Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Realizacja Działań Strategicznych

Wizja Grupy PGE

W roku 2019 działania rozwojowe Grupy PGE konsekwentnie realizowane były zgodnie z obowiązującą strategią. Postępy w jej realizacji koncentrują się na wizji, czyli docelowej pozycji Grupy w przyszłości, obejmującej 4 podstawowe filary.

PGE-grafiki_straegia2 PGE-grafiki_straegia2

Lider wytwarzania, aktywnie wykorzystujący szanse rozwoju

Mając na względzie cel Grupy utrzymania po 2020 roku pozycji lidera sektora wytwarzania z ponad 40% udziałem w krajowym rynku PGE realizuje szeroki zakres inwestycji, każdorazowo optymalizując decyzje inwestycyjne pod kątem ekonomicznym oraz technicznym, uwzględniając wymagania pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jesteśmy świadomi, że pozycja rynkowa wiąże się ze zmianą miksu wytwórczego Grupy, a zwłaszcza aktywnego uczestnictwa w rozwoju instalacji OZE w Polsce.

Niezawodny i aktywny dostawca mediów i usług

Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów i spełnianie jak najwyższych standardów jest kluczem dla prowadzenia efektywnej działalności biznesowej. Dbamy o to obniżając wskaźniki niezawodności: SAIDI i SAIFI, konsekwentnie skracając czasu przyłączeń. Równocześnie poprawiając jakoś obsługi monitorujemy wskaźniki satysfakcji naszych klientów.

W obszarze sprzedaży Grupa PGE zamierza skoncentrować się na wzmacnianiu relacji z klientami dzięki rozwojowi wiedzy o ich potrzebach. W odpowiedzi na zidentyfikowane oczekiwania Grupa PGE będzie rozszerzać swoją ofertę m.in. o nowe produkty i usługi komplementarne do energii elektrycznej oraz rozwijać nowe kanały sprzedaży i komunikacji.

Najbardziej efektywna i elastyczna grupa w Polsce

Efektywność kosztowa i operacyjna Grupy PGE jest jednym z kluczowych warunków realizacji pozostałych celów strategicznych. Elastyczność natomiast jest konieczna dla uzyskania zdolności szybkiego reagowania na wyzwania pojawiające się w otoczeniu Grupy PGE.

Inicjatywy związane z ograniczeniem kosztów kontrolowalnych Grupy PGE oraz budową i utrzymaniem efektywnych mocy wytwórczych, dostosowanych do nowego modelu rynku, będą wspierać utrzymanie wskaźnika zadłużenie netto/EBITDA na poziomie gwarantującym możliwość realizacji ambitnego programu inwestycyjnego GK PGE.

Udział w rynku wytwarzania energii elektrycznej

 • Realizacja budowy nowych bloków w Elektrowni Opole.
 • Rozpoczęcie fazy rozruchu przy budowie nowego bloku w Elektrowni Turów.
 • Realizacja fazy przygotowania do nowej inwestycji w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe.
 • Realizacja inwestycji modernizacyjnych w elektrowniach oraz elektrociepłowniach skutkujących dostosowaniem aktywów do konkluzji BAT.
 • Realizacja fazy przygotowania do nowej inwestycji Elektrociepłowni Czechnica.
 • Kontynuacja dostosowania elektrowni i elektrociepłowni do nowych norm emisji przemysłowych BAT.
 • Budowa 1 000 MWe nowych mocy kogeneracyjnych do 2030 roku.
 • Realizacja nowych inwestycji nisko i zeroemisyjnych.

Udział w rynku OZE

 • Wybór Ørsted do rozmów ws. partnerstwa strategicznego w programie Morskiej Energetyki Wiatrowej.
 • Uruchomienie Programu PV, realizacja fazy przygotowania pierwszych instalacji fotowoltaicznych.
 • Realizacja projektu „Klaster” (97,2 MW) – zespół lądowych farm wiatrowych.

*Bez biomasy i biogazu

 • Uruchomienie morskiej farmy wiatrowej o mocy ok. 1 045 MWe w połowie lat 20-tych, z potencjałem rozbudowy projektu o dodatkowe 1 500 MWe.
 • Rozszerzenie Programu PV do 2,5 GW, w tym zagospodarowanie nieruchomości niezwiązanych z działalnością podstawową.
b1 b1

Niezawodny i aktywny dostawca mediów i usług

SAIDI (minuty), SAIFI (minuty na odbiorcę)

 • Uruchomienie Programu Kablowania sieci średniego napięcia w celu minimalizacji wpływu zjawisk atmosferycznych na stabilność dostaw energii.
 • Kontynuacja procesów ujednolicających działalność operacyjną w PGE Dystrybucja.
 • Podjęcie współpracy przy budowie sieci LTE 450 na potrzeby KSE.
SAIDI (minuty)
SAIFI (minuty na odbiorcę)
 • Dalszy wzrost niezawodności dostaw oraz obniżenie wskaźników SAIDI i SAIFI do 2020 roku.
 • Zwiększenie poziomu skablowania sieci.
 • Opracowanie zintegrowanego i zautomatyzowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieci dystrybucyjnej nN współpracującą z rozproszonymi źródłami energii.
 • Budowa systemu inteligentnej rekonfiguracji sieci nN dla poprawy jakości świadczonej usługi dystrybucyjnej w stanach normalnych i awaryjnych pracy sieci.
 • Wypracowanie autonomicznych mechanizmów redukcji skutków awarii w sieciach SN.

Czas przyłączenia odbiorcy (dni)

 • Rozbudowa infrastruktury przyłączeniowej zarówno dla odbiorców oraz rozproszonych wytwórców energii elektrycznej.
 • Uproszczenie i skrócenie procesu przyłączenia.
 • Optymalizacja procesu przyłączania do sieci dystrybucyjnej poprzez zwiększenie komunikacji on-line, zwiększenie funkcjonalności systemów informatycznych i usprawnienie procedur.

Wskaźnik jakości obsługi klienta (w pkt, PGE Obrót)

 • Stały monitoring poziomu wskaźników satysfakcji klienta i oceny wiarygodności.
 • Systematyczna rozbudowa oferty produktowej w sprzedaży detalicznej oraz nowych kanałów sprzedaży (PGE eSklep, mobilne elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, chatbot).
 • Osiągnięcie poziomu pół miliona klientów obsługiwanych za pomocą eFaktury.
 • Nowa marka sprzedaży detalicznej – Lumi.
 • Rozwój oferty produktowej oraz zdalnych kanałów komunikacji z wykorzystaniem m.in. platform cyfrowych oraz inteligentnych urządzeń.
 • Umacnianie długoterminowych relacji z klientami.
 • Utrzymanie niskiego wskaźnika migracji klientów w segmencie masowym.

Najbardziej efektywna i elastyczna grupa energetyczna w Polsce

not not

Zadłużenie netto/ EBITDA

 • Inicjatywy porządkowe zwiększające efektywność zarządzania i generujące oszczędności kosztowe.
 • Pozyskanie kontraktów mocowych na lata 2021-2024.
 • Wykorzystanie programów dofinansowania inwestycji, modernizacji i programów badawczo-rozwojowych.
 • Kontynuacja wdrażania systemu zintegrowanego zarządzania majątkiem produkcyjnym – opracowanie strategicznych planów zarządzania majątkiem.
 • Dalsza sukcesywna wymiana floty wytwórczej na jednostki zasilane paliwem gazowym.
 • Wykorzystanie terenów niezagospodarowanych do lokalizacji aktywów produkcyjnych np. PV.
 • Wykorzystanie dedykowanych zewnętrznych funduszy pomocowych dedykowanych transformacji energetycznej.

Lider rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności

Myśląc o dywersyfikacji przyszłej struktury przychodów oraz wzrostu wyniku EBITDA w zmieniającym się otoczeniu podjęliśmy się rozwijania nowych modeli biznesowych oraz obszarów działalności. Narzędziem do realizacji powyższego celu jest angażowanie się Grupy PGE we współpracę nad rozwojem i komercjalizacją nowych technologii, we współpracy z wiarygodnymi partnerami, których kompetencje umożliwiają osiąganie przewagi konkurencyjnej oraz synergii. W zbiorze potencjalnych obszarów zainteresowania zdefiniowano m.in. carsharing, budowę punktów ładowania EV, technologie ICT wspomagające wdrażanie nowych modeli biznesowych np. ESCO, energetykę rozproszoną, magazynowanie energii, smart grid oraz power to gas.

W 2019 roku największe znaczenie miało zaangażowanie w obszar elektromobilności rozumianej zarówno jako rozbudowa infrastruktury ładowania oraz zakup spółki świadczącej usługi wynajmu samochodów, w tym aut elektrycznych.

24 kwietnia 2019 roku Nowa Energia zawarła umowę nabycia 51,47% akcji spółki 4Mobility S.A. („4Mobility”). Zakupione przedsiębiorstwo prowadzi działalność w na rynku usług carsharingowych i jest trzecim podmiotem na polskim rynku pod względem liczby udostępnianych pojazdów. Usługi carsharing polegają na wynajmie samochodu w ramach tzw. współdzielenia z innymi użytkownikami systemu na krótkie okresy. Dodatkowo spółka świadczy usługi smart-rental czyli krótkoterminowy wynajem pojazdów na okres jednego do kilku dni realizowane za pośrednictwem elektronicznych systemów rezerwacyjnych.

Wyniki wyszukiwania: