Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Ład korporacyjny

Główne zasady

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A jest spółką akcyjną. Zgodnie z polskim kodeksem spółek handlowych, organami spółki akcyjnej są:

 • walne zgromadzenie spółki na którym spotykają się akcjonariusze (współwłaściciele) spółki;
 • rada nadzorcza;
 •  zarząd.

Kompetencje poszczególnych organów określone są w statucie spółki, którego treść ustalana jest przez walne zgromadzenie spółki.

Uproszczoną strukturę zarządzania i podstawowe zadania zarządu i rady nadzorczej prezentuje poniższy schemat:

Zarząd

 • Prowadzi sprawy spółki
  i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych.
 • Oświadczenia w imieniu spółki wymagają współdziałania dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem.

Rada Nadzorcza

 • Sprawuje stały nadzór nad działalnością Zarządu i Spółki.
 • Powołuje członków zarządu w drodze konkursu.

Zarząd

 • Może liczyć od jednego do siedmiu członków, w tym prezes.
 • Na koniec 2019 r. zarząd składał się z 6 członków, powołanych na wspólną kadencję w lutym 2017 r.
 • W lutym 2020 r. Rada Nadzorcza powołała zarząd XI kadencji, w którym zasiada 5 członków.

Rada Nadzorcza

 • Może liczyć od pięciu do dziewięciu członków.
 • Wybór połowy członków spośród osób wskazanych przez Skarb Państwa
 • Na koniec 2019 r. rada nadzorcza składała się z 8 członków, w tym sześciu niezależnych, wg kryteriów określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
 • Rada Nadzorcza XI kadencji została powołana z dniem 20 lipca 2018 r.

Zarząd

 • Członkowie powoływani przez radę nadzorczą na okres wspólnej 3-letniej kadencji, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego.
 • Odwołanie lub zawieszenie członka zarządu w czynnościach przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą.

Rada Nadzorcza

 • Członkowie powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie, z wyjątkiem członka rady powoływanego przez Skarb Państwa w drodze oświadczenia.
 • Powoływani na okres wspólnej 3-letniej kadencji.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE. Ponadto pełni rolę Centrum Korporacyjnego zarządzającego Grupą. Centrum Korporacyjnego podejmuje istotne decyzje dotyczące działalności poszczególnych linii biznesowych oraz strategicznych kierunków ich rozwoju.

W ramach tych zadań Centrum Korporacyjne odpowiada m.in. za:

 • kształtowanie Strategii GK PGE;
 • zarządzanie marżą pierwszą oraz planowanie optymalnego wykorzystania jednostek wytwórczych;
 • nadzór i optymalizację działalności operacyjnej i inwestycyjnej w GK PGE;
 • zarządzanie regulacyjne,
 • zarządzanie ryzykiem;
 • bezpośredni nadzór właścicielski nad spółkami Grupy;
 • budowę strategii innowacyjności i nadzór nad jej realizacją;
 • budowę wizerunku i marki PGE;
 • budowę strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie;
 • zarządzanie finansami i zarządzanie ubezpieczeniami.

Z kolei rolą spółek zarządzających liniami biznesowymi jest:

 • wdrażanie strategii segmentowych, zgodnych ze strategią Grupy PGE;
 • koncentracja na prowadzeniu działalności operacyjnej i inwestycyjnej;
 • dążenie do poprawy efektywności procesów operacyjnych;
 • wsparcie procesów decyzyjnych, za które odpowiada Centrum Korporacyjne.
rt1 rt1

Walne Zgromadzenie

Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. obejmują m.in:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 • udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
 • podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku oraz pokrycia straty;
 • powoływanie, odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 • połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 • umorzenie akcji,
 • zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Jedna akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia określone są w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Dodatkowe kwestie związane z funkcjonowaniem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej PGE.

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza spółki akcyjnej jest organem kontrolnym w stosunku do zarządu spółki i sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie z zapisami Statutu, w skład Rady Nadzorczej PGE wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, wybieranych przez akcjonariuszy podczas walnego zgromadzenia. W przypadku PGE największy akcjonariusz – Skarb Państwa – posiada dodatkowe uprawnienie zezwalające na powołania jednego członka rady nadzorczej w drodze decyzji dostarczanej Zarządowi.

 • powoływanie i odwoływanie członków zarządu
 • ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
 • ocenę wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 • wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej,
 • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd,
 • zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki,
 • ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów,
 • opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki.
 • nabycie lub rozporządzanie przez Spółkę wybranymi składnikami majątku o wartości równej lub przekraczającej 20 000 000 złotych,
 • objęcie albo nabycie/zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych,
 • udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji  za podmioty  inne niż spółki bezpośrednio i pośrednio zależne (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),
 • zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości równej lub przekraczającej 400 000 000 złotych, z wyłączeniem umów lub zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych,
 • przedsięwzięcia  inwestycyjne,  dotyczące  lub związane z jednostką wytwórczą oraz jednostką kogeneracyjną  o wartości przekraczającej 200 000 000 złotych, lub z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych – w rozumieniu prawa energetycznego – realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,
 • projekty, dotyczące lub związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin o wartości przekraczającej 200 000 000 złotych – w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego – realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki.

W 2019 r. Rada Nadzorcza PGE odbyła 14 posiedzeń i podjęła 109 uchwał.

Skład Rady Nadzorczej PGE w 2019 roku

W 2019 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie

Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Anna Kowalik Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Artur Składanek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
Grzegorz Kuczyński Sekretarz Rady Nadzorczej – członek niezależny
Janina Goss Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Tomasz Hapunowicz Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Mieczysław Sawaryn Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Jerzy Sawicki Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
Radosław Winiarski Członek Rady Nadzorczej

Na dzień publikacji niniejszego raportu, Rada Nadzorcza PGE funkcjonuje w powyższym 8-osobowym składzie.

Imię i Nazwisko Stanowisko Życiorys
Anna Kowalik Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Komitet Audytu, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet Strategii i Rozwoju. Radca prawny.
Obecnie zatrudniona w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wcześniej przez wiele lat związana z Ministerstwem Skarbu Państwa i Ministerstwem Energii.
Posiada bogate doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wykładowca w zakresie prawa spółek handlowych i prawa cywilnego.
Grzegorz Kuczyński Sekretarz Rady Nadzorczej, Komitet Audytu, Komitet Ładu Korporacyjnego, Komitet Strategii i Rozwoju. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego.
Złożył egzaminy Sędziowskie oraz Adwokackie.
Od 2007 partner w kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy.
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Janina Goss Członek Rady Nadzorczej, Komitet Audytu, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń. Radca prawny.
Od 2012 Członek Zarządu w Srebrna Sp. z o.o.
W latach 2009-2010 Członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A.
W latach 2006-2009 Członek Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat Przewodnicząca Rady Nadzorczej.
Mieczysław Sawaryn Członek Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń. Od roku 2014 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
W latach 2011-2014 oraz 1999-2007 prowadził w Gryfinie własną Kancelarię Adwokacką.
W latach 2006-2011 zatrudniony był w PGE ZEDO S.A., jako Dyrektor Naczelny, a następnie Dyrektor do Spraw Pracowniczych i Prawnych, odpowiedzialny za konsolidację ZEDO S.A. w ramach Grupy Kapitałowej PGE.
Tomasz Hapunowicz Członek Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Ładu Korporacyjnego. Od roku 2010 pełni funkcję wójta gminy Zbuczyn. Od listopada 2016 r. członek Rady Nadzorczej Torpol S.A. Wcześniej zarządzał instytucją kultury i pracował na stanowisku specjalisty ds. funduszy.
Posiada doświadczenie w obszarze realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych.
Autor i koordynator kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
Jerzy Sawicki Członek Rady Nadzorczej, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet Ładu Korporacyjnego, Komitet Strategii i Rozwoju. Radca prawny.
Od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem dla biznesu w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego w największych kancelariach prawnych w Polsce, a wcześniej w Niemczech.
Artur Składanek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Audytu. Inżynier. Od stycznia 2008 Dyrektor Produkcji w Finpol Rohr sp. z o. o., z którą związany jest od czerwca 2007, początkowo jako Specjalista ds. Produkcji.
W latach od 1994 do 2007 prowadził działalność gospodarczą jako AWI – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe.
Radosław Winiarski Członek Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Audytu. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
Pracownik Ministerstwa Aktywów Państwowych, wcześniej związany z Ministerstwem Energii, gdzie sprawował funkcję naczelnika Wydziału w Departamencie Nadzoru i Polityki Właścicielskiej.
W latach 2007-2016 zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Od 2001 roku jest pracownikiem naukowym UW, Wydziału Zarządzania.

Różnorodność Rady Nadzorczej

Poniższy wykres obrazuje różnorodność Rady Nadzorczej PGE.

Kryteria niezależności

PGE spełnia zasadę II.Z.3 DPSN mówiącą o tym, że przynajmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności – w naszym przypadku liczba członków, którzy zadeklarowali spełnienie kryteriów niezależności wynosi 6.

 • DPSN 2016

Zgodnie z DPSN 2016, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady DPSN 2016 rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Pełne kryteria niezależności członków rady nadzorczej określa Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 • Ustawa o z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), („ustawa o biegłych rewidentach”)

W zakresie kryteriów niezależności członków komitetu audytu rady nadzorczej stosuje się art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach mówiący, że większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego (w tym przypadku emitenta papierów wartościowych).

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej PGE działają następujące komitety stałe: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Ładu Korporacyjnego.

Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych Komitetów stałych Rady Nadzorczej PGE znajduje się w Regulaminie Rady Nadzorczej dostępnym na stronie internetowej PGE S.A.

Zadaniem Komitetu Audytu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznych kontroli finansowych w Spółce i Grupie Kapitałowej PGE oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy opracowanie zasad wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

W 2019 roku odbyło się 9 posiedzeń Komitetu.

3 członkowie Komitetu Audytu (Janina Goss, Grzegorz Kuczyński, Artur Składanek) spełniało kryterium niezależności zgodnie z wymogiem wynikającym z Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089)

Zadaniem Komitetu Ładu Korporacyjnego jest między innymi ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego w Spółce i zgłaszanie Radzie Nadzorczej inicjatyw zmian w tym obszarze, opiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej aktów normatywnych i innych dokumentów Spółki, które wywierają istotny wpływ na ład korporacyjny, a także inicjowanie oraz opracowywanie propozycji zmian odnośnie aktów normatywnych Rady Nadzorczej.

W 2019 roku odbyło się 1 posiedzenie Komitetu.

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

W 2019 roku odbyły się 2 posiedzenia Komitetu.

Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Komitetu.

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej Komitet Audytu Komitet Ładu Korporacyjnego Komitet Strategii i Rozwoju Komitet Nominacji i Wynagrodzeń
Janina Goss Członek Członek
Tomasz Hapunowicz Przewodniczący Członek
Anna Kowalik Członek Członek Członek
Grzegorz Kuczyński Przewodniczący Członek Członek
Mieczysław Sawaryn Członek Przewodniczący
Jerzy Sawicki Członek Członek Członek
Artur Składanek Członek Przewodniczący
Radosław Winiarski Członek Członek

Zarząd

Aktualnie, na dzień publikacji raportu (lipiec 2020 r.), Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. działa w 5-osobowym składzie.

Wojciech Dąbrowski pełni funkcję prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. od 20 lutego 2020 r. Od listopada 2017 roku do lutego 2020 pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła S.A. gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. od francuskiego EDF. Zbudował silną linię biznesową w ramach Grupy Kapitałowej PGE S.A. W 2019 roku przeprowadził proces integracji aktywów ciepłowniczych wydzielonych w ramach procesu integrowania aktywów w Grupie Kapitałowej PGE. Od stycznia 2016 roku do listopada 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu PGNiG Termika S.A., gdzie m.in. przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie wzmacniając pozycję rynkową PGNiG Termika. W latach 2011 – 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji Elektrowni i Elektrociepłowni parowych, gazowych i parowo-gazowych oraz w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania – Zarządzanie w Administracji Publicznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w administracji rządowej i samorządowej. Zajmował się doradztwem inwestycyjnym i prawnym w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i kierowania zespołami ludzkimi przy realizacji projektów inwestycyjnych. Nadzorował przygotowywanie i realizację projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz projekty z obszaru M&A a także działania restrukturyzacyjne oraz rozwojowe w przedsiębiorstwach poprawiające ich funkcjonowanie i rentowność.

W 2019 roku został ponownie wybrany przez Krajowe Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) na prezesa zarządu PTEZ. Prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) oraz Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) oraz Członek Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności Państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Uczestnik publicznej debaty na temat kierunków rozwoju energetyki, ochrony środowiska, gospodarki odpadami i bezpieczeństwa energetycznego. Występował jako zwolennik aktywnej współpracy z Samorządem Terytorialnym i lokalnymi dystrybutorami ciepła co przyczyniło się do rozwoju lokalnego rynku ciepła i wzrostu liczby przyłączonych do systemu odbiorców, a w konsekwencji poprawą jakości środowiska i komfortu życia mieszkańców. Wspiera i promuje technologię kogeneracyjną jako najbardziej wydajny i bezpieczny dla środowiska sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Bierze udział w pracach nad wypracowaniem systemu wsparcia dla kogeneracji.

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz jednostek sektora finansów publicznych. Przez wiele lat świadczył usługi prawne na rzecz spółek kapitałowych branży produkcyjnej, transportowej i budowlanej, a także jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie w realizacji nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych. Od roku 2007 właściciel Kancelarii Radcy Prawnego – dr Paweł Cioch, a od roku 2016 Partner Zarządzający kancelarii prawnej Cioch & Partnerzy. Równocześnie od roku 2018 pełni funkcję Radcy Prawnego Marszałka Województwa Lubelskiego.

W latach 2007 – 2015 adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL). Był również wykładowcą Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie prawa papierów wartościowych. Od roku 2013 wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w zakresie postępowania cywilnego.

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z roku 2003. W roku 2006 ukończył aplikację sądową zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, jak również uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na KUL i uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa postępowania cywilnego i prawa gospodarczego, w tym monografii, artykułów, części komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego oraz haseł encyklopedycznych.

Pan Paweł Strączyński jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: finanse i bankowość oraz Master of Business Administration – Executive MBA o specjalności zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem.

Od listopada 2018 r. pan Paweł Strączyński pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Od kwietnia 2018 r. do lutego 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ZOWER Sp. z o.o. (spółka z grupy PGE Energia Ciepła S.A.). Od 2016 do 2018 członek zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. oraz Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A., a następnie PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. W latach 2010-2012 członek zarządu PROTEKTOR S.A., a następnie spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Biogazowej. W latach 2005-2010 dyrektor finansowy i prokurent polskiej dywizji Steinhoff International Holding. W latach 2002-2005 główny księgowy w firmie ASP Polska sp. z o.o.

Pan Paweł Śliwa jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, filia w Rzeszowie. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.

Pan Paweł Śliwa pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE od marca 2016 roku. Od 1 do 22 marca 2016 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PGE. Od 2002 r. do marca 2016 r. prowadził Kancelarię Adwokacką w Gorlicach. Od października 2010 r. radny sejmiku województwa małopolskiego. W latach 2005-2012 prowadził Kancelarię Adwokacko-Radcowską s.c. w Gorlicach. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ruch S.A.

Pan Ryszard Wasiłek jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej, a także studiów podyplomowych Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Pan Ryszard Wasiłek zasiada w Zarządzie PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. od marca 2016 – najpierw jako Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, a od lutego 2017 r. jako Wiceprezes ds. Operacyjnych. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie (2003-2016). W latach 1994-2003 Pan Ryszard Wasiłek był zatrudniony w spółce KielArt Sp. z o.o. w Szczecinie jako Dyrektor Naczelny – Prezes Zarządu, a w latach 1990-1994 był Zastępcą Prezydenta Stargardu ds. Polityki Gospodarczej.

Od 2016 roku pan Ryszard Wasiłek zasiada w Zarządzie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Wcześniej był Członkiem Rady Stargardzkiej Izby Gospodarczej (2004-2016), Członkiem Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie – Region Północno-Zachodni (2010-2016) oraz Członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (2014-2016). W latach 1993-1994 Pan Ryszard Wasiłek był Przewodniczącym Związku Komunalnego Gmin Pomorza Zachodniego „Euroregion Pomerania”.

Doświadczenie Zarządu

Poniższy wykres obrazuje doświadczenie członków Zarządu PGE.

 

Zarząd spółki akcyjnej prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. W rękach zarządu leży zarządzanie bieżącą działalnością spółki np. podejmowanie decyzji gospodarczych, reprezentowanie spółki przed organami administracyjnymi lub rządowymi czy podpisywanie umów z innymi podmiotami. Działania zarządu i realizacja wyznaczonych celów są monitorowane i rozliczane przez radę nadzorczą, a coroczne zwyczajne walne zgromadzenie spółki podejmuje uchwały o udzieleniu absolutorium czyli oceny pracy członków zarządu w ostatnim roku obrotowym.

W PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Tryb działania Zarządu oraz wewnętrzny podział kompetencji poszczególnych członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej spółki).

 • nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku: nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach albo udziałami w użytkowaniu wieczystym, akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa.
 • zaciąganie kredytów i pożyczek,
 • udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji oraz wystawianie weksli,
 • dokonywanie darowizn i zwolnienia z długu,
 • zawieranie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu,
 • ustanawianie prokurentów,
 • ustanawianie pełnomocników Spółki do zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 400.000 złotych z wyłączeniem:
  • pełnomocnictw do zawierania umów lub zaciągania zobowiązań związanych z transakcjami w obrocie energią elektryczną i gazem, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz związanych z zakupem i sprzedażą paliw oraz surowców produkcyjnych
  • pełnomocnictw procesowych,
 • przyjmowanie regulaminu Zarządu,
 • zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 • zawiązanie innej spółki,
 • przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, w tym inwestycyjnych, marketingowych oraz sponsoringowych,
 • zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej,
 • przyjmowanie strategii rozwoju Spółki,
 • ustalanie sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach lub na zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały,
 • zatwierdzanie materiałów kierowanych przez Zarząd do Rady Nadzorczej.

Skład Zarządu w 2019 i 2020 roku

Przez cały 2019 rok Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko Członka Zarządu Pełniona funkcja
Henryk Baranowski Prezes Zarządu
Wojciech Kowalczyk Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych
Marek Pastuszko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji
Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

W związku z upływem X kadencji Zarządu, 19 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odwołała wszystkich Członków Zarządu Spółki.

W wyniku przeprowadzonego konkursu, 19 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. powołała Członków Zarządu Spółki XI kadencji w składzie:

Imię i nazwisko Członka Zarządu Pełniona funkcja
Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu od 20 lutego 2020 roku
Paweł Cioch Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych od 24 lutego 2020 roku
Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych od 24 lutego 2020 roku
Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji od 20 lutego 2020 roku
Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych od 20 lutego 2020 roku

Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki funkcjonuje w powyższym składzie.

Poniższy schemat obrazuje wewnętrzną strukturę organizacyjną i odpowiedzialność poszczególnych członków Zarządu na dzień publikacji raportu.

PGE-grafiki_zarzad-67 PGE-grafiki_zarzad-67

Dobre Praktyki

Jako spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych stosujemy zasady ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Więcej o zasadach ładu korporacyjnego i dobrych praktykach można znaleźć na tej stronie.

Tutaj dostępne jest oświadczenie o stanie stosowania przez PGE zasad dobrych praktyk.

Poza stosowaniem zasad określonych w dobrych praktykach, PGE stara się prowadzić jak najlepszą komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego poprzez publikację materiałów, które odpowiadają potrzebom inwestorów, takich jak:

Prezentacja PGE in transition z informacjami o Grupie PGE, kwestiach ESG oraz strategicznych kierunkach rozwoju
Plik z wieloletnimi danymi kwartalnymi Grupy dostępny w strefie analityka
Niezbędnik analityka z komunikatem inwestorskim po każdych wynikach i najistotniejszymi danymi finansowymi okresu, np. po wynikach rocznych FY2019

Spółka publikuje również szacunkowe dane finansowe i operacyjne za każdy okres sprawozdawczy w formie raportów bieżących.

W strefie analityka zamieszczamy również inne materiały – odpowiadając na wzmożone zainteresowanie nowym rozwiązaniem jakim jest rynek mocy, udostępniliśmy 4 prezentacje dotyczące aukcji głównych rynku mocy na lata 2021, 2022, 2023 oraz 2024. W ślad za zapowiedzią realizacji programu offshore, opublikowaliśmy prezentację dotyczącą Programu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Indeks WIG-ESG

Jako odpowiedzialny przedsiębiorca, w naszych działaniach nieustannie dążymy do jak najlepszego zarządzania grupą, stosowania zasad ładu korporacyjnego i najwyższych standardów postępowania, a także odpowiedzialnie zarządzamy czynnikami ekologicznymi, społecznymi i etycznymi.

Od 3 września 2019 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła publikację indeksu WIG-ESG. Indeks publikowany jest na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. Udziały spółek w indeksie WIG-ESG zostały ustalane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie z uwzględnieniem Rankingu ESG (współczynnik ESG) oraz oceny stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk (współczynnik KDP). Akcje PGE znajdują się w indeksie WIG-ESG, a ich udział w portfelu wynosi ok. 1,8%.

Ranking ESG spółek, stanowiący jedno z kryteriów ustalania wag w indeksie, powstaje na podstawie raportów Sustainalytics. Sustainalytics, międzynarodowa firma specjalizująca się w dostarczaniu usług z obszaru ESG, określa scoring spółek na podstawie ogólnie dostępnych informacji publikowanych przez spółki. Analizowane są takie dane jak: raporty roczne spółek, raporty zawierające dane niefinansowe, informacje podawane na stronach internetowych. Metodologia Sustainalytics ocenia ryzyko ESG tj. mierzy ekspozycję danej branży na specyficzne ryzyka związane z kryteriami ESG i ocenia, jak dana firma tymi ryzykami zarządza.

Udziały spółek w indeksie będą także zależeć od poziomu stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. Opierając się na publikowanych oświadczeniach spółek w tym zakresie, Giełda przyznaje spółkom wagi zależne od liczby stosowanych zasad i jakości publikowanych oświadczeń.

Wyniki wyszukiwania: