Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Akcjonariat i inwestorzy

PGE S.A. jest spółka giełdową od 2009 r. Akcje PGE S.A. są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w systemie notowań ciągłych. PGE ma największą rynkową kapitalizację wśród polskich spółek energetycznych na warszawskim parkiecie. Płynność obrotu akcji PGE stwarza inwestorom swobodną możliwość kupna i sprzedaży naszych papierów wartościowych.

Struktura właścicielska

Kapitał Grupy PGE dzieli się na 1.869.760.829 akcji. Naszym głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, który posiada 1.072.984.098 akcji zwykłych Spółki reprezentujących 57,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostała część, czyli 796.776.731 akcji, stanowiących 42,61% akcjonariatu, określana jest jako free float, czyli akcje w wolnym obrocie.

Skarb Państwa 1 072 984 57,4%
OFE
AEGON 27 386 1,5%
ALLIANZ 17 327 0,9%
AVIVA 54 369 2,9%
AXA 19 383 1,0%
BANKOWY 10 883 0,6%
GENERALI 13 926 0,7%
METLIFE 29 474 1,6%
NN 71 227 3,8%
POCZTYLION 3 987 0,2%
PZU 48 653 2,6%
Razem 296 616 15,9%
Pozostali 500 162 26,7%

 

Inwestor Strategiczny

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. 2017 poz. 95) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wpisana jest do Wykazu Spółek o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259) akcje PGE nie mogą być zbyte przez Skarb Państwa. Jest to czynnik stabilizujący skład akcjonariatu.

Skarb Państwa jest akcjonariuszem posiadający specjalne uprawnienia kontrolne. Statut Spółki przewiduje szczególne uprawnienia dla Skarbu Państwa w zakresie:

  • wniosku o zwoływanie Walnego Zgromadzenia (WZ),
  • wpływu na porządek obrad WZ,
  • powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia, bez konieczności uchwały WZ.

Kurs akcji PGE S.A. w 2019 r.

Free float

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538), tożsamość akcjonariusza podawana jest do publicznej wiadomości, jeżeli przekroczy on 5% udziałów w akcjonariacie. Jeżeli akcjonariusz posiada poniżej 5%, nie ma on obowiązku ujawniania się.

 

Precyzyjne ustalenie akcjonariatu nie jest możliwe. Udział w Walnym Zgromadzeniu spółki jest dobrowolny, zaś dywidenda przekazywana jest za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich. W praktyce, jako spółka giełdowa, traktujemy każdego inwestora jako potencjalnego akcjonariusza. Zgodnie z przepisami i najlepszą praktyką dbamy, aby wszyscy inwestorzy mieli równy dostęp do informacji.

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) uważane są, co do zasady, za inwestorów długoterminowych – w ramach monitoringu akcjonariatu zidentyfikowaliśmy OFE wchodzące w skład akcjonariatu PGE (wg. stanu raportowanego za 2019 rok) – szczegóły zaprezentowane są na powyższym wykresie.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Otwarte Fundusze Emerytalne posiadały łącznie 296,6 milionów akcji PGE (czyli 15,9%). Według grudniowych danych największy udział miały fundusze Nationale-Nederlanden około 3,8% oraz Aviva około 2,9%.

Łącznie krajowe fundusze emerytalne i Skarb Państwa stanowiły ok. 73% akcjonariatu. Zatem pozostałe 27% dzieliło się pomiędzy inwestorów indywidualnych (przypuszczalnie w większości krajowych) oraz inwestorów instytucjonalnych – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz ich zagraniczne odpowiedniki (mutual funds). Akcje PGE Polskiej Grupy Energetycznej wchodzą w skład indeksów giełdowych m.in. WIG20 – w związku z tym w akcjonariacie Grupy PGE znajdują się także tzw. fundusze ETF, które replikują w swoich portfelach skład indeksu. Ponadto, nieprzerwanie od 2011 roku, akcje PGE S.A. wchodziły w skład RESPECT Index – indeksu skupiającego spółki działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Od 1 stycznia 2020 roku GPW zaprzestała obliczania i podawania do publicznej wiadomości indeksu RESPECT Index. 3 września 2019 roku GPW rozpoczęła z kolei publikację indeksu WIG-ESG (Environment, Social, Governance), w skład którego wchodzą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, które prowadzą działalność odpowiedzialną społecznie. Spółki są oceniane w zakresie zarządzania czynni­kami ESG (z ang. environmental, social responsibility, governance), czyli czynni­kami środowiskowymi, społecznymi oraz ładem korporacyjnym, ładem informacyjnym i relacjami z inwe­storami.

Czynniki ESG zaczynają odgrywać coraz większą rolę w spółkach giełdowych – utworzenie indeksu WIG-ESG, do którego należy również PGE, jest odzwierciedleniem tego trendu. Inwestorzy bacznie obserwują działania i plany spółek w aspektach środowiskowych, społecznych i zasad zarządzania, a następnie przekładają swoje oceny na realne decyzje inwestycyjne. Chcemy wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom i transparentnie komunikować się z rynkiem.

Paweł Strączyński
Wiceprezes ds. finansowych

Transparentność i zaufanie

Podstawowe cele polityki informacyjnej PGE to przejrzystość i współpraca w oparciu o wzajemne zaufanie.

Skuteczna komunikacja z inwestorami i transparentność to dobrze pojęty interes Spółki oraz budowa wartości dla jej akcjonariuszy. Działania podejmowane przez nas w ramach relacji inwestorskich to więcej niż wymogi przepisów. Te zobowiązują Spółkę do wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie raportowania okresowego i bieżącego ze szczególnym uwzględnieniem informacji cenotwórczych. Wychodząc naprzeciw wymagającym akcjonariuszom i inwestorom uruchomiliśmy szereg dodatkowych narzędzi, których zadaniem jest likwidacja asymetrii informacyjnej między Spółką a rynkiem kapitałowym. Narzędzia te są dostępne na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacji Inwestorskich.

  • PGE publikuje kompleksową prezentację „PGE in transition”, która daje szeroką informację na temat otoczenia rynkowego Spółki, regulacji w sektorze energetycznym oraz o samej Grupie Kapitałowej PGE. Jest to również bardzo dobry materiał dla inwestorów wrażliwych na kwestie środowiskowe, którzy poszukują informacji na temat naszego wpływu na środowisko naturalne oraz naszych zobowiązań w tym zakresie;
  • Spółka przygotowała również edytowalny plik w formacie xls z danymi finansowymi i operacyjnymi, zaprezentowanymi jako szeregi czasowe od I kwartału 2011 r. aż do ostatniego okresu sprawozdawczego.
  • Dodatkowo Spółka publikuje wstępne szacunkowe wyniki, w terminach poprzedzających sprawozdawczość kwartalną. Publikacje te zawierają kluczowe wielkości finansowe, wolumeny operacyjne oraz informacje o istotnych zdarzeniach jednorazowych.
  • Dla inwestorów wrażliwych na kwestie społeczne i środowiskowe, szukających powiązania między biznesem, finansami a zaangażowaniem Spółki na rzecz jej otoczenia, od 2015 r. publikujemy raport zintegrowany Grupy Kapitałowej PGE w wersji online.

Długi dystans

Inwestorzy działają według różnych strategii i horyzontów inwestycyjnych, a rynek kapitałowy w większości przypadków funkcjonuje w rytmie wyników kwartalnych. Jednak energetyka to branża, w której planowanie ma charakter długofalowy. Dlatego punkt widzenia Zarządu jest w naturalny sposób zbieżny z perspektywą akcjonariusza długoterminowego.

Oczywiście, aby zrealizować dalekosiężne plany, niezbędna jest codzienna troska o kondycję finansową przedsiębiorstwa. Publikacja wyników kwartalnych jest okazją do monitorowania kondycji przedsiębiorstwa i postępów w jego rozwoju.

Wyniki wyszukiwania: