Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Zaangażowanie społeczne

Grupa PGE aktywnie angażuje się społecznie. W 2014 r. przyjęliśmy Procedurę CCI (zaangażowania społecznego), która wyznacza główne obszary zaangażowania społecznego Grupy PGE. Ważnym dokumentem wyznaczającym standardy działania w zakresie społecznym jest Kodeks etyki GK PGE i zawarta w nim zasada: „Dbamy o relacje ze społecznościami lokalnymi”. Filarami zaangażowania społecznego, obok spółek Grupy PGE, są dwie fundacje korporacyjne: Fundacja PGE oraz Fundacja PGE Energia Ciepła.

Misją Fundacji PGE Energia Ciepła jest wspieranie pozytywnych inicjatyw społecznych, społeczeństwa integracyjnego, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce i wziąć udział we wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Jednym z najważniejszych obszarów działalności Fundacji PGE Energia Ciepła w 2019 roku była kontynuacja projektu „Tablice Pamięci” zainicjowanego w związku z 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, pod patronatem wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Projekt spełniał trzy cele:

 • wyeksponowanie i oddanie należnej czci miejscom pamięci tablicom i pomnikom opisującym heroiczne i dramatyczne wydarzenia z czasów II Wojny Światowej,
 • dotarcie z informacją na temat faktów historycznych do zagranicznych turystów,
 • popularyzacje i zwiększenie rozpoznawalności miejsc pamięci.

Cele te zrealizowano poprzez zamieszczenie obok istniejących tablic projektu Karola Tchorka nowych tablic z informacjami po kwerendzie historycznej w języku polskim i angielskim oraz kodem QR.

W ramach projektu zostały zinwentaryzowane wszystkie miejsca pamięci: wykonano dokumentację zdjęciową, przeprowadzono kwerendę każdej tablicy, a także przetłumaczono treści na język angielski. Sukcesywnie zamontowane zostały też tablice z kodami QR przy tablicach projektu Karola Tchorka. W ramach projektu „Tablice Pamięci” przeprowadzono też program edukacyjny „Miasto Pamięci” dla 60 mazowieckich szkół średnich, w którym wzięło udział blisko 3000 uczniów. Przygotowano pakiety z materiałami edukacyjnymi: mini-podręcznikiem, scenariuszem zajęć, filmem edukacyjnym oraz 10. planszową wystawą wielkoformatową. Ponadto na początku października zorganizowany został koncert „Miasto Pamięci” w Muzeum Wojska Polskiego.

Fundacja PGE Energia Ciepła aktywnie działa w obszarze sportu i promocji aktywnego życia. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób w wieku 55+ w 2019 roku zorganizowała 5 Ogólnopolską Olimpiadę Sportową Seniorów – YOU WIN. To wydarzenie o charakterze sportowo-rekreacyjnym zadedykowane było seniorom chcącym rozwijać swoją aktywność fizyczną. W zawodach udział wzięło ponad 200 seniorów z 7 miast regionu. Poza rywalizacją sportową Fundacja zapewniła uczestnikom możliwość skorzystania z bezpłatnych badań oraz zabiegów rehabilitacyjnych.

Fundacja PGE Energia Ciepła zorganizowała także 16 Rybnicki Festiwal Fotografii podczas którego zaprezentowanych zostało kilkaset zdjęć na 20. wystawach indywidualnych i zbiorowych. Festiwal odwiedziło ponad 900 osób z całej Polski.

Fundacja PGE Energia Ciepła była też głównym organizatorem 16. Pojedynku na Słowa – konkursu edukacyjno-artystycznego upowszechniającego kulturę języka polskiego oraz literaturę piękną skierowanego do uczniów szkół średnich.

Z pomocą innych instytucji i organizacji, Fundacja PGE Energia Ciepła współfinansowała wydarzenia dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych. Udostępniła kompleks rehabilitacyjno-rekreacyjny w tym pływalnię i inne obiekty sportowe.

Celem Fundacji PGE jest zapewnienie transparentności działań, uporządkowanie i wzmocnienie zaangażowania społecznego Grupy PGE oraz budowanie zaangażowania wśród wszystkich grup Interesariuszy. Fundacja prowadzi działalność publiczną i społecznie użyteczną m.in. w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Fundacja wspiera ochronę i promocję zdrowia, rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Przyczynia się do promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Wspiera projekty związane z ekologią i ochroną zwierząt. Fundacja PGE prowadzi działalność charytatywną.

W 2019 roku Fundacja PGE przygotowała, z myślą o Powstańcach Warszawskich, II edycję programu „Bohaterowie Naszej Przyszłości”, dzięki któremu jednorazowe wsparcie finansowe otrzymało 395 Powstańców. Po raz kolejny Fundacja zrealizowała program „Paczka dla Kombatanta” dedykowany Powstańcom Warszawskim, żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego i byłym więźniom niemieckich obozów koncentracyjnych. W latach 2018-1019 Fundacja PGE przekazała 1000 paczek.

Fundacja PGE wspierała również szpitale, dofinansowując remonty oraz zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego, a także pomagała w rozwoju lokalnych społeczności. W roku 2019 współpracowała z kilkudziesięcioma Kołami Gospodyń Wiejskich, lokalnymi Stowarzyszeniami oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi przekazując fundusze na zakup sprzętu, także tego ratującego życie. Dzięki pomocy Fundacji PGE powstawały place zabaw, do szkół trafiły pomoce naukowe, a do bibliotek książki.

Rozwiń Zwiń

Spółka PGE Energia Ciepła wspiera też odbiorców wrażliwych społecznie.

Powołała w tym celu program „Dzielimy się ciepłem”. Beneficjentami tego programu są organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, działające na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz rodziny potrzebujące pomocy, wyłonione przez miejskie ośrodki pomocy społecznej. Program PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” był jednym z dwóch programów PGE wyróżniony w Rankingu 30×30 organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ranking przedstawia listę 60 najlepszych projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu.

Wsparcie w postaci dopłat do rachunków za ciepłą wodę użytkową i ciepło sieciowe udzielone przez PGE Energia Ciepła w 2019 roku wyniosło ponad 300 tys. złotych.

Dużą wagę przywiązujemy do wspieranie integracji osób niepełnosprawnych. Po raz czwarty Grupa PGE dofinansowała organizację Radomszczańskich Spotkań Integracyjnych w Radomsku.

Wydarzenie służy integracji osób niepełnosprawnych z całej Polski podczas występów, spotkań i koncertów. PGE wspomaga również działalność Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach gdzie dzieci niewidome i niedowidzące, uczą się samodzielnego życia, zdobywają wykształcenie i przygotowanie do wyższych studiów lub konkretny zawód, aby sprawnie funkcjonować w społeczeństwie.

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL) umacnia partnerskie relacje ze społecznością lokalną oraz władzami trzech gmin sąsiadujących z pierwszą polską elektrownią jądrową, tj. Gniewino, Choczewo i Krokowa oraz powiatów puckiego i wejherowskiego. Polega on na finansowaniu inicjatyw mieszkańców i lokalnych samorządów w zakresie aktywności edukacyjno-informacyjnych dotyczących energetyki jądrowej, działań związanych z rynkiem pracy i wsparciem rozwoju zawodowego, współpracy w realizacji gminnych projektów infrastrukturalnych, inicjatyw dobroczynnych i projektów sponsoringowych. W latach 2015-2019 na takie projekty Grupa Kapitałowa przeznaczyła około 9 mln złotych z Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych.

Wolontariat Pracowniczy PGE „Pomagamy”

Grupa PGE wspiera społeczności lokalne poprzez program Wolontariatu Pracowniczego PGE „Pomagamy”. Potrzeby najlepiej identyfikują sami pracownicy, którzy są częścią lokalnych społeczności. To oni opracowują własne projekty społeczne, które przy finansowym i logistycznym wsparciu PGE w sposób znaczący, ale przede wszystkim trwały, wprowadzają pozytywne zmiany w otoczeniu. Wolontariusze docierają do różnych środowisk: dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, samotnych matek oraz najuboższych.

W 2014 roku Fundacja wdrożyła wolontariat pracowniczy w całej Grupie Kapitałowej PGE. W sześciu edycjach programu, ponad 850 wolontariuszy PGE – pracowników spółek z Grupy PGE, zrealizowało 267 projektów wolontariackich na terenie całego kraju.

GRUPA PGE 2019 2018 2017 2016
Liczba pracowników zaangażowanych w program wolontariatu pracowniczego
PGE „Pomagamy”
210 327 276 180
Liczba przepracowanych godzin wolontariackich 9 391 15 024 12 500 13 000
Liczba zrealizowanych projektów 47 60 50 40
Liczba złożonych wniosków 72 122 106 109
Łączna wysokość wsparcia przez PGE [PLN] 272 081 350 000 300 000 200 000

PGE 2019 2018 2017 2016
Liczba pracowników zaangażowanych w program wolontariatu pracowniczego
PGE „Pomagamy”
380 505,5 1077 347
Liczba przepracowanych godzin wolontariackich 4 5 5 3
Liczba zrealizowanych projektów 6 7 9 8
Liczba złożonych wniosków 23 700 25 000 25 000 15 000
Łączna wysokość wsparcia przez PGE [PLN] 380 505,5 1077 347

Edukacja

Inicjuje autorskie programy edukacyjne, kształtuje dobre nawyki wśród najmłodszych użytkowników energii elektrycznej. Na zlecenie PGE powstał autorski spektakl teatralny pt. „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” przeznaczony dla dzieci w wieku 5-9 lat. Teatr, dzięki wsparciu Fundacji PGE, odwiedza szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe, szpitale, biblioteki i inne placówki w całej Polsce. W 2019 roku przedstawienie obejrzało ponad 20 000 dzieci ze 179 placówek szkolnych i przedszkolnych oraz podczas pikników i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym. W Centrum Zdrowia Dziecka, dzięki Fundacji PGE powstał mural w wesołych, przyjaznych kolorach, z bohaterami bajki – Pstrykiem i Bzikiem.

Grupa PGE realizuje działania edukacyjne w zakresie bezpiecznego oraz oszczędnego korzystania z energii elektrycznej.

Ze statystyk wynika, że duża część poszkodowanych w wyniku porażenia prądem to właśnie dzieci i młodzież, dlatego Grupa PGE prowadzi również akcję edukacyjną pod nazwą „Bezpieczna energia”. W 2019 roku w oddziałach spółki PGE Dystrybucja odbyły się liczne spotkania edukacyjne dla najmłodszych. Energetycy odwiedzali także przedszkola i szkoły, aby opowiedzieć o bezpieczeństwie podczas korzystania z urządzeń elektrycznych i właściwym zachowaniu w czasie awarii energetycznych.

W 2019 roku w tego typu wydarzeniach edukacyjnych wzięło udział ok. tysiąca dzieci.

PGE GiEK jest sponsorem tytularnym interaktywnego muzeum PGE Giganty Mocy. Obiekt powstał w wyniku współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Bełchatowa z Kopalnią i Elektrownią Bełchatów. Głównym celem muzeum jest prezentacja informacji o węglu brunatnym, przede wszystkim o tym jak jest wydobywany i przetwarzany w energię elektryczną i ciepło. Obecnie ekspozycja stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych w województwie łódzkim. Dotychczas z oferty edukacyjnej ekspozycji skorzystało blisko 23 tys. osób, a interaktywną ekspozycję zobaczyło ponad 16 tys. odwiedzających.

Elektrownie i elektrociepłownie należące do Grupy PGE często są jednymi z kluczowych aktywów przemysłowych w miastach, w których są zlokalizowane. Aby społeczność lokalna miała możliwość zapoznania się ze ich specyfiką, spółki PGE GiEK, PGE Energia Ciepła i PGE Energia Odnawialna organizują co roku dni otwarte w swoich obiektach. W tych wydarzeniach, tylko w obiektach należących do PGE GiEK i PGE EC gościło 9,3 tys. zwiedzających.  Dodatkowe 9,6 tys. osób przyjechało do kopalni węgla brunatnego oraz elektrowni konwencjonalnych korzystając z oferty zwiedzania dla grup zorganizowanych

Na Podkarpaciu od 6 lat działa Muzeum Energetyki. Co roku w ramach organizowanych wydarzeń edukacyjnych placówkę odwiedzają zarówno dzieci jak i dorośli, a pracownicy PGE Dystrybucja oprowadzają ich po wystawach oraz  przeprowadzają  specjalnie dla nich pokazy i zabawy interaktywne. W 2019 roku muzeum odwiedziło 1,4 tys. osób.

Sponsoring sportu

PGE Narodowy notuje rekordy frekwencji. Odbywają się tu zarówno mecze piłki nożnej, wydarzenia motoryzacyjne, wystawy i koncerty. Występują tu polskie i światowe gwiazdy m.in. The Rolling Stones, Paul McCartney, Depeche Mode, Metalika, Ed Sheeran, Bon Jovi, Pink, Bajm, Mrozu, Kombi, Ewa Farna i wielu innych. To tutaj odbył się koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Arena stała się także domem dla wielu cyklicznych widowisk i wydarzeń jak np. Roztańczony PGE Narodowy, Targi Książki, Piknik Naukowy oraz innych, np. Polsko-Amerykański Piknik Wojskowy, piknik z okazji Narodowego Dnia Sportu.

Grupa PGE jest sponsorem tytularnym najnowocześniejszej areny wielofunkcyjnej w Polsce – PGE Narodowy, na którym gra piłkarska reprezentacja Polski.


Największa arena w Polsce, podczas imprez sportowych może gościć aż 58 500 kibiców, zaś podczas koncertów i innych wydarzeń muzycznych – prawie 73 000 widzów. PGE Narodowy posiada 4 600 miejsc o podwyższonym standardzie i 69 lóż z miejscami dla 800 osób.

58 500
kibiców podczas imprez sportowych
73 000
widzów podczas koncertów i innych wydarzeń muzycznych
4 600
miejsc o podwyższonym standardzie
69
lóż z miejscami dla 800 osób

Grupa PGE sponsoruje sportowców indywidualnych oraz drużyny różnych dyscyplin sportowych, m.in. siatkówka, koszykówka, piłka nożna czy piłka ręczna.

Od 2015 roku, PGE jako sponsor tytularny sponsoruje najlepszą żużlową ligą świata – PGE Ekstraliga. W sezonie 2019, 64 wyścigi PGE Ekstraligi obejrzała na stadionach rekordowa, blisko 700 tys. rzesza kibiców.

Od 2007 roku PGE sponsoruje drużynę siatkówki męskiej PGE SKRA Bełchatów.

To najbardziej utytułowany polski klub siatkarski. Na swoim koncie ma dziewięć mistrzostw Polski, siedem krajowych Pucharów oraz cztery Super puchary. Bełchatowska drużyna ma też wielką renomę w Europie oraz na świecie. Dwukrotnie została klubowym wicemistrzem świata oraz zdobyła brązowy medal w tych rozgrywkach. PGE SKRA Bełchatów czterokrotnie stawała również na podium elitarnej Ligi Mistrzów raz na drugim jego stopniu, a trzykrotnie na najniższym.

PGE Skra Bełchatów to również najbardziej popularna oraz medialna siatkarska drużyna w Polsce. W każdej hali, podczas rozgrywek trybuny są wypełnione do ostatniego miejsca. W Lidze Mistrzów frekwencja jest najwyższa na przestrzeni ostatnich pięciu lat, dzięki czemu drużyna jest stawiana za wzór do naśladowania.

PGE od 2017 roku wspiera I ligowy klub piłki nożnej PGE FKS Stal Mielec, który w 2020 r. awansował do Ekstraklasy.

PGE sponsoruje również innych sportowców indywidualnych:

 • Od 2012 roku wspiera Zofię Noceti-Klepacką, multimedalistkę windsurfingu, która w roku 2012 zdobyła Brązowy Medal na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. W 2019 roku zawodniczka zdobyła Mistrzostwo Polski w klasie RS:X.

Sponsorowane przez PGE kluby sportowe oraz sportowcy indywidualni realizują działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w tym m.in.:

 • spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, przedszkolach i szpitalach,
 • prowadzenie lekcji w-f w szkołach,
 • zaproszenia na wspólne treningi,
 • udział w akcjach charytatywnych,
 • udział w akcjach proekologicznych,
 • przekazywanie fantów na aukcje charytatywne
 • udostępnianie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami miejsc na widowni podczas wydarzeń sportowych.

Dzięki takim działaniom marka PGE trafia do szkół, przedszkoli, domów dziecka, szpitali i świetlic środowiskowych oraz do osób z niepełnosprawnościami.

Rozwiń Zwiń

Grupa PGE wspiera i promuje sporty amatorskie, zwłaszcza poprzez promocję sportu dzieci i młodzieży. W 2019 roku PGE sponsorowała akademie piłkarskie m.in. PGE FKS Stal Mielec, Widzewa Łódź i Avii Świdnik oraz FC Lesznowola, a także wiele inicjatyw lokalnych promujących edukację sportową wśród dzieci i młodzieży. W 2019 roku, w programach wsparcia sportu amatorskiego uczestniczyło blisko 7 000 dzieci i młodzieży, także z niepełnosprawnościami, z obszaru całej Polski. Dzięki zaangażowaniu PGE, w 2019 roku odbyła się druga już impreza łącząca wychowanie patriotyczne i sport dzieci – turniej inny niż wszystkie, czyli dokończenie ligi z 1939 roku. II Turniej Niepodległości o Puchar PGE był odwzorowaniem niedokończonych i nierozstrzygniętych Mistrzostw Polski w piłce nożnej z 1939 roku przerwanych przez wybuch II Wojny Światowej. Na boisku Polonii Warszawa rywalizowały te samy drużyny, które grały w ówczesnej lidze, tj.: Ruch Chorzów, Garbarnia Kraków, Cracovia, Wisła Kraków, AKS Chorzów, Pogoń Lwów, Warta Poznań i Polonia Warszawa. W turnieju wzięło udział blisko 400 zawodników.

PGE Energia Ciepła, we współpracy z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego oraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki, od września 2018 roku realizuje program „Chodź na łyżwy”. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych. Dzięki programowi mogą oni skorzystać z bezpłatnych zajęć prowadzonych pod fachowym okiem trenerów, pracujących w klubach i będących członkami PZŁF. Zajęcia na lodzie odbywają się kilka razy w tygodniu i wspomagane są treningiem motorycznym oraz ćwiczeniami taneczno-baletowymi. Program „Chodź na łyżwy” działa w 14 polskich miastach, w tym w Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Krakowie i Łodzi. PGE Energia Ciepła została również partnerem Zimowego Narodowego – strefy zimowych atrakcji na PGE Narodowym. Jako sponsor lodowiska rodzinnego oraz tytularny partner „Poranków dla dzieci” – lekcji z udziałem instruktorów i animatorów, PGE Energia Ciepła patronowała też drugiej edycja programu „Chodź na łyżwy”, w którym wzięło udział ponad 500 dzieci z 25 klubów i ponad 40 grup zajęciowych w 14 miastach w Polsce.

Mecenat kultury

Po raz drugi PGE wspierało ogólnopolską kampanię upamiętniającą uczestników Powstania Warszawskiego. Kampania BohaterON – włącz historię! promuje patriotyczne postawy i tożsamość narodową, a także tworzy wspólnotę pamiętającą o historii Polski i jej bohaterach. Dbając o polskie dziedzictwo narodowe i pamięć historyczną, PGE od 2016 roku jest Partnerem Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej, zabytku architektury przemysłowej z początku XX w. W niepowtarzalny sposób zaprojektowana ekspozycja muzealna oddziałuje obrazem, światłem i dźwiękiem. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów multimedialnych przybliżają powstańczą rzeczywistość. Głównymi elementami wystawy są zdjęcia w wielkich formatach, monitory i komputery. Wytyczona trasa przedstawia chronologię wydarzeń i prowadzi przez poszczególne sale tematyczne. Zwiedzający poruszają się w scenerii sprzed siedemdziesięciu lat, chodzą po granitowym bruku wśród gruzów niszczonej Stolicy.

PGE sponsoruje wydarzenia kulturalnych zarówno o charakterze ogólnopolskim i regionalnym jak i lokalnym.

Grupa PGE wsparła produkcję filmu „Kurier”, którego światowa premiera odbyła się 11 marcu 2019 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. W wydarzeniu wziął udział Prezydent Andrzej Duda.

Film w reżyserii Władysława Pasikowskiego, z międzynarodową obsadą, inspirowany jest prawdziwą historią „kuriera z Warszawy” – Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Samotna misja kuriera miała zadecydować o losach polskiego podziemia i zadecydować o przyszłości Polski.

Grupa PGE jest mecenasem filharmoników w całej Polsce.

PGE od 2012 roku nosi honorowy tytuł Mecenasa Roku Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wspiera koncerty oraz wnosi ogromny wkład w muzyczną edukację najmłodszych. Z kolei PGE Energia Ciepła wspiera Polską Filharmonię Bałtycką w Gdańsku, Filharmonię w Krakowie, Filharmonię Zielonogórską, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu oraz Toruńską Orkiestrę Symfoniczną.

PGE od 2016 roku jest mecenasem międzynarodowego Festiwalu La Folle Journee – Szalone Dni Muzyki, który z powodzeniem realizowany jest jednocześnie we Francji, Hiszpanii, Japonii i w Polsce. Zdobył już uznaną pozycję w życiu kulturalnym i cieszy się dużą popularnością.

Ideą Szalonych Dni Muzyki jest przełamywanie uprzedzeń do muzyki klasycznej, poprzez zachęcanie i ułatwianie udziału w koncertach, przy jednoczesnym utrzymywaniu prezentacji muzyki na możliwie najwyższym poziomie.

Krótkie koncerty odbywające się od rana do wieczora w kilku salach jednocześnie, niskie ceny biletów i wyjątkowa atmosfera sprawiają, że Szalone Dni Muzyki to spotkania z muzyką, na które zaproszony jest każdy, bez wyjątku. We wszystkich wydarzeniach ubiegłorocznego festiwalu wzięło udział ok. 35 000 słuchaczy i uczestników akcji edukacyjnych. W ciągu trzech dni, podczas 55 koncertów, wystąpiło ok. 1000 wykonawców. Organizatorem Szalonych Dni Muzyki w Polsce jest Orkiestra Sinfonia Varsovia, współorganizatorami: Teatr Wielki – Opera Narodowa, Centrum Edukacji Artystycznej, Fundacja Ogrody Muzyczne oraz C.R.E.A.

PGE jest również mecenasem Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie. Podczas Festiwalu, przez cztery tygodnie widzowie mogą podziwiać dorobek Wolfganga Amadeusza Mozarta czterdzieści wydarzeń, w tym nowe inscenizacje spektakli operowych, koncerty i widowiska dla dzieci. Festiwal Mozartowski od 30 już lat jest jednym z najważniejszych i największych przedsięwzięć Warszawskiej Opery Kameralnej.

PGE sponsoruje Muzyczny Festiwal w Łańcucie. O renomie Festiwalu świadczą znakomici artyści, którzy przez lata gościli w Łańcucie, m.in: Adam Harasiewicz, Rafał Blechacz, Joseph Malovany, Mischa Maisky, Shlomo Minz, Andreas Scholl, legendarny tenor – Jose Carreras, Kate Liu czy Julian Rachlin. Festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem i każdorazowo przyciąga kilkutysięczne rzesze słuchaczy.

PGE angażuje się także w projekty skierowane do masowej publiczności jak Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu oraz sylwestrowy koncert „Sylwester z Dwójką” w Zakopanem, który po raz kolejny osiągnął największą oglądalność spośród telewizyjnych imprez sylwestrowych. Na scenie w Zakopanem pojawili się najwięksi artyści polskiej estrady, a także zagraniczne gwiazdy. Równia Krupowa przyciągnęła ponad 70 tysięcy osób a transmisja telewizyjna zgromadziła przed telewizorami ponad 5 mln widzów, w szczytowym momencie oglądalności osiągnęła ponad 8 mln Polaków.

56 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu oglądało w 2019 roku 2,24 mln widzów. To o 260 tys. więcej niż w 2018 roku. Największym zainteresowaniem cieszył się koncert „Od Opola do Opola”.

Rozwiń Zwiń

Zaangażowanie społeczne w czasach pandemii COVID-19

Rok 2020 przyniósł nieoczekiwane sytuacje i obostrzenia związane z ogólnoświatową pandemią koronawirusa SARS-COV-2.

Grupa PGE w tym trudnym dla Polaków czasie podejmowała działania, które wspierały walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W związku z epidemią koronawirusa PGE przekazała 17 szpitalom w całej Polsce wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych, łącznie 5 mln złotych na walkę z koronawirusem. Grupa PGE wydelegowała też blisko 100 Pracowników do wsparcia obsługi Infolinii NFZ. Grupa zaangażowała się także w pomoc Seniorom i Powstańcom Warszawskim, którym przekazała m.in. środki do dezynfekcji i obiady. PGE włączyła się ponadto w ogólnopolskie akcje społeczne #zostańwdomu oraz #MAPdlaPolaków.


Pracownicy Grupy Kapitałowej PGE, których jest blisko 42 tysiące, postanowili pomóc teraz także polskiej gospodarce, promując i polecając sobie nawzajem krajowe towary i usługi. Grupa Kapitałowa PGE zdecydowała się wesprzeć tę inicjatywę i nadać jej ogólnopolski wymiar organizując kampanię społeczną pod hasłem „Polskie – kupuję to!”. Celem kampanii jest zachęcanie Polaków do wybierania rodzimych produktów i usługodawców, a także wspierania instytucji kultury.

Wszystkie te działania zostały docenione PGE Polska Grupa Energetyczna po raz kolejny została Liderem Społecznej Odpowiedzialności, zajmując pierwsze miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii: paliwa, energetyka i wydobycie. Grupa uzyskała także piątą pozycję w klasyfikacji generalnej XIV edycji zestawienia, w którym badana jest jakość zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).

Społeczne zaangażowanie pracowników, ich wrażliwość i odpowiedzialność są kluczowe dla działalności Grupy PGE. Po raz trzeci PGE została Liderem Społecznej Odpowiedzialności zajmując pierwsze miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii paliwa, energetyka i wydobycie. Cieszy nas piąta pozycja w klasyfikacji generalnej Rankingu, w którym badana jest jakość zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Wyniki wyszukiwania: