Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Wyniki operacyjne

Rok 2019 był trudny dla grup energetycznych.  Po raz pierwszy od siedmiu lat spadło krajowe zużycie energii oraz istotnie wzrósł import energii. Mimo niesprzyjających warunków PGE pozostawało liderem branży w produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.

Ryszard Wasiłek
Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Kluczowym wskaźnikiem operacyjnym w przypadku Grupy PGE jest wolumen wyprodukowanej energii oraz jej struktura. Z punktu widzenia marżowości szczególnie istotna jest produkcja z paliwa własnego Grupy, czyli z węgla brunatnego. Struktura produkcji zależna jest przede wszystkim od dyspozycyjności aktywów, czyli od harmonogramu remontów jednostek wytwórczych.

W 2019 roku wolumen produkcji z węgla brunatnego wyniósł 32,2 TWh energii elektrycznej. Drugim najważniejszym paliwem dla Grupy PGE jest węgiel kamienny, z którego wyprodukowaliśmy 18,94 TWh. Spadek wolumenu wynikał z mniejszego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz z rosnącego importu.

TWh 2019 2018 r/r
Produkcja ogółem, w tym: 58,32 65,91 -12%
węgiel brunatny 32,2 38,98 -17%
węgiel kamienny 18,94 20,66 -8%
gaz ziemny 4,49 4,12 9%
elektrownie szczytowo-pompowe 0,65 0,39 67%
woda 0,37 0,37 0%
wiatr 1,27 1,06 20%
biomasa 0,36 0,32 13%
odpady komunalne 0,04 0,01 300%

Wolumeny produkcji mierzymy na dwa sposoby. Wg paliw oraz wg jednostek wytwórczych. Niektóre z naszych jednostek są wielopaliwowe (np. w elektrowniach węglowych współspalanie są niewielkie ilości biomasy jako paliwa uzupełniającego, stąd nie cała energia pochodząca z elektrowni węglowej jest wyprodukowana z węgla brunatnego).

Całkowita produkcja z OZE w Grupie PGE wyniosła 2,04 TWh i była o 16% wyższa rok do roku. Wolumen produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych liczony jest jako suma produkcji energii z wiatru, wody oraz z biomasy (z uwzględnieniem współspalania w elektrowniach konwencjonalnych). Wyższy wolumen produkcji energii z OZE związany był z bardziej korzystnymi warunkami wietrznymi i wyższym spalaniem biomasy. Energia elektryczna produkowana w elektrowniach szczytowo-pompowych (ESP) nie jest klasyfikowana jako produkcja z OZE (jest to w istocie magazynowanie).

Dystrybucja energii elektrycznej

Kolejną, najważniejszą po produkcji energii aktywnością biznesową Grupy PGE jest dystrybucja energii elektrycznej. W minionym roku nasze sieci dostarczyły 36,38 TWh energii elektrycznej do  blisko 5,5 miliona punktów poboru energii. Ze względu na wzrost aktywności gospodarczej i PKB, od lat wolumen dystrybucji charakteryzuje się stabilnym systematycznym wzrostem.  W 2019 roku wolumen dystrybucji nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego. Długoterminowy wzrost zapotrzebowania i rosnące cele jakościowe w dystrybucji energii wymagają systematycznego inwestowania w sieć, tak, aby wyjść naprzeciw potrzebom odbiorców i rosnącej gospodarki.

TWh 2019 2018 r/r
Dystrybucja energii elektrycznej 36,38 36,41 0%
PGE-grafiki_wykres-03-63 PGE-grafiki_wykres-03-63

* CAGR – średnioroczne tempo wzrostu (compound annual growth rate).

Wydobycie węgla brunatnego

W 2019 roku wydobycie wyniosło 43,3 miliona ton (spadek o 15% r/r). Warto zaznaczyć, że produkcja paliwa jest ściśle związana z wolumenem produkcji energii elektrycznej w elektrowniach, dla których kopalnie są naturalnym zapleczem.

mln ton 2019 2018 r/r
Wydobycie węgla brunatnego, w tym: 43,30 50,80 -15%
Bełchatów – Pole Bełchatów 4,10 11,20 -63%
Bełchatów – Pole Szczerców 34,20 33,10 3%
Turów 5,00 6,50 -23%
pin45 pin45

Sprzedaż detaliczna energii

Wzrost wolumenu sprzedaży energii do odbiorców finalnych o 3% r/r wynikał głównie z rosnącej liczby klientów.

TWh 2019 2018 r/r
Sprzedaż energii do odbiorców finalnych, w tym: 44,01 42,57 3%
Gospodarstwa domowe (Taryfa G) 9,81 9,77 0%
Odbiorcy biznesowi (Taryfy A, B, C+R) 34,2 32,8 4%

Sprzedaż ciepła

W 2019 roku wolumen sprzedaży ciepła przez Grupę PGE wzrósł o 1% w stosunku do roku 2018 i po raz pierwszy przekroczył 50 PJ. Jest to efekt przejęcia aktywów ciepłowniczych PGE Energia Ciepła czyli Elektrociepłowni – Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Zielona Góra, Czechnica, Toruń i Zawidawie.

Kluczowe wielkości 2019 2018 r/r
Sprzedaż ciepła PJ 50,34 49,66 1%
pin48 pin48

Wyniki wyszukiwania: