Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

PGE podejmuje zrównoważone wyzwania

PGE mierzy i prezentuje swój wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. W Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” przedstawiliśmy aż 51 przykładów takich działań. Jako pierwsza firma energetyczna w Polsce zmierzyliśmy też swój wpływ na ich realizację w ramach Barometru wpływu.

Biznes i jego działania odgrywają coraz większą rolę w tym, jak w perspektywie całego świata realizujemy cele zrównoważonego rozwoju. Znaczenie udziału firm w tym procesie podkreśla m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych, która wraz z państwami członkowskimi ogłosiła w 2015 roku 17 kluczowych tematów (SDG’s) niezbędnych do zrealizowania do 2030 roku, abyśmy mogli uznać, że nasza planeta rozwija się w sposób zrównoważony, czyli bezpieczny dla nas i przyszłych pokoleń. Cele te skupiają się wokół trzech elementów: odpowiedzialnego wzrostu gospodarczego, inkluzyjności społecznej i ochrony środowiska.

O wadze biznesu mówi się też na poziomie krajowym. W ramach Kampanii 17 celów, Rada 17 ekspertów dokonała analizy, które z Celów Zrównoważonego Rozwoju są kluczowe do realizacji w przypadku polskiego biznesu. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Kampanii 17 celów.

Barometr wpływu

Barometr wpływu powstał we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. W jego tworzenie zaangażowanych zostało 51 ekspertów z 31 instytucji. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, które zostały wybrane przez Radę 17. Jest to powołana przy Kampanii 17 Celów grupa 17 ekspertów i ekspertek oraz kluczowych liderów opinii z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu.

Na podstawie kompleksowej analizy jako priorytetowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla polskiego biznesu Rada wskazała 6 obszarów, spośród 17 istniejących i są to:

 • Cel nr 3: Dobre zdrowie i jakość życia
 • Cel nr 4: Dobra jakość edukacji
 • Cel nr 5: Równość płci
 • Cel nr 8: Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel nr 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Cel nr 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Barometr wpływu poprzez zdefiniowane wskaźniki bada, jak dana firma przyczynia się do realizacji tych sześciu kluczowych obszarów. Wspólny wynik polskich firm zaprezentowany zostanie na stronie Kampanii 17 Celów.

PGE jest pierwszą i jedyną firmą energetyczną w Polsce (stan na 31.03.2020 r.), która wzięła udział w pierwszej edycji badania Barometr Wpływu. To pionierskie na polskim rynku narzędzie do mierzenia wkładu biznesu w realizację Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Wpływ firmy na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

Cel 3 Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie

Wskaźnik Wskaźniki dla polskiego biznesu Wskaźnik
3.1 Średnie wydatki na zdrowie pracownika 321,23 zł

Cel 4 Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się

Wskaźnik Wskaźniki dla polskiego biznesu Wskaźnik
4.1 Średnie liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika 9
4.2 Liczba uczniów i studentów objętych działaniami firmy wspierającymi proces edukacji w stosunku do liczby pracowników 45,03%
4.3 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie zrównoważonego rozwoju 6,67%
4.4 Odsetek pracowników zaangażowanych w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju 17,86%
4.5 Liczba osób objętych edukacją na temat zrównoważonego rozwoju w stosunku do liczby pracowników 2 157,77%

Cel 5 Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Wskaźnik Wskaźniki dla polskiego biznesu Wskaźnik
5.1 Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych 23%
5.4 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu, przemocy lub dyskryminacji 9%

Cel 8 Promować trwały, inkluzyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Wskaźnik Wskaźniki dla polskiego biznesu Wskaźnik
8.2 Odsetek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 98,12%
8.5 Fluktuacja pracowników 2,83%
8.6 Odsetek osób z niepełnosprawnościami wśród pracowników 1,51%
8.7 Stosunek liczby zgłoszonych naruszeń kodeksu etycznego do liczby pracowników 0,44%
8.8 Odsetek zakupów, których dostawcy zostali zweryfikowani w zakresie kryteriów CSR 100%

Cel 9 Budować infrastrukturę odporną na skutki katastrof, promować inkluzyjną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacje

Wskaźnik Wskaźniki dla polskiego biznesu Wskaźnik
9.1 Wydatki na działalność innowacyjną w odniesieniu do przychodu 4,5%
9.2 Odsetek wydatków przeznaczonych na zrównoważone rozwiązania w ramach wydatków na działalność innowacyjną 97,5%
9.4 Liczba projektów badawczych prowadzonych we współpracy z instytucjami naukowymi w ostatnich 3 latach 26

Cel 12 Zapewnić zrównoważoną konsumpcję i zrównoważone wzorce produkcyjne

Wskaźnik Wskaźniki dla polskiego biznesu Wskaźnik
12.2 Efektywność energetyczna 10,89%
12.4 Emisja gazów cieplarnianych 61 489 339
12.6 Odsetek odpadów poddanych recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu 50,86%

Raport z dobrymi praktykami

Ważnym narzędziem, które pokazuje, jakie programy i działania podejmują w Polsce firmy w ramach wszystkich 17 celów ONZ jest raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”.  Taki układ raportu jest realizowany od momentu ogłoszenia celów SGD, czyli od pięciu lat, chociaż sama publikacja ma już osiemnastoletnią historię. Raport jest jedynym w Polsce pełnym przeglądem działań CSR podejmowanych przez firmy z różnorodnych branż, działających na terenie całego kraju. Jego autorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). W XVIII edycji publikacji znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm. Ogłoszenie raportu jest co roku ważnym wydarzeniem. W 2020 roku, ze względu na pandemię koronawirusa – zostało oczywiście przeniesione do sieci.

Nasza obecność w tym raporcie jest ważna ze względu na pokazanie spójności naszych działań i zaprezentowanie zarówno w Polsce, jak i na poziomie międzynarodowym (publikacja jest wydawana też w wersji angielskiej), jakie zrównoważone aktywności podejmujemy. Raport jest publikacją nieodpłatną, również dla zgłaszających swoje działania firm. Każda z przesłanych praktyk jest analizowana i weryfikowana przez ekspertów FOB. Tylko te praktyki, które spełnią określone przez autorów kryteria znajdują się finalnie w raporcie.

PGE już drugi rok z rzędu publikuje najwięcej dobrych praktyk w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” ze wszystkich firm biorących udział w publikacji. W zeszłym roku  ukazało się 48 zweryfikowanych praktyk PGE, w tym roku aż 51.

Wśród celów, których realizacja jest najliczniej potwierdzona w raporcie poprzez konkretne przykłady działań Grupy PGE, jest:

 • Cel 4 – Dobra jakość edukacji
 • Cel 7 – Czysta i dostępna energia
 • Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności
 • Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 17 – Partnerstwo na rzecz celów

Choć ideą autorów publikacji nie jest przyznawanie miejsc oraz wyróżnień za liczbę zakwalifikowanych praktyk, dla nas samych zgłoszenie największej liczby przykładów odpowiedzialnego działania jest bardzo ważną informacją, z której  cieszymy się już drugi rok z rzędu.

Wyniki wyszukiwania: