Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Grupa PGE realizuje inwestycje o dużej wartości i znaczeniu dla całej polskiej gospodarki.

W 2019 roku ukończyliśmy największą inwestycję infrastrukturalną w Polsce po 1989 r. – budowę nowoczesnych, wysokosprawnych bloków energetycznych w Elektrowni Opole.

Kontynuowaliśmy także budowę nowego bloku energetycznego w Turowie oraz modernizacje bloków w elektrowniach i elektrociepłowniach pod kątem ich dostosowania do wymogów środowiskowych wynikających z konkluzji BAT. Pod koniec 2019 roku podjęta została decyzja o budowie nowych bloków gazowych o mocy ok. 1 400 MW w Elektrowni Dolna Odra, a już w styczniu 2020 roku podpisaliśmy umowę z generalnym wykonawcą.

W 2019 r. Grupa PGE wydała na inwestycje w sumie 7 mld PLN, a od 2007 r. spółki z Grupy przeznaczyły na inwestycje ok. 77 mld PLN.

Nasz wkład w realizację unijnej polityki klimatycznej to nie tylko podejmowane przez nas inwestycje, ale również nasze przemyślane plany inwestycyjne.

W obszarze Energetyki Odnawialnej, dzięki wygranej w 2018 roku aukcji OZE, realizowaliśmy budowę kompleksu lądowych farm wiatrowych Starza/Rybice i Karnice II (d. projekt Klaster) o mocy 97 MW w województwie zachodniopomorskim. Obie farmy zostały oddane do eksploatacji w 2020 roku przyczyniając się do umocnienia pozycji Grupy PGE jako krajowego lidera rynku OZE.

Intensywnie przygotowujemy się również do realizacji planu rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku, które będą stanowić bardzo ważny filar transformacji polskiej energetyki. Nasze ambicje to osiągnięcie 2,5 GWe perspektywie 2030 roku, a projekty chcemy realizować we współpracy z doświadczonym partnerem z branży – podpisaliśmy wstępne porozumienie z Orsted i do końca 2020 r. zamierzamy zawrzeć stosowną umowę inwestycyjną.

Nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucji w kwocie 2,2 mld zł były wyższe o 20% w stosunku do roku 2018 i stanowiły ok. 31% rocznych nakładów inwestycyjnych Grupy. Największe nakłady w kwocie 757 mln PLN poniesione zostały na przyłączanie nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej.

Prowadzimy też wiele projektów o mniejszej skali, jednak równie ważnych. To liczne prace służące utrzymaniu jakości sieci oraz modernizacyjne, które poprawiają efektywność wytwarzania i zmniejszają obciążenie środowiska naturalnego.

Naturalnym wyzwaniem wobec zachodzących zmian klimatu i emisji CO2 jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania w kierunku nisko i zeroemisyjnym, a przez to również zmniejszenie naszej ekspozycji na wzrost cen uprawnień do emisji. To czynniki, które wpływają na nasze decyzje inwestycyjne. Realizacja rozpoczętych przedsięwzięć przyczyni się do uniknięcia emisji na poziomie 60 mln ton CO2 w latach 2016-2026.

Budowa bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1 800 MW w Elektrowni Opole była największą inwestycją energetyczną w Polsce po 1989 roku. To ogromne przedsięwzięcie projektowe, organizacyjne, szkoleniowe, logistyczne i budowlano-montażowe. W całym cyklu budowy nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole zaangażowanych było aż 54 tys. osób. i przeprowadzonych łącznie blisko 40 tys. odbiorów w tym aż 29 tys. w branży budowlanej, 8 tys. w branży technologicznej i ok. 2 tys. przy pracach związanych z rozruchem nowych jednostek.  Całość dokumentacji powykonawczej zgromadzona jest w ok. 18 tys. segregatorów.  W szczytowym okresie inwestycji na placu budowy pracowało ok. 5 500 osób. Kontrakt o wartości ok. 11 mld PLN netto realizowany został przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który był generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Aż 70 proc. wartości wszystkich zamówień na budowie trafiło do polskich firm, a z każdej wydawanej przez nas złotówki aż 70 groszy zostało w kraju.

Blok nr 5 został oddany do eksploatacji 31 maja 2019r., a blok nr 6 – 30 września 2019 r. Elektrownia Opole jest obecnie w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie i zaspokaja 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wyprodukowana z nich energia jest w stanie zasilić aż 4 miliony gospodarstw domowych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, sprawność w produkcji energii elektrycznej w nowych blokach jest na poziomie ok. 46 proc., co przełoży się na znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko. Nowe bloki energetyczne są niskoemisyjne i z zapasem spełniają rygorystyczne normy środowiskowe Unii Europejskiej. Na każdą kilowatogodzinę wyprodukowanej energii elektrycznej w opolskich blokach zostanie wyemitowane od dwóch do czterech razy mniej tlenków siarki i azotu, a jednostkowa emisja dwutlenku węgla jest mniejsza o ok. 20%.

Budowa nowoczesnego i wysokosprawnego bloku energetycznego w Turowie to nie tylko jedna z najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie, ale również gwarancja przedłużenia działalności turoszowskiego kompleksu wydobywczo-wytwórczego aż do całkowitego wykorzystania pokładów węgla brunatnego z pobliskiej kopalni, a co za tym idzie, zapewnienia przez kolejne lata wielu atrakcyjnych miejsc pracy i dalszego, dobrego funkcjonowania gospodarki w tym regionie. Kontrakt o wartości ok. 4 mld PLN netto jest realizowany przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Budimex oraz Técnicas Reunidas. Na terenie placu budowy średnie dzienne zatrudnienie w wynosi ok. 1 800 osób.

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych ma zagwarantować wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej oraz pozwolić na pełne i efektywne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego w złożu Kopalni Węgla Brunatnego Turów, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich standardów ekologicznych. Nowy blok będzie spełniać surowe normy ochrony środowiska. Jego emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi blokami nr 8, 9 i 10 zmniejszy się prawie 20-krotnie, a emisja pyłów około 10-krotnie. W związku z wymaganiami polityki klimatycznej blok przygotowany będzie pod budowę instalacji wychwytu dwutlenku węgla ze spalin.

Wyniki wyszukiwania: