Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Impuls rozwojowy

Nasze inwestycje stanowią bardzo istotny element rozwoju gospodarczego, a ich realizacja przyczynia się do poprawy warunków życia i pracy lokalnych społeczności. Dajemy stabilne zatrudnienie około 42 tys. osobom w ponad 200 lokalizacjach w kraju. Podatki, które odprowadzamy do gmin, w których prowadzimy działalność biznesową, stanowią bardzo istotną część budżetów lokalnych samorządów.

Jesteśmy trzecim największym pracodawcą w Polsce. Większość naszej kadry stanowią mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z naszymi aktywami, a duża część naszych podwykonawców to lokalni przedsiębiorcy, dla których współpraca z nami to możliwości rozwoju działalności biznesowej.

Wiele działań na rzecz społeczności lokalnych powstaje z inicjatywy spółek z Grupy PGE. PGE jest lokalnym mecenasem sportu i kultury. Spółki PGE prowadzą działalność edukacyjną i charytatywną. W ramach całej Grupy prowadzimy również aktywny dialog z mieszkańcami na temat prowadzonych i planowanych procesów inwestycyjnych. Przykładem jest planowana budowa elektrowni jądrowej, gdzie Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych umacnia partnerskie relacje ze społecznością lokalną oraz władzami trzech gmin sąsiadujących z pierwszą polską elektrownią jądrową, tj. Gniewino, Choczewo i Krokowa oraz powiatów puckiego i wejherowskiego.

Naszymi działaniami staramy się również wspierać lokalnych przedsiębiorców, którzy stanowią istotny odsetek naszych dostawców i podwykonawców. Przy budowie bloków energetycznych w Opolu zakończonej w 2019 r. podpisaliśmy ponad 3 000 zamówień, z czego ponad 80% z polskimi firmami. Tą filozofią staramy się kierować przy wszystkich procesach inwestycyjnych. Już dziś wiemy, że przygotowywana przez nas inwestycja w morską energetykę wiatrową na Bałtyku to szansa na rozwinięcie skrzydeł dla wielu polskich przedsiębiorstw, z których duża część specjalizuje się w produkcji komponentów do budowy farm wiatrowych i urządzeń towarzyszących realizacji takich przedsięwzięć.

IMP22 IMP22

Inwestycje i działalność napędzająca regiony

Jesteśmy jednym z największych krajowych inwestorów. Od początku powstania Grupy Kapitałowej PGE, czyli od 13 lat, nasze nakłady inwestycyjne wyniosły już ponad 75 mld PLN. Środki te przeznaczyliśmy m.in. na budowę nowych mocy, pro środowiskowe modernizacje istniejących aktywów oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej. To bardzo duża kwota, która pozwalałaby przykładowo na wybudowanie ok. 2 000 km autostrad w Polsce (wg danych GDDKiA sieć krajowych autostrad w Polsce liczy ok. 1 700 km).

W 2019 r. zainwestowaliśmy 7 mld PLN. Nasze inwestycje stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki – to nie tylko zamówienia, które w większości trafiają do polskich przedsiębiorców, ale również tysiące miejsc pracy na placach budowy, a następnie w funkcjonujących już jednostkach. Dzięki dostarczanej przez nas energii elektrycznej oraz inwestycjom w sieci dystrybucyjne przedsiębiorcy mogą rozwijać swoją działalność i szukać dla siebie nowych możliwości biznesowych. W miejscach, gdzie prowadzimy działalność, często jesteśmy największym lub jednym z największych pracodawców, a nasze inwestycje są dodatkowym kołem zamachowym dla rozwoju lokalnych rynków.

Nasz wkład do lokalnych budżetów

Jesteśmy również jednym z największych płatników podatków w Polsce. Nasza działalność na poziomie centralnym i lokalnym przyniosła w 2019 r. łączny wpływ podatkowy w wysokości ok. 6,2 mld PLN (ok. 6,3 mld PLN w 2018 r.). Na tę kwotę składają się przede wszystkim: VAT, podatki i składki od wynagrodzeń pracowników Grupy, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek akcyzowy oraz inne podatki i opłaty.

Chciałbym podkreślić, że jesteśmy dzisiaj jednym z największych płatników CIT w Polsce, a z tytułu różnego rodzaju podatków przekazujemy Skarbowi Państwa i budżetom lokalnym kwotę ponad 6 mld zł rocznie. Mimo ogromnych wyzwań inwestycyjnych wspieramy polską gospodarkę i budżet państwa.

 

 

 

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna

Wpływ podatkowy – samorządy w województwach* (w mln PLN)

PGE-grafiki_mapa-wojewodztwa PGE-grafiki_mapa-wojewodztwa

W efekcie naszej działalności, w 2019 r. do samorządów terytorialnych w Polsce (budżety gmin, powiatów i województw) wpłynęło łącznie blisko 1,5 mld PLN.

Wpływ podatkowy poszczególnych szczebli* (w mln PLN)

2019
Budżety Gmin 1 177
Budżety Powiatów 54
Budżety Województw 234
Skarb Państwa 3 311
Ubezpieczenia społeczne 1 386
Suma 6 162

*Szacunek na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, deklaracji podatkowych oraz dokumentacji innych opłat dokonanych na rzecz samorządów wynikających z prawa. Podział na poszczególne szczeble samorządowe został dokonany w oparciu o informacje dotyczące kwot wpłacanych podatków przez poszczególne spółki z Grupy PGE, zatrudnienia w poszczególnych spółkach i gminach oraz informacje o podziale dochodów z PIT i CIT pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.

W gminie Kleszczów, gdzie zlokalizowana jest największa w Europie elektrownia opalana węglem brunatnym oraz kopalnia węgla brunatnego, ok. 50% wszystkich wydatków poniesionych przez samorząd jest finansowanych z podatków odprowadzanych przez Grupę PGE.

Łączna kwota, jaką otrzymały różne jednostki terytorialne na poziomie gmin w wyniku prowadzonej przez nas działalności, wyniosła ponad 1 mld PLN.

Udział w Europejskim Systemie Handlu Emisjami

W 2019 r. wydatki na zakup uprawnień do emisji CO2 w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami wyniosły 1 477 mln PLN. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Środki ze sprzedaży praw do emisji trafiają nie tylko budżetów państw, ale także finansują ochronę klimatu i transformację energetyczną.

Wyniki wyszukiwania: