Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Otoczenie regulacyjne

Otoczenie regulacyjne ma decydujący wpływ na sektor energetyczny, tym samym determinując jego transformację. Szczególny wymiar ma wspieranie określonych technologii energetycznych, czy obciążania innych. Na bieżąco monitorujemy regulacje krajowe i zagraniczne, aktywnie uczestnicząc w dialogu z organami legislacyjnymi prezentujemy nasz punkt widzenia.

Krajowe otoczenie regulacyjne

Segmenty Regulacja Cele regulacji Ostatnie rozstrzygnięcia Kolejny etap Wpływ na PGE

 

Projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 roku.
 • Wprowadzenie rekompensat z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 roku w stosunku do poziomu cen z 2019 roku.
 • Rekompensata przysługiwałaby odbiorcom końcowym w gospodarstwach domowych, których dochód do opodatkowania nie przekroczył w 2019 roku pierwszego progu podatkowego i którzy w 2020 roku zużyją co najmniej 63 kWh energii elektrycznej.
 • Wypłata rekompensat nastąpiłaby na wniosek odbiorcy przez przedsiębiorstwa obrotu w 2021 roku, poprzez korektę faktur o odpowiednie kwoty.
 • Ustawa przewiduje 4 progi kwotowe rekompensat w zależności od wielkości zużycia energii.
 • Koszty wypłaty rekompensat (kwoty równej sumie wypłaconych odbiorcom końcowym rekompensat) mają zostać sfinansowane środkami ze sprzedaży 25 mln uprawnień do emisji CO2, które stanowią część krajowej puli aukcyjnej w ramach nowego okresu rozliczeniowego EU ETS (unijny system handlu emisjami), rozpoczynającego się od 1 stycznia 2021 roku.
 • Przedsiębiorstwa obrotu otrzymają zwrot kosztów, na wniosek złożony do Zarządcy Rozliczeń S.A. Dla wniosków dotyczących więcej niż 4 mln punktów poboru zwrot miałby nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Projekt ustawy został opublikowany 24 lutego 2020 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji („RCL”). Aktualnie trwają konsultacje publiczne. Po zakończeniu konsultacji projekt zostanie skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Projekt w największym stopniu wpływa na funkcjonowanie segmentu Obrót. Nakłada na przedsiębiorstwa obrotu dodatkowe obowiązki, takie jak: powiadamianie odbiorców o prawie do rekompensaty, przyjmowanie wniosków i ich weryfikacja, wypłata rekompensaty oraz czynności kontrolne w uzgodnieniu z właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego.

Projekt przewiduje, że przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej kwalifikują odbiorców końcowych do jednej z czterech grup uprawnionych do rekompensaty, której wysokość uzależniona ma być od wielkości zużycia energii elektrycznej w danym punkcie poboru.

Rozporządzenia w sprawie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu Projekty określają szczegółowe zasady funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu ustanowionego ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu – określa m.in. maksymalną wysokość wsparcia, katalog kosztów kwalifikowanych oraz intensywność wsparcia.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu – doprecyzowuje podstawowe kryteria: (i) znaczenie projektu dla potrzeb rozwoju rynku, (ii) adekwatność i trafność zaplanowanych działań oraz metod ich realizacji, (iii) ocenę wysokości planowanych kosztów realizacji projektu w stosunku do zakresu rzeczowego, (iv) zdolności organizacyjne wnioskodawcy do realizacji projektu oraz przygotowanie instytucjonalne do wdrożenia.

Rozporządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 23 grudnia 2019 roku, a weszły w życie 24 grudnia 2019 roku. Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu planowane jest na I półrocze 2020 roku. Środki z funduszu mogą zostać przeznaczone m.in na budowę infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych oraz na produkcję biometanu wykorzystywanego w transporcie.
 

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne zawiera szereg zmian m.in.:
 • kompleksowe uregulowanie kwestii magazynowania energii,
 • wprowadzenie obowiązku instalacji liczników zdalnego odczytu,
 • powołanie operatora informacji rynku energii, którego rolą będzie utworzenie i rozwój centralnego systemu informacji o rynku.
W listopadzie 2018 roku zakończono konsultacje publiczne projektu ustawy.

Kolejny (istotnie zmodyfikowany) projekt został opublikowany 23 grudnia 2019 roku. Projekt został skierowany na Komitet do Spraw Europejskich 11 lutego 2020 roku

Planowane jest skierowanie projektu do akceptacji Rady Ministrów w I półroczu 2020 roku. Projektowane rozwiązania będą miały wpływ na wszystkie segmenty działalności Grupy PGE, w szczególności na segmenty Obrotu i Dystrybucji.
Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych Projekt ustawy zakłada umożliwienie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Morskie farmy wiatrowe są istotne dla realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie energetyki odnawialnej w horyzoncie długoterminowym. Stworzenie regulacji prawnych, które będą stymulować rozwój tego sektora jest kluczowe do ich osiągnięcia.

Projekt zakłada:

 • Odrębny system wsparcia dedykowany technologii offshore, dopasowany do jej uwarunkowań technicznych i ekonomicznych polegający na przyznaniu tzw. prawa do pokrycia ujemnego salda, które będzie obliczone na podstawie LCOE instalacji (Jednostkowy koszt wytwarzania ee) offshore, w tym kosztów budowy przyłączenia, które w początkowej fazie będą obciążały inwestora.
 • Liczne modyfikacje postępowań administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, uwzględniające specyfikę inwestycji polegającej na budowie morskich farm wiatrowych.
Do 15 stycznia 2020 roku trwały konsultacje publiczne Projektu.

7 lipca 2020 Ministerstwo Klimatu skierowało do kolejnych uzgodnień międzyresortowych zaktualizowany po konsultacjach publicznych projekt ustawy.

Po zakończeniu procesu uzgodnień międzyresortowych i opiniowania, w trakcie którego zebrane zostaną dodatkowe uwagi organów administracji publicznej, projekt ustawy zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a następnie przez Stały Komitet Rady Ministrów. Ustawa ta ma kluczowe znaczenie dla rozwoju morskich farm wiatrowych i tym samym dla spółki PGE Baltica, która jest odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE i koordynuje przygotowania do budowy trzech farm wiatrowych.
 

Projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 roku oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 roku. Zgodnie z projektem, zaproponowane wartości cen referencyjnych, za wyjątkiem tych odnoszących się do instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię z wiatru na lądzie, a także instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego, które zostały obniżone, są tożsame z wartościami cen referencyjnych przyjętych na 2019 rok.

Cena referencyjna w przypadku instalacji:

 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię z wiatru na lądzie, wynosi 250 PLN/MWh (cena w 2019 roku wynosiła 285 PLN/MWh);
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 360 PLN/MWh (cena w 2019 roku wynosiła 385 PLN/MWh);
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 340 PLN/MWh (cena w 2019 roku wynosiła 365 PLN/MWh).
Projekt rozporządzenia opublikowany 27 lutego 2020 roku oraz skierowany do uzgodnień oraz konsultacji publicznych. 2 kwietnia 2020 roku opublikowane zostały wyniki uzgodnień. Obecnie prace nad rozporządzeniem prowadzi Minister Klimatu. Skierowanie do uzgodnień międzyresortowych. W projektowanym rozporządzeniu zmianie uległy ceny dla instalacji wiatrowych i słonecznych, czyli technologii, które cieszyły się największą popularnością w przeprowadzonych dotąd aukcjach i które powinny zagospodarować większość budżetu tegorocznych aukcji. Rozporządzenie może mieć wpływ na ceny energii produkowanej przez instalacje wytwarzające energię z wiatru oraz fotowoltaiczne należące do GK PGE, które wezmą udział w aukcjach w 2020 roku.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Zmiana rozporządzenia dotyczy, między innymi:
 • dostosowania metody kosztowej kształtowania taryfy na wytwarzanie ciepła w jednostkach kogeneracji do nowego mechanizmu wsparcia dla kogeneracji,
 • usprawnienia i automatyzacji korekty taryftaryf w przypadku zaistnienia nieprzewidzianej, istotnej zmianie czynników zewnętrznych – w przypadku metody kosztowej,
 • uelastycznienia procesu zmiany taryfy sporządzonej metodą uproszczoną w przypadku publikacji nowych cen referencyjnych przez Prezesa URE lub zmiany koncesji,
 • wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego jednorazowe przeniesienie w taryfie poniesionych w 2018 roku kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, które nie zostały dotychczas pokryte w taryfach kalkulowanych metodą uproszczoną.
Projekt rozporządzenia opublikowano w lutym 2020 roku. Do 6 marca 2020 roku trwały konsultacje publiczne, a następnie uzgodnienia międzyresortowe. Rozporządzenie zostało podpisane 7 kwietnia 2020 roku, a jego publikacja nastąpiła 23 kwietnia 2020 roku. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od publikacji tj. 8 maja 2020 roku. Rozporządzenie ma pozytywny wpływ na segment Ciepłownictwo, a w szczególności na wytwarzanie energii w kogeneracji. Pozwala na zwiększenie przychodów z tej działalności i uelastycznia proces zatwierdzania taryf.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy ma na celu transpozycję dyrektywy EIA w zakresie art. 11 ust. 1 i 3, tj. regulacji dotyczących dostępu społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie środowiska poprzez przyznanie organizacjom ekologicznym nowych uprawnień rzutujących na możliwość wykorzystania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko oraz uzyskiwania dalszych decyzji inwestycyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym. Projekt ustawy został opublikowany 24 stycznia 2020 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji i został poddany uzgodnieniom międzyresortowym. Skierowanie do konsultacji publicznych. Ustawa wpływa na wszystkie segmenty działalności Grupy PGE realizujące inwestycje infrastrukturalne.
 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza szereg rozwiązań służących wsparciu gospodarki w okresie epidemii COVID-19 i ogłoszonego na terytorium RP stanu epidemii. Są to między innymi:
 • odliczenie straty z 2020 roku w podatku CIT za 2019 rok;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
 • dofinansowanie pracodawcy do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych („FGŚP”);
 • zawieszenie obowiązku okresowych badań lekarskich dla pracowników.

Kluczowy jest zapis o wyłączeniu stosowania przepisów umożliwiających przedsiębiorstwom energetycznym odcięcie dostaw energii elektrycznej, ciepła lub gazu odbiorcom, którzy nie opłacają w terminie rachunków. Przepisy szczególne mają obowiązywać w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Ustawa weszła w życie 31 marca 2020 roku. Przepisy uniemożliwiające przedsiębiorcom energetycznym prowadzenie windykacji poprzez wstrzymanie dostaw energii lub paliw gazowych mogą istotnie negatywnie wpłynąć na sytuację finansową i płynnościową segmentów: Obrót i Dystrybucja.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa wprowadza dalsze narzędzia osłonowe dla gospodarki w okresie epidemii COVID-19 i ogłoszonego na terytorium RP stanu epidemii. W ustawie znajdują się przepisy pozwalające ograniczyć zakres wnoszenia zabezpieczeń transakcji w formie pieniężnej, obejmujące:
 • podniesienie limitu dla możliwych do przedstawienia świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii z odnawialnych źródeł energii (bez współczynnika redukcji i limitów na poziomie danego członka izby oraz całej izby);
 • zniesienie współczynnika redukcji dla zabezpieczenia niepieniężnego w postaci uprawnień do emisji Co2 oraz zniesienie limitów na poziomie danego członka izby oraz całej izby;
 • wprowadzenie możliwości przedstawienia, jako zabezpieczenie niepieniężne, poręczenia spółki matki;
 • zwolnienie z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego w stosunku do części wymaganych depozytów w przypadku wykazania odpowiedniego ratingu inwestycyjnego.
Projekt ustawy został opublikowany 28 kwietnia 2020 roku na stronie Sejmu. 15 maja 2020 roku ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, wchodząc w życie, co do zasady z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a więc 16 maja 2020 roku. Ustawa wpływa na wszystkie segmenty działalności Grupy PGE oferując kolejne narzędzia, które mają umożliwić utrzymanie płynności w 2020 roku lub ograniczyć straty w związku z trwającą epidemią COVID-19.

Zagraniczne otoczenie regulacyjne

Segmenty Regulacja Cele regulacji Ostatnie rozstrzygnięcia Kolejny etap Wpływ na PGE

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej (Europejskie prawo o klimacie). Wprowadzenie dla UE prawnie wiążącego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. 4 marca 2020 roku przedstawiony został przez KE wniosek legislacyjny. Do głównych proponowanych rozwiązań należą:
 • wprowadzenie prawnie wiążącego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku; 
 • do września 2020 roku KE dokona przeglądu ambicji redukcyjnych państw członkowskich i oceni w świetle celu neutralności klimatycznej obecnie obowiązujące ramy prawne. KE przedstawi też ocenę zwiększenia celu redukcji emisji z obecnych 40% w 2030 roku względem 1990 roku do 50-55% w 2030 roku względem tego samego roku bazowego;
 • o 30 czerwca 2021 roku KE przedstawi stosowne wnioski legislacyjne m.in. w sprawie rewizji dyrektywy ETS, dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej;
 • aktualizacja trajektorii redukcji emisji CO2 wskazanych w krajowych planach na rzecz energii i klimatu („KPEiK”) wraz z wykazaniem sposobu osiągnięcia redukcji emisji w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku;
 • KE zastrzega sobie prawo do wydania zaleceń, jeśli dane państwo członkowskie nie przedstawi wystarczającego poziomu ambicji;
 • nadanie KE dodatkowych uprawnień w zakresie wyznaczenia ogólnoeuropejskiej trajektorii realizacji celu neutralności klimatycznej w drodze aktów delegowanych – przy ograniczonej kontroli ze strony państw członkowskich;
 • wprowadzenie dodatkowej oceny z uwzględnieniem celu neutralności klimatycznej dla wszystkich wniosków legislacyjnych oraz innych środków (draft measures) podejmowanych przez KE.

31 marca 2020 roku służby prawne Parlamentu Europejskiego przedstawiły wstępną opinię, z której wynika, że ustanowienie trajektorii realizacji celu neutralności klimatycznej w formie aktów delegowanych byłoby niezgodne z art. 290 Traktatu o Funkcjonowaniu UE („TFUE”).

Do września/października 2020 roku zakładane jest przyjęcie wstępnego stanowiska Parlamentu Europejskiego. Wypracowanie stanowiska Rady nastąpi przypuszczalnie dopiero w trakcie Prezydencji Niemieckiej (trwającej od lipca 2020 roku). Poprawa konkurencyjności źródeł odnawialnych i w krótkiej perspektywie czasu jednostek gazowych, kosztem jednostek wytwórczych wykorzystujących paliwa wysokoemisyjne.

Wzrost kosztów operacyjnych konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej.

Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w UE (dyrektywa ETS) i akty wykonawcze oraz delegowane.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (decyzja MSR).

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i realizacja zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego.

Stworzenie poprzez odpowiedni sygnał cenowy CO2 zachęt inwestycyjnych do rozwijania źródeł niskoemisyjnych.

W przedstawionym 4 marca 2020 roku przez KE wniosku legislacyjnym dotyczącym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej (Europejskie prawo o klimacie) zapowiedziano m.in. że:
 • do września 2020 roku KE dokona przeglądu unijnego celu klimatycznego na 2030 rok, w świetle celu neutralności klimatycznej i zbada opcje wprowadzenia nowego celu na 2030 rok na poziomie 50–55 % redukcji emisji w porównaniu z poziomem z 1990 roku.
 • do 30 czerwca 2021 roku Komisja oceni, w jaki sposób należałoby zmienić unijne akty prawne, wdrażające cel Unii na 2030 rok, aby umożliwić osiągnięcie redukcji emisji na poziomie 50–55% w porównaniu z 1990 roku oraz osiągnąć cel neutralności klimatycznej.

Oznacza to, że KE zakłada na przestrzeni najbliższego roku opracowanie kolejnej rewizji dyrektywy ETS i potencjalnie decyzji MSR.

Do 15 kwietnia 2020 roku trwały konsultacje publiczne dotyczące Climate Target Plan 2030.

Spodziewane przyjęcie aktu wykonawczego dot. funkcjonowania Funduszu Modernizacyjnego – w II lub III kwartale 2020 roku.

Kompleksowy plan zwiększenia celu klimatycznego UE na 2030 rok do 50-55% ma zostać przedstawiony do września 2020 roku, natomiast wnioski dotyczące kolejnej rewizji europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych m.in. dyrektywy ETS oraz decyzji MSR mają zostać przedstawione w czerwcu 2021 roku.

Poprawa konkurencyjności źródeł odnawialnych i w krótkiej perspektywie czasu jednostek gazowych, kosztem jednostek wytwórczych wykorzystujących paliwa wysokoemisyjne.

Wzrost kosztów operacyjnych konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej.

Możliwe uzyskanie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego od 2021 roku w ramach Funduszu Modernizacyjnego oraz Funduszu Innowacyjnego.

Kolejna rewizja dyrektywy ETS przypuszczalnie spowoduje dalszy wzrost cen uprawnień do emisji.

 

 

 

Rewizja Dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (dyrektywa ETD. Zmiana minimalnych stawek opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej w celu osiągnięcia, również za pomocą środków fiskalnych, neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Rewizja zakresu i struktury stawek oraz zwolnień i ulg. 4 marca 2020 roku Komisja Europejska opublikowała plan działania i wstępną ocenę wpływu dot. rewizji dyrektywy ETD. Konsultacje tych dokumentów zostały zakończone 1 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami, rewizja dyrektywy ETD ma dotyczyć m.in. przeglądu stawek akcyzy i powiązania minimalnych stawek podatkowych z emisjami gazów cieplarnianych z zamiarem dostosowania polityki podatkowej UE do celów „Europejskiego Zielonego Ładu”.

Komisja postuluje także odejście od jednomyślności w Radzie na rzecz głosowania większością kwalifikowaną przy przyjmowaniu przedmiotowych środków polityki fiskalnej, jako właściwą podstawę prawną wniosku wskazuje art. 192 TFUE dot. polityki środowiskowej.

Szerokie konsultacje publiczne planowane są na II kwartał 2020 roku.

Publikacja wniosku legislacyjnego dotyczącego dyrektywy ETD spodziewana jest w czerwcu 2021 roku.

W zależności od treści wniosku legislacyjnego: wpływ regulacji na zasady opodatkowania energii elektrycznej produkowanej w jednostkach wysokoemisyjnych – możliwe dalsze obniżenie konkurencyjności tych jednostek.

Poprawa konkurencyjności niskoemisyjnych źródeł energii w porównaniu do energii ze źródeł wysokoemisyjnych.

Rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (dyrektywa IED. Wszechstronna rewizja regulacji odnoszących się do emisji przemysłowych. Do 21 kwietnia 2020 roku trwały publiczne konsultacje wewnętrznej oceny wpływu poświęconej rewizji dyrektywy IED.

Założeniem rewizji dyrektywy IED jest m.in. potencjalne rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy na nowe rodzaje zanieczyszczeń, zmiana określonych w dyrektywie standardów emisyjnych, wprowadzenie zmian w zakresie zasad stanowienia konkluzji dotyczących BAT (najlepszych dostępnych technik) dla różnych sektorów przemysłu.

Drugi etap konsultacji publicznych został zaplanowany na III kwartał 2020 roku.

Przedstawienie wniosku legislacyjnego ma nastąpić w 2021 roku.

W zależności od treści wniosku legislacyjnego, potencjalnie konieczność poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych na utrzymanie możliwości eksploatacji istniejącej floty wytwórczej.

Potencjalny wpływ na planowane inwestycje gazowe i kogeneracyjne w zakresie spodziewanych poziomów emisji.

Segmenty Regulacja Cele regulacji Ostatnie rozstrzygnięcia Kolejny etap Wpływ na PGE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (rozporządzenie EMR). Stworzenie prawnych ram dla dalszej integracji wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 14 czerwca 2019 roku, po czym weszło w życie 4 lipca 2019 roku.

Większość przepisów Rozporządzenia jest stosowana od 1 stycznia 2020 roku.

17 grudnia 2019 roku Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki („ACER”) opublikowała opinię zawierającą techniczne wytyczne w sprawie obliczania EPS 550/CB 350.

17 grudnia 2019 roku Komitet do Spraw Europejskich przyjął Plan działania, mający umożliwić wykonanie przez Polskę obowiązku udostępniania 70% transgranicznych zdolności przesyłowych na potrzeby rynku do końca 2025 roku, przy założeniu corocznego zwiększania udostępnianych wolumenów.

30 grudnia 2019 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję zatwierdzającą na 2020 rok derogację dla polskiego obszaru rynkowego od obowiązku udostępniania określonego poziomu transgranicznych zdolności przesyłowych.

Do 5 stycznia 2020 roku Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej („ENTSO-E”) zobowiązana była przedłożyć Grupie Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej („ECG”) oraz ACER projekt metody sporządzania oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim („ERAA”), oraz tylko do ACER projekt metody wyliczania wartości niedostarczonej energii („VoLL”), kosztu kapitałowego nowej jednostki („CONE”) i normy niezawodności.

W związku z opóźnieniem do 30 stycznia 2020 roku trwał proces konsultacji publicznych, który ENTSO-E rozpoczęło 5 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z harmonogramem przewidzianym w rozporządzeniu do 5 lipca 2020 roku ENTSO-E ma przedłożyć ACER projekt metodyki dotyczącej udziału mocy zagranicznych w mechanizmie mocowym („CRM”).

Do 5 lipca 2021 roku ENTSO-E ustanowi rejestr zagranicznych dostawców mocy.

Wpływ wdrożenia przepisów rozporządzenia EMR na kształt rynku mocy po 2025 roku.

Istniejące jednostki, które przekraczają standard emisji 550 g CO2/kWh (EPS 550) oraz 350 kg CO2/kW/rok (CB 350) nie będą mogły uzyskiwać płatności z rynku mocy od 1 lipca 2025 roku.

Potrzeba uwzględnienia w przeprowadzanych ocenach wystarczalności mocy braku wsparcia dla istniejących jednostek wytwórczych od 1 lipca 2025 roku. Potencjalny spadek wolumenu i ceny energii sprzedawanej na rynku hurtowym przez krajowe jednostki ze względu na zwiększony import, stopniowe zastępowanie istniejących jednostek wytwórczych przez nowe, spełniające standardy emisyjne.

Dalsze skutki biznesowe będą wynikać również ze sposobu implementacji rozwiązań przyjętych w Rozporządzeniu EMR, tam gdzie dają one swobodę działania władzom krajowym.

Segmenty Regulacja Cele regulacji Ostatnie rozstrzygnięcia Kolejny etap Wpływ na PGE
 

 

 

Wieloletnie Ramy Finansowe („WRF”), w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ustanowienie ram finansowych UE (przychody i wydatki) na lata 2021-2027. 14 stycznia 2020 roku KE przedstawiła propozycję rozporządzenia ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji („FST”). Celem Funduszu ma być wsparcie dla obszarów stojących przed znaczącymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi, wynikającymi z procesu transformacji do gospodarki neutralnej klimatycznie do 2050 roku. Kluczowe informacje dotyczące FST (projekt):
 • Budżet FST ma wynieść 7,5 mld EUR nowych środków, z czego Polska miałaby otrzymać 2 mld EUR.
 • Za każde EUR dofinansowania z FST dane państwo członkowskie powinno dołożyć od 1,5 do 3 EUR z funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny Plus).
 • Z FST będą mogły być finansowane m.in. projekty OZE, efektywność energetyczna, nowe zatrudnienie dla pracowników, gospodarka o obiegu zamkniętym (w tym recykling odpadów), rekultywacja terenów pogórniczych, czy dokształcanie pracowników.
 • Warunkiem koniecznym uzyskania finansowania z FST ma być przygotowanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, które państwo członkowskie będzie składało do KE. Plany te muszą być zgodne z Krajowym Planem na rzecz Klimatu i Energii.
Prace w Radzie nad przyjęciem podejścia ogólnego w odniesieniu do kwestii finansowych dotyczących WRF – I lub II połowa 2020 roku.

Proces legislacyjny dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z udziałem Rady i Parlamentu Europejskiego ma trwać w 2020 roku.

Wpływ regulacji na ograniczenie wysokości środków finansowych możliwych do pozyskania przez spółki GK PGE na inwestycje.

Wpływ regulacji dotyczącej Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na dostępność środków finansowych do pozyskania przez spółki GK PGE.

 

Unijny Pakiet dot. finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, w tym rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (dotyczące kryteriów, na podstawie których dokonywana będzie ocena działalności ekonomicznej w celu stwierdzenia, czy działalność ta jest zrównoważona pod względem środowiskowym). Wdrożenie przepisów mających na celu ułatwienie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE. W grudniu 2019 roku Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie podczas trilogów odnośnie rozporządzenia dotyczącego kryteriów, na podstawie których dokonywana będzie ocena działalności ekonomicznej w celu stwierdzenia, czy działalność ta jest zrównoważona pod względem środowiskowym. Kluczowe kwestie, które znalazły się w tym porozumieniu:
 • uznanie gazu i energii jądrowej za działalność przejściową. Ocena czy ta działalność jest zrównoważona pod względem środowiskowym dokonywana będzie na podstawie technicznych kryteriów, które będą ustanawiane przez KE w akcie delegowanym. KE ma przygotować ten akt delegowany do 31 grudnia 2020 roku, z datą stosowania od 31 grudnia 2021 roku.
 • nałożenie na duże przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 500 pracowników) obowiązku włączania do oświadczenia na temat informacji niefinansowych lub skonsolidowanego oświadczenia na temat informacji niefinansowych, informacji odnośnie udziału w obrocie, CAPEX-ie i OPEX-ie działalności zrównoważonych pod względem środowiskowym.

W marcu 2020 roku Techniczna Grupa Ekspertów opublikowała raport końcowy.

W raporcie tym Techniczna Grupa Ekspertów:

 • nie rekomendowała na obecnym etapie uznania energii jądrowej za zrównoważoną ze względu na nie spełnienie kryterium ”niewyrządzania istotnej szkody”, jednocześnie zalecając dalsze prace w tej kwestii w przyszłości przez grupę z pogłębioną wiedzą techniczną w tym temacie;
 • wskazuje w przypadku źródeł wytwórczych opartych na gazie ziemnym, iż za zrównoważone uważane są te działania, w przypadku których emisje w cyklu życia są poniżej 100g CO2e/kWh, przy czym próg ten ma być obniżany do 0g CO2e/kWh do 2050 roku.

15 kwietnia 2020 roku Rada UE przyjęła rozporządzenie dotyczące kryteriów, na podstawie których dokonywana będzie ocena działalności ekonomicznej w celu stwierdzenia, czy działalność ta jest zrównoważona pod względem środowiskowym.

Przewidywane przyjęcie rozporządzenia dotyczącego kryteriów, na podstawie których dokonywana będzie ocena działalności ekonomicznej w celu stwierdzenia, czy działalność ta jest zrównoważona pod względem środowiskowym przez Parlament Europejski – maj 2020 roku.

Przewidywane wejście w życie tego rozporządzania – I lub II połowa 2020 roku.

Przygotowanie przez KE aktów delegowanych określających szczegółowe techniczne kryteria przesiewowe, na podstawie których dokonywana będzie ocena działalności ekonomicznej w celu stwierdzenia, czy dana działalność jest prowadzona w sposób zrównoważony pod względem środowiskowym – do końca 2020 roku.

 

Możliwy wpływ regulacji na dostępność oraz koszt środków finansowych pozyskiwanych przez spółki GK PGE na inwestycje.

Dodatkowe informacje z obszaru zagranicznego otoczenia regulacyjnego

Segmenty Regulacja Cele regulacji Ostatnie rozstrzygnięcia Kolejny etap Wpływ na PGE
 

 

 

Postępowanie w sprawie Tempus Energy Germany i T Energy Sweden przeciwko KE (sygn. T-167/19). Skarga ma na celu unieważnienie decyzji KE o niewnoszeniu zastrzeżeń do polskiego rynku mocy (sygn.SA 46100). 14 marca 2019 roku spółki Tempus Energy Germany oraz T Energy Sweden złożyły skargę na decyzję KE w sprawie polskiego rynku mocy (sprawa T-167/19). Skrót głównych zarzutów i argumentów przytoczonych w skardze został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE 6 maja 2019 roku. Z opublikowanego streszczenia wynika, że skarżący powołuje się m.in. na zarzut braku wszczęcia przez KE formalnego postępowania wyjaśniającego (drugiego etapu oceny mechanizmu mocowego) oraz rzekomo dyskryminacyjne traktowanie w ramach polskiego rynku mocy jednostek zarządzania popytem („DSR”). Pełny czas trwania postępowania przed Sądem UE jest trudny do oszacowania – na bazie doświadczeń brytyjskich można wskazać, że może ono potrwać kilka lat.

Wpływ na rozpoznanie skargi może mieć toczące się obecnie przed Trybunałem Sprawiedliwości postępowanie z odwołania w sprawie Tempus Energy i Tempus Energy Technology przeciwko KE (sygn. C-57/19 P).

Odpowiednio do wyników rozstrzygnięcia sporu, sprawa może wpłynąć na warunki wykonywania i zawierania kontraktów mocowych.

 

Wyniki wyszukiwania: