle budowlanym (m.in. do produkcji płyt kartonowo-gipsowych). W GK PGE gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z posiadanymi pozwoleniami na wytwarzanie odpadów. W PGE Energia Odnawialna, ilość wytwarzanych odpadów w danym roku kalendarzowym uzależniona jest od ilości koniecznych do przeprowadzenia przeglądów serwisowych lub wystąpienia nieprzewidzianych awarii. Wytworzone odpady są przekazywane wykwalifikowanym i uprawnionym odbiorcom – firmom, które specjalizują się w ich zagospodarowaniu i posiadają aktualne decyzje na prowadzenie takich procesów, zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie. Wszystkie odpady wytworzone przez PGE Dystrybucja w 2019 roku zostały przekazane uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania. Ilość wytworzonych odpadów jest uzależniona od zakresu prowadzonych prac eksploatacyjnych na sieci elektroenergetycznej, występowania awarii oraz prowadzonych inwestycji.

PGE Energia Ciepła 2019 Informacje dodatkowe
Wartość kar pieniężnych nałożonych i zapłaconych w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 7 999 PLN Za ponadnormatywną emisję pyłów do powietrza w PGE EC Lublin, która wystąpiła w roku 2018 nałożono karę administracyjną w roku 2019. PGE EC podjęła działania mające na celu odroczenie terminu płatności kary pieniężnej i zaliczenia kary na poczet realizowanych działań modernizacyjnych mających na celu ograniczenie emisji pyłów do powietrza.
500 PLN Oddział Bydgoszcz – za nieterminowe przekazanie sprawozdania wynikającego z art. 75 ustawy o odpadach

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 2019 Informacje dodatkowe
Wartość kar pieniężnych jeszcze nie nałożonych, lecz oszacowanych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 84 157 PLN 62 157 PLN – dotyczy szacowanej kary za przekroczenie norm emisji hałasu w miejscowości Kamień (KWB Bełchatów )
22 000 PLN – kwota oszacowana przez PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów. Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary za przekroczenie o 0,00411 kg/h dopuszczalnej emisji rtęci z bloku energetycznego nr 5 za okres od 29 listopada do 31 grudnia 2017 roku

Projekty badawczo-rozwojowe z zakresu ochrony środowiska w Grupie PGE

Nazwa projektu Spółka Cel projektu Partnerzy badania
Technologia produkcji węgla aktywowanego oraz sposobu jego dawkowania w celu ograniczenia emisji PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów Opanowanie technologii wytwarzania sorbentów na bazie węgla brunatnego oraz metody ich dawkowania do układu odprowadzania spalin dla osiągnięcia wymaganych limitów emisji wynikających z konkluzji BREF/BAT. Instytut Energetyki Warszawa; Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze
Badanie wpływu celowanych mieszanek soli bromu na redukcję emisji rtęci i SO2 PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów Ocena możliwości redukcji rtęci technologią dozowania do paliwa celowanych mieszanek soli bromu, poznanie zachowania się rtęci w procesach spalania węgla brunatnego oraz dobór dawki dla zapewnienia utrzymania poziomu rtęci poniżej 7 µg/Nm3 w spalinach. ZPBE Energopomiar Sp. z o.o.
Wpływ celowanych mieszanek soli bromu na redukcję emisji rtęci PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów Ocena możliwości redukcji rtęci technologią dozowania do paliwa celowanych mieszanek soli bromu, poznanie zachowania się rtęci w procesach spalania węgla brunatnego oraz dobór dawki dla zapewnienia utrzymania poziomu rtęci poniżej 7 µg/Nm3 w spalinach. ZPBE Energopomiar Sp. z o.o.
Badanie skuteczności zastosowania wybranych rodzajów sorbentów pylistych do redukcji emisji rtęci PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów Wybór optymalnej technologii redukcji emisji rtęci dla bloku energetycznego nr 14 w Elektrowni Bełchatów. Przedmiotem badań będzie dawkowanie mieszanek soli bromu do paliwa oraz dawkowanie węgla aktywowanego lub aktywnego pyłu koksowego do spalin. ZPBE Energopomiar Sp. z o.o.
Zwiększenie skuteczności odsiarczania IMOS Elektrowni Bełchatów, przy jednoczesnej minimalizacji wytrącania osadów twardych w absorberach poprzez dozowanie nowatorskich preparatów chemicznych PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów Opracowanie składu chemicznego i sposobu dawkowania nowatorskiego preparatu biologicznego wpływającego na obniżenie emisji dwutlenku siarki przy jednoczesnym ograniczeniu wytrącania osadów twardych w absorberze oraz uniknięcia zaniżeń mocy bloków przy konieczności dotrzymania norm środowiskowych wynikających z konkluzji BREF/BAT. JSW Innowacje S.A.
Opracowanie niskonakładowej metody zwiększenia skuteczności instalacji odsiarczania spalin PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów Opracowanie i przetestowanie technologii umożliwiającej redukcję emisji SO2 do poziomu nowych konkluzji środowiskowych w zakresie emisji tlenków siarki poniżej 130 mg/Nm3. (BREF/BAT) RAFAKO Racibórz
Opracowanie technologii podwyższającej sprawność usuwania dwutlenku siarki w absorberach IOS poprzez zastosowanie sorbentu o podwyższonej reaktywności bez konieczności mielenia. PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów Wybudowanie instalacji dawkowania alternatywnego sorbentu o zwiększonej reaktywności oraz opracowanie i przetestowanie optymalnego algorytmu pracy instalacji podawania sorbentu do IOS. Pozwoli to na utrzymanie dopuszczalnego poziomu emisji SOx do atmosfery w przypadku spalania węgla o znacznym zasiarczeniu lub awarii młynów kamienia wapiennego. Wykonawca zostanie wybrany w procedurze zakupowej
Minimalizacja emisji tlenków azotu z Elektrowni Bełchatów poprzez dozowanie do absorbera IOS nowatorskich dedykowanych preparatów chemicznych PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów Opracowanie składu chemicznego i sposobu dawkowania nowatorskiego preparatu biologicznego wpływającego na obniżeniu emisji tlenków azotu do poziomu spełniającego normy emisji konkluzji BAT, tzn. poniżej 175 mg/Nm3. Megmar Magdalena Drac-Tatoń
Opracowanie i aplikacja preparatów pozwalających na zmniejszenie emisji NOx i SO2 z bloków energetycznych opalanych węglem kamiennym w Elektrowni Opole. PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole Opracowanie składu i sposobu dawkowania nowatorskiego preparatu biologicznego pozwalającego na obniżenie emisji NOx i SO2 z bloków energetycznych. Megmar Magdalena Drac-Tatoń
FLEXICAL

– rozwój elastycznych elektrowni węglowych z wychwytem CO2
w technologii Calcium
Looping

PGE
Energia Ciepła
Ocena i zwiększenie elastyczności elektrowni zintegrowanej z wychwytywaniem CO2 w technologii tzw. pętli wapniowej (Calcium Looping). Podczas realizacji projektu zweryfikowane zostaną dwie nowe koncepcje tj. elastyczność pracy instalacji Calcium Looping oraz rozbudowa o system wykorzystujący magazynowanie energii za pomocą CaO/CaCO3. Dane dotyczące zmian obciążenia i magazynowania energii będą wykorzystywane do sprawdzania systemów dynamicznych i modeli reaktora w celu zwiększenia wydajności i elastyczności systemów pętli wapniowych. Końcowym efektem będzie koncepcja techniczno-ekonomiczna zintegrowanego układu Calcium Looping z wybranym zakładem PGE EC. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Hiszpania; Universität Stuttgart, Niemcy; Politecnico di Milano, Włochy; Hulleras del Norte S.A., Hiszpania
System predykcyjno-diagnostyczny wspierający zarządzanie katalizatorami SCR PGE Energia Ciepła Opracowanie narzędzia predykcyjno-diagnostycznego dla właściwego zarządzania katalizatorami, co jest kluczowe dla osiąganych skuteczności redukcji NOx oraz kosztów eksploatacyjnych i remontowych instalacji SCR. Narzędzie predykcyjno-diagnostyczne będzie oparte na systemie bazy danych Access, co umożliwi sprawny dostęp do dużej ilości danych wielu użytkownikom, szybkie porządkowanie, kontrolowanie i wyszukiwanie informacji oraz zautomatyzowane wykonywanie obliczeń. Narzędzie diagnostyczne będzie wykorzystywane przez PGE EC dla optymalnego zarządzania katalizatorami (pakietami i modułami) w swoich instalacjach SCR. Badania własne spółki
Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową PGE Dystrybucja Budowa nowego systemu zarządzania siecią nN, z wykorzystaniem rozproszonych, mobilnych źródeł energii (samochody elektryczne), na potrzeby poprawy efektywności energetycznej w sieci, ograniczeniu szczytowej mocy obciążenia w sieci, zmniejszeniu strat (ograniczenie transferów mocy). Produktem końcowym prac będą: ładowarka V2G 50 kW, wraz z systemem rozliczania oraz metodyka lokalizacji punktów ładowania w przestrzeni miejskiej. Politechnika Lubelska
Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskie-go napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta PGE Dystrybucja Opracowanie i budowa zintegrowanego i zautomatyzowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieci dystrybucyjnej nN, współpracującą z rozproszonymi źródłami energii oraz zasobnikami zainstalowanymi w instalacjach prosumenckich. Efektem prac będą dedykowane dla sieci nN urządzenia typu: przekaźniki cyfrowe tzw. LLE i CLE, wraz z systemem zarządzania zintegrowanym ze systemem klasy SCADA. Dzięki zoptymalizowanym możliwościom zarządzania pracą sieci, poprawi się jakość dostarczanej odbiorcom energii, a także, zwiększy się liczba i moc OZE, jakie do sieci będzie można przyłączyć, bez konieczności jej przebudowy. Apator Elkomtech Politechnika Łódzka Politechnika Lubelska
Transport zeroemisyjny PGE Dystrybucja Badanie ekonomicznej efektywności wdrożenia pojazdów elektrycznych do floty OSD. W wyniku realizacji spółka opracuje wytyczne dot. m.in eksploatacji pojazdów elektrycznych, redukując przy okazji emisję CO2. W efekcie PGE Dystrybucja uzyska dane, które pozwolą w optymalny sposób przygotować się do przyszłej transformacji floty ze spalinowej na elektryczną. Badania własne spółki
System autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej PGE Dystrybucja Wprowadzenie autonomicznego systemu dla sieci SN, którego zadaniem będzie szybka izolacja miejsca, w którym doszło do zwarcia oraz rekonfiguracja sieci w taki sposób, aby przywrócenie zasilania u odbiorców odbyło się w optymalny sposób. Dzięki wdrożeniu rozwiązania ulegnie zmniejszeniu liczba wyjazdów samochodów służbowych, lokalizujących uszkodzenia w terenie, a w konsekwencji zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów oraz emisji spalin oraz ograniczeniu ulegnie obszar zniszczeń środowiska naturalnego podczas ww. wyjazdów. Zmiana struktury sieci pozytywnie wpłynie również w przypadku prowadzenia prac remontowych zniknie konieczność stosowania agregatów prądotwórczych mających negatywny wpływ na środowisko (hałas, spaliny). Apator Elkomtech MindMade
Inteligentny układ rekonfiguracji sieci nN wraz z systemem wsparcia służb monterskich PGE Dystrybucja W ramach projektu zintegrowane zostaną aparaty łączeniowe z automatyką zabezpieczeniową posiadającą nowe funkcjonalności, ponadto powstanie moduł IT dynamicznej optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej. Wspomniane aparaty łączeniowe zostaną połączone z modułem obliczeniowym. Rozwiązanie pozwoli na połączenie ze sobą istniejącej infrastruktury z modułem optymalizacji układu sieci, w celu prowadzenia operacji dynamicznej rekonfiguracji sieci nN, pozwalającej na optymalizację strat energii oraz automatyczne izolowanie fragmentów sieci, w których wystąpiła awaria. Automatyczna rekonfiguracja sieci nN obniża zarówno straty techniczne dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców, jak również wzmocni niezawodności i elastyczności systemu elektroenergetycznego. Stworzona w ramach projektu aplikacja dla służb monterskich poda dokładną informację o miejscu wystąpienia awarii, co ograniczy finalnie wyjazdów pojazdów technicznych w teren (do konkretnych uszkodzeń, bez konieczności ich lokalizacji), zmniejszając tym samym ilość przejechanych kilometrów oraz poziom emisji spalin, jak również degradację środowiska naturalnego podczas przejazdów w celu lokalizacji uszkodzenia. Apator Elkomtech Globema
Laboratorium fotowoltaiczne PGE Energia Odnawialna Porównanie technologii PV i wyselekcjonowanie tych najkorzystniejszych. Badaniom podlega m.in. optymalny kąt nachylenia paneli względem słońca, zestawy bateryjne, mikroinwertery oraz optymizery. Wśród urządzeń znajdują się m.in. panele polikrystaliczne, monokrystaliczne i cienkowarstwowe. Laboratorium wyposażone jest w system monitorowania, gromadzenia danych, analizy, raportowania oraz sterowania pracą. Miasto Siedlce
Zintegrowany układ generacji wodoru i biometanu insitu BioHyMet PGE Energia Odnawialna Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac eksperymentalno-rozwojowych mających na celu pozyskanie unikalnej wiedzy w zakresie optymalizacji procesu magazynowania energii elektrycznej z OZE w gazach alternatywnych. Celem projektu jest również stworzenie koncepcji instalacji zintegrowanego układu generacji wodoru i biometanu. Docelowo instalacja składać się będzie z modułu elektrolizera oraz modułu biometanizacji generującego mieszaninę biometanu i syngazu (pochodzącego z reakcji wodoru i dwutlenku węgla), który docelowo trafi do sieci gazowej. Szacowana wielkość unikniętej emisji CO2 ok 3200 Mg/rok. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Bałtyckie Centrum Transferu Technologii
Opracowania technologii produkcji mikrokogeneracyjnych urządzeń ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (mCHP-SOFC) oraz technologii produkcji stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC) zasilanych gazem ziemnym PGE SA Opracowanie nowej, zoptymalizowanej oraz uzasadnionej ekonomicznie technologii produkcji mikrokogeneracyjnych urządzeń ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (mCHP-SOFC) oraz technologii produkcji stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC) zasilanych gazem ziemnym. Projekt umożliwi nabycie przez PGE SA kompetencji w zakresie technologii mikrokogeneracyjnych i ogniw paliwowych w obszarze intensywnie rozwijającego się rynku energetyki rozproszonej. Instytut Energetyki Warszawa
Innowacyjne usługi sieciowe poprawiające jakość i niezawodność PGE SA/PGE Dystrybucja Poprawienie jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej poprzez budowę magazynów. Budowa tradycyjnej linii WN wiąże się z koniecznością wycinki znacznego obszaru lasu pod pas technologiczny linii. Zastosowanie magazynów energii jest dobrym rozwiązaniem do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych na terenach, gdzie występuje brak zasilania rezerwowego i jest alternatywą dla tradycyjnej rozbudowy układu sieciowego, co znacząco wpłynie na otaczające środowisko oraz krajobraz. Instytut Energetyki Warszawa

Nazwa projektu Spółka Cel projektu Partnerzy badania
Badania procesu rozdziału mieszaniny kwasu borowego i kwasu solnego PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole Realizacja badań oraz opracowanie metody rozdziału kwasu solnego od kwasu borowego oraz procesu uzyskania krystalicznego kwasu borowego. Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach; ZPBE Energopomiar sp. z o.o
Wytrącanie metali ciężkich ze szlamu powstającego z oczyszczalni ścieków z IOS PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów Uniknięcie konieczności składowania/ utylizowania szlamu z oczyszczalni ścieków IOS Oddziału Elektrownia Bełchatów, stanowiącego odpad niebezpieczny poprzez opracowanie bezodpadowej technologii odzysku metali ciężkich ze ścieków lub szlamu powstającego w trakcie oczyszczania ścieków z IOS. ZPBE Energopomiar sp. z o.o.
Usuwanie różnych form azotu ze ścieków – działania doradcze, instalacja pilotażowa usuwania azotanów w Gdańsku PGE Energia Ciepła Opracowanie koncepcji technologii usuwania amoniaku i azotanów ze ścieków z mokrego odsiarczania spalin dla Elektrociepłowni Gdańskiej. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Optymalizacja zużycia wody na cele energetyczne PGE Energia Ciepła Identyfikacja możliwości redukcji kosztów związanych z gospodarowaniem wodami w PGE Energia Ciepła. Badania własne spółki
Demonstracja technologii INNUPS – usuwanie i odzysk metali ciężkich oraz boru ze ścieków z IMOS metodą żywic jonowymiennych PGE Energia Ciepła Analiza możliwości sprzedaży koncentratów metali oraz boranu wapnia z instalacji INNUPS. Projekt ten jest powiązany z projektem inwestycyjnym, w którym budowana jest instalacja demonstracyjna oparta na technologii INNUPS w Gdyni. Budowana Instalacja jest instalacją opartą o układ kolumn jonowymiennych, których zasadniczym celem jest oczyszczenie ścieków z mokrego odsiarczania z metali i metaloidów oraz z boru. W ramach projektu instalacja będzie musiała zapewnić możliwość spełnienia wymagań Konkluzji BAT. Celem planowanego projektu badawczego będzie uzyskanie koncentratów metali i boru pochodzących z regeneracji kolumn jonowymiennych oraz odzysk metali z żywicy nieregenerowalnej i następnie ocena wartości rynkowej powstających produktów. Purolite sp. z o.o.
Kompleksowa technologia usuwania różnych form azotu ze ścieków powstających w procesie mokrego odsiarczania spalin PGE Energia Ciepła Opracowanie technologii usuwania różnych form azotu, takich jak: azotany, azotyny, azot amonowy oraz azot organiczny ze ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) w elektrociepłowniach, poprzez zastosowanie kombinacji procesów biologicznych. W projekcie przetestowane i dobrane zostaną metody biologiczne m.in. denitryfikacja auto- jak i heterotroficzna, nitryfikacja, proces Anammox. Istotnym argumentem do rozpoczęcia projektu jest potrzeba opracowania kompleksowej technologii obniżania stężenia różnych form azotu w ściekach wynikająca z wymagań prawnych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2019 poz. 1311). Obecnie w elektrociepłowniach posiadających mokre odsiarczanie, w których zastosowano również odazotowanie spalin z wykorzystaniem związków azotu (amoniak, mocznik) notuje się w sposób ciągły przekroczenia tych parametrów. Badania własne spółki
Wykorzystanie ścieków z oczyszczalni komunalnej jako główne źródło zasilania jednostek wytwórczych w wodę w Krakowie PGE Energia Odnawialna Analiza możliwości wykorzystania oczyszczonego ścieku z miejskiej oczyszczalni komunalnej w jednostce wytwórczej PGE EC o. Kraków. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Odzysk ciepła odpadowego ze ścieku z instalacji IMOS w Krakowie PGE SA Zmniejszenie kosztów produkcji ciepła sieciowego lub potrzeb własnych elektrociepłowni poprzez odzysk i zagospodarowanie ciepła odpadowego z instalacji IMOS. Wykorzystanie ciepła odpadowego z instalacji IMOS zwiększa sprawność elektrociepłowni i obniża emisję CO2. Badania własne spółki

Nazwa projektu Spółka Cel projektu Partnerzy badania
Instalacja zeszkliwiania popiołów w hybrydowym palenisku kotłowym (VITRO-ASH) PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów Zmniejszenie ilości popiołów i żużli przeznaczonych do składowania oraz produkcja materiału użytecznego, który może znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu m.in. w budownictwie. Innowacyjna technologia przetwarzania znaczących ilości popiołów i żużli w układzie spalania kotła energetycznego w ELB polega na wykorzystaniu części pyłu węglowego podawanego do palników głównych do procesu przetwarzania odpadów paleniskowych w dodatkowej specjalnej komorze spalania z ciekłym odprowadzaniem żużlu, zintegrowanej z kotłem. Instytut Energetyki Warszawa; Projekt zamknięty awaryjnie

Nazwa projektu Spółka Cel projektu Partnerzy badania
Energetyczne zagospodarowania biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych na cele transportowe (BioON!) PGE Energia Odnawialna Rozwiązanie problemu zagospodarowania wyselekcjonowanych odpadów pochodzenia organicznego, pozyskanych z miejskiego oczyszczania komunalnego w technologii produkcji biometanu. Wyprodukowany w instalacji biometan może zostać wykorzystany np. na cele transportowe.

Nazwa projektu Spółka Cel projektu Partnerzy badania
Obniżenie emisji hałasu na ciągach transportowych układów KTZ w P/Bełchatów oraz P/Szczerców poprzez wykorzystanie innowacyjnych krążników PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Bełchatów Spełnienie norm emisji hałasu przenośników taśmowych poprzez doskonalenie i wprowadzenie zmian w budowie krążników przenośników taśmowych. Zakład Ochrony Środowiska „DECYBEL” s.c.
Optymalizacja geometrii łopat turbin wiatrowych PGE Energia Odnawialna Optymalizacja geometrii łopat turbin wiatrowych, która pozwoli PGE EO osiągnąć większą produktywność przy tych samych warunkach wiatrowych, także przy jednoczesnym ograniczeniu emisji akustycznej (poziomu hałasu) turbin.

Nazwa projektu Spółka Cel projektu Partnerzy badania
Automatyczny monitoring oraz metody ochrony ptaków na terenie farm wiatrowych PGE Energia Odnawialna System monitorujący i katalogujący migracje różnych gatunków ptaków bytujących w obszarze farm wiatrowych. Mechanizm ma za zadanie wyeliminowanie ich kolizji z turbinami wiatraków farm wiatrowych Kisielice oraz Lotnisko. System polega na analizie informacji rejestrowanych przez urządzenia zamontowane na turbinach. Dane z kamer wizyjnych oraz radaru są używane do automatycznej identyfikacji ptaków, katalogowania ich poszczególnych gatunków, śledzenia torów lotu. Aparatura jest w stanie wykryć ptactwo z odległości 500 m od turbiny oraz ocenić prawdopodobieństwo kolizji. Bioseco

Wyniki wyszukiwania: