Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

System wynagradzania władz spółki

Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu PGE S.A.

9 września 2016 roku weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – tzw. nowa ustawa kominowa. Nowa ustawa kominowa reguluje m.in. sposób określania zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (czyli np. PGE), w tym w szczególności określa, w jaki sposób jest ustalane i przyznawane wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej (zasady kształtowania wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej uchwala walne zgromadzenie, a rada nadzorcza podejmuje na tej podstawie uchwały o konkretnych warunkach wynagradzania członków zarządu). Ustawa określa także wybrane postanowienia umów o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami zarządu.

14 grudnia 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na wniosek Ministra Energii reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa, podjęło uchwałę nr 4 w sprawie kształtowania zasad wynagrodzeń członków Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., zmienioną następnie uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 czerwca 2017 roku. Zgodnie z przedmiotową uchwałą wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnionej od realizacji celów zarządczych. Zgodnie z ww. uchwałami Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjęła w 2017 roku uchwały w sprawie zawarcia z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania odpowiadającym zasadom określonym nową ustawą kominową. W 2019 roku Rada Nadzorcza ustaliła cele Zarządcze oraz wskaźniki określające ich wykonanie.

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2019 roku przez członków Zarządu PGE S.A. wyniosła 7,0 mln PLN (wg PIT11). W 2019 roku, w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami oraz rezerwami), wynagrodzenie wszystkich osób, które pełniły funkcję członków Zarządu PGE S.A., wyniosło łącznie 7,2 mln PLN.

Imię i nazwisko Członka Zarządu Wysokość wynagrodzeń i świadczeń uzyskanych przez członków Zarządu PGE S.A. w PGE S.A. w 2019 roku (PLN)
Henryk Baranowski 1 200 000,401
Wojciech Kowalczyk 1 078 173,041
Marek Pastuszko 1 124 549,041
Paweł Śliwa 1 124 549,041
Ryszard Wasiłek 1 124 549,041
Emil Wojtowicz 1 124 549,041
Bolesław Jankowski 191 830,002

1 Pozycja zawiera wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji w Zarządzie tj. wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie zmienne za 2017 rok.
2 Pan Bolesław Jankowski był członkiem Zarządu do 1 lipca 2017 roku. W 2019 roku otrzymał wynagrodzenie zmienne za 2017 rok.

Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PGE S.A.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. została określona uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 14 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którą miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalono jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kw. roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: 1,7 (dla przewodniczącego rady nadzorczej), 1,5 (dla pozostałych członków rady nadzorczej). Wypłacane członkom Rady Nadzorczej PGE wynagrodzenie odpowiadało zasadom określonym nową ustawą kominową.

Łączna wartość wynagrodzeń uzyskanych w 2019 roku przez członków Rady Nadzorczej PGE S.A. w PGE S.A. wyniosła 659 tys. PLN. W 2019 roku, w ujęciu kosztowym (wraz z narzutami), wynagrodzenie wszystkich osób, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej PGE S.A., wyniosło łącznie 733 tys. PLN.

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorcze Wysokość wynagrodzeń uzyskanych przez członków RN PGE S.A. w PGE S.A. w 2019 roku (PLN)
Janina Goss 83 515,82
Tomasz Hapunowicz 79 427,98
Anna Kowalik 93 455,71
Grzegorz Kuczyński 79 268,04
Mieczysław Sawaryn 80 112,25
Jerzy Sawicki 80 431,30
Artur Składanek 81 005,22
Radosław Winiarski 81 998,54

Polityka Wynagrodzeń

Zgodnie z wymogiem art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r. przyjęło „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”. Pełna treść polityki wynagrodzeń, zbieżnej z ustalonymi w latach wcześniejszych zasadami, zamieszczona została na stronie internetowej spółki.

Wyniki wyszukiwania: