Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Inwestycje Grupy PGE zmierzają do stopniowego obniżenia naszego wskaźnika emisyjności. Podejmując wyzwanie związane z dekarbonizacją i dywersyfikacją miksu paliwowego liczymy na wsparcie ze strony Unii Europejskiej i instytucji finansowych, jako długoterminowych partnerów skutecznej, a jednocześnie sprawiedliwej transformacji sektora energetycznego.

Jesteśmy gotowi aktywnie przyczyniać się do realizacji ambitnych unijnych celów klimatycznych. Proces ten jednak wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Nie wszystkie kraje startują z tego samego punktu, a poziom rozwoju gospodarczego ma istotny wpływ na tempo zmian. Nasz wkład w realizację unijnej polityki klimatycznej to nie tylko podejmowane przez nas inwestycje, ale również nasze przemyślane plany inwestycyjne. Niezbędne działania wymagają jednak odpowiedniego wsparcia ze strony instytucji unijnych. Uruchomienie odpowiednich środków finansowych znacząco urealnia realizację ambitnej ścieżki redukcji emisji.

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

W latach 1989 – 2019 elektrownie systemowe Grupy obniżyły swoje emisje SO2 o 95 proc., NOx o 58 proc. oraz pyłu o 99 proc. (w kg/MWh).

Grupa PGE konsekwentnie zmierza do obniżenia emisji dwutlenku węgla. W tym celu przebudowuje portfel wytwórczy w kierunku źródeł przyjaznych dla otoczenia.

 

 

 

Średnia emisyjność Grupy PGE netto wraz z ciepłem
(tCO2 /MWh)**

* Jako efekt zastąpienia w systemie produkcji z elektrowni węglowych należących do Grupy PGE o średniej sprawności 35 proc.
** Dla 2020 i 2025 szacowana średnia emisyjność Grupy PGE zgodnie ze wstępnymi harmonogramami ww. planowanych projektów inwestycyjnych (kontrybucja dwóch bloków gazowo-parowych oraz częściowa kontrybucja farmy morskiej, bez uwzględnienia projektu rozwoju fotowoltaiki).

W wyniku inwestycji, wskaźnik emisji netto (w przeliczeniu na tony CO2 na MWh) będzie spadać z poziomu 0,98 tony CO2/MWh w 2013 roku, przez 0,88 tony CO2/MWh w roku 2018, do 0,78 tony CO2/MWh. W 2019 r. obniżyliśmy emisyjność aktywów wytwórczych do 0,84 tony CO2/MWh. Po 2025 roku emisyjność jednostek Grupy PGE będzie się nadal obniżać m.in. w wyniku rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Oddanie do eksploatacji obecnie realizowanych i zaplanowanych inwestycji pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie 60 mln ton w latach 2016-2026. Projekty budowy źródeł niskoemisyjnych sprawiają, że koszty transformacji stają się coraz wyższe. Dlatego też podejmując wyzwanie związane ze stopniową dekarbonizacją i dywersyfikacją miksu paliwowego, Grupa PGE liczy na wsparcie ze strony instytucji finansowych i Unii Europejskiej, co pozwoli na skuteczną, ale jednocześnie sprawiedliwą transformację sektora energetycznego.

 

Działania rozwojowe mające wpływ na dalsze ograniczanie stopnia emisyjności PGE

Potencjał odnawialnych źródeł energii

Aktualny potencjał wytwórczy energetyki odnawialnej Grupy PGE to 1,1 GW, co stanowi około 10% mocy zainstalowanych OZE w Polsce. Nasze instalacje wyprodukowały w 2019 roku ok. 10% krajowej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (z wyłączeniem biomasy i biogazu).

Moce zainstalowane PGE w OZE

Typ Ilość jednostek Moc zainstalowana (MW)
Elektrownie wiatrowe 16 647,1
Elektrownie wodne 29 95,8
Elektrownie wodne szczytowo-pompowe z naturalnym dopływem 2 286,7
Elektrociepłownie biomasowe 2 75,2
Elektrownie fotowoltaiczne 1 0,6
Odnawialne łącznie 1 105,40

Grupa PGE jest liderem wykorzystania potencjału energii odnawialnej w Polsce, a jej celem jest uzyskanie 25 proc. udział w rynku zielonej energii w 2030 roku.

Jesteśmy liderem energetyki odnawialnej w Polsce i naszą ambicją jest utrzymanie tej pozycji. PGE stale analizuje możliwości dalszego rozwoju energetyki odnawialnej. Zgodnie z planami, w 2030 r. chcielibyśmy posiadać 25% udziału w krajowym rynku źródeł odnawialnych. Rozwijamy ten segment odpowiedzialnie, mając na względzie aktualny rachunek ekonomiczny, w tym oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji. Rozpoczynamy realizację planu rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku, które będą stanowić bardzo ważny filar transformacji polskiej energetyki. Naszą ambicją jest osiągnięcie 2,5 GW w perspektywie 2030 roku oraz 3,5 GW w połowie przyszłej dekady. Obecnie ukończyliśmy projekt budowy farm wiatrowych Klaster na lądzie o mocy niemal 100 MW, który zwiększy naszą moc w energetyce wiatrowej z 550 MW do niemal 650 MW. Równocześnie uwzględniamy szersze zaangażowanie PGE w fotowoltaikę, zwłaszcza wobec rosnącego zapotrzebowania na moc w miesiącach letnich i planów krajowych w tym zakresie. Zgodnie z projektem Polityki Energetycznej Polski (PEP 2040) do roku 2030 powinno powstać ok. 7 GW mocy fotowoltaicznych. PGE planuje wybudować ok. 2,5 GW mocy.

W 2019 roku podjęliśmy szereg inicjatyw i decyzji, które zaowocują nie tylko obniżeniem profilu emisyjnego Grupy w perspektywie najbliższych lat, ale również zapewnią stabilność dostaw energii elektrycznej i ciepła do polskich domów i przedsiębiorstw. Obrany przez nas kierunek transformacji Grupy PGE realizujemy przede wszystkim poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Po wygranej aukcji OZE przystąpiliśmy do realizacji budowy lądowej farmy wiatrowej o mocy zainstalowanej niemal 100 MW. Tym samym w 2020 roku zwiększymy łączną moc wiatrową Grupy PGE o 18 proc. do 647 MW. Konsekwentnie realizujemy projekt rozwoju morskich farm wiatrowych. Plany Grupy to osiągnięcie mocy 1 GW w 2026 roku oraz 2,5 GW do 2030 roku. Kolejne kamienie milowe procesu inwestycyjnego pozwalają z optymizmem patrzeć na postępy tego projektu. Przystąpiliśmy również do realizacji ambitnego planu budowy elektrowni słonecznych – nasz cel to instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,5 GW do 2030 roku realizowane na gruntach spółek z Grupy PGE oraz gruntach naszych partnerów biznesowych.

Ryszard Wasiłek
Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Kogeneracja – efektywne wykorzystanie energii paliw

Zgodnie z przyjętą Strategią Ciepłownictwa planujemy rozwijać aktywność kogeneracyjną. Wpływa ona w kilku aspektach na obniżenie emisyjności Grupy. W rezultacie efektywnego wykorzystania energii chemicznej paliwa, rzędu 80-85% w nowych instalacjach, ograniczana jest emisja CO2 w porównaniu z rozdzielonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej. Z drugiej strony rozwój ciepłownictwa zmierza w kierunku wykorzystania paliw zero- i niskoemisyjnych. Jednym z celów naszej Strategii Ciepłownictwa jest zwiększenie ich wykorzystania do poziomu 50% do roku 2030. Uważamy, że biorąc pod uwagę środowisko naturalne, jak i ekonomikę, ważne jest wykorzystywanie lokalnych zasobów paliwa.

W ramach Strategii Ciepłownictwa przygotowywany jest do realizacji projekt budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica, opartej o źródło kogeneracyjne gazowe, która zastąpi w roku 2023 istniejącą elektrociepłownię węglową. W fazie przygotowania do realizacji jest także projekt budowy gazowych źródeł kogeneracyjnych w EC Kraków, EC Gdynia, EC Bydgoszcz, EC Kielce i EC Zgierz.

Udział miksu paliwowego PGE Energia Ciepła

Grupa PGE planuje rozwinąć efektywne moce oparte o paliwo gazowe jako alternatywę dla stopniowego wycofywanych bloków węglowych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Kolejnym argumentem wspierającym budowę elastycznych elektrowni gazowych jest rozbudowa odnawialnych źródeł energii wymagających bilansowania w zależności od warunków pogodowych. W kontekście technologii niskoemisyjnych największym projektem obecnie jest budowa dwóch bloków gazowych w elektrowni Dolna Odra. Wobec planów rozbudowy infrastruktury przesyłu gazu ziemnego oraz znaczenia systemowego elektrowni dla regionu, m.in. w kontekście bilansowania pobliskich farm wiatrowych, podjęta została decyzja o budowie dwóch bloków CCGT o mocy ok. 700 MW każdy.

Portfel wytwórczy Grupy PGE zmienia się dzięki realizacji programu modernizacji istniejących aktywów, którego celem jest zwiększenie sprawności wytwarzania, a co za tym idzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W 2016 roku zakończyła się kompleksowa modernizacja 10 bloków w Elektrowni Bełchatów, a w 2020 r. zakończyła się modernizacja bloku nr 2. W czerwcu 2019 roku wyłączony został najstarszy blok w Elektrowni Bełchatów, który pracował przez 38 lat i do końca eksploatacji spełniał wszystkie normy środowiskowe. Grupa zrealizowała także projekt modernizacji bloków 1-3 w Elektrowni Turów, którego jednym z założeń jest zwiększenie mocy z 235 do 250 MW przy poprawie sprawności i dyspozycyjności.

Spółka PGE Nowa Energia należąca do Grupy PGE aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu elektromobilności – stawia stacje ładowania aut elektrycznych w całej Polsce i zasila je w 100 proc. energią ze źródeł odnawialnych. Inwestuje również w elektryczny car-sharnig. Wszystkie te działania prowadzą do dekarbonizacji rynku energii elektrycznej i ciepła sieciowego w Polsce. Do końca 2019 roku spółka uruchomiła 32 stacje ładowania (jedna stacja ładowania może mieć więcej niż jeden punkt ładowania) w różnych regionach Polski. W praktyce oznacza to 64 punkty w 19 miastach. Grupa PGE jest największym partnerem samorządów w zakresie budowania infrastruktury dla elektromobilności. Znając specyfikę wymagań samorządów oraz bogate doświadczenie i dobre relacje z samorządami lokalnymi, Grupa opracowała kompleksowy model inwestycyjny odpowiadający tej specyfice. Grupa PGE jest również pierwszym operatorem w Polsce, który zasila stacje ładowania energią pochodzącą w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. Realizuje w ten sposób cel redukcji emisji gazów cieplarnianych, nie tylko lokalnie w miejscach korzystania z pojazdów elektrycznych, ale również w całym łańcuchu wartości wytwarzania energii. Jednocześnie Grupa zapewnia klientom w pełni ekologiczne zasilanie.

Uznajemy magazynowanie energii za niezwykle ważny element systemu energetycznego wpływający na ograniczenie naszego wpływu na środowiska naturalne. Ma ono szczególne znaczenie w dobie rozwoju odnawialnych źródeł energii, które w procesie produkcji energii elektrycznej uzależnione są od warunków atmosferycznych. Zmagazynowanie energii i jej udostępnienie w okresie zwiększonego zapotrzebowania jest obecnie największym wyzwaniem. Wierzymy, że dla branży elektroenergetycznej przełomowa będzie komercjalizacja efektywnych ekonomicznie magazynów energii.

Realizacja Pilotażowego Programu Magazynowania Energii jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Obecnie można zaobserwować m.in. stały wzrost zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach energii, co wymaga opracowania nowych metod stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznych, a w szczególności sieci średniego napięcia.

Program Grupy Kapitałowej PGE skupia się na przeanalizowaniu możliwości budowy pierwszych systemów magazynowania energii elektrycznej z zastosowaniem technologii baterii elektrochemicznych i zgromadzeniu niezbędnych doświadczeń eksploatacyjnych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem zarówno samych baterii, jak i przekształtników energoelektronicznych oraz systemów IT wspomagających pracę magazynów energii. W ramach Grupy Kapitałowej PGE realizowane są obecnie cztery projekty związane z magazynowaniem energii.

  • PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów pracuje nad magazynem zintegrowanym z blokiem konwencjonalnym o mocy 1 MW netto i pojemności 1 MWh. Inwestycja zostanie ukończona w 2022 roku.
  • PGE Energia Odnawialna zbuduje dwa magazyny energii. Jeden przy instalacji fotowoltaicznej na Górze Żar o mocy 500 kW i pojemności 750 kWh, drugi przy farmie wiatrowej Karnice I o szacunkowej mocy 1,75 MW i pojemności 1,75 MWh.

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów jeszcze w tym roku chce otworzyć kontenerowy magazyn energii w Głównym Punkcie Zasilającym Rzepedź o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh. Magazyny mają wspomóc integrację instalacji OZE tak, aby wytworzoną w nich energię można było zużywać w okresie największego zapotrzebowania. Ponadto mogą one służyć jako zasilanie rezerwowe u odbiorcy końcowego, arbitraż energii, a także jako system zarządzania bieżącym zapotrzebowaniem.

Tymczasem wykorzystujemy dostępne technologie magazynowania energii, takie jak elektrownie szczytowo-pompowe. Dysponujemy większością mocy zainstalowanych w elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce. Nasze 4 elektrownie szczytowo-pompowe to w sumie 1,5 GW mocy zainstalowanej. Magazynują one energię w swych górnych zbiornikach wodnych i umożliwiają szybkie udostępnienie energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wtedy, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną znacznie wzrasta.

Udział jednostek PGE w łącznej mocy zainstalowanej w elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce wynosi około 85 proc.

Wyniki wyszukiwania: