Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Pracownicy są naszym najcenniejszym kapitałem. To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu codziennie budujemy organizację opartą na wartościach, w której społeczna odpowiedzialność łączy się z celami biznesowymi.

42tys.
pracowników
3.
największy pracodawca w Polsce
200
lokalizacji

Jesteśmy trzecim największym pracodawcą w Polsce. To ogromna odpowiedzialność wobec ok. 42 tysięcy osób, którym stwarzamy stabilne i bezpieczne miejsca pracy w ponad 200 lokalizacjach w całej Polsce. Pracownicy Grupy PGE wydobywają węgiel brunatny w kopalniach odkrywkowych, obsługują elektrownie i elektrociepłownie, pracują przy produkcji energii z wiatru i wody, ale też wykorzystując wiedzę ekonomiczną analizują opłacalność inwestycji oraz opracowują długoterminowe strategie działania dla poszczególnych linii biznesowych i całej Grupy PGE.

Pasja i wiedza naszych pracowników receptą na wyzwania sektora

W codziennej pracy dążymy do osiągnięcia ambitnego celu w postaci najbardziej efektywnej grupy energetycznej w Polsce. To oznacza również wdrożenie najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, wsparcia decyzji biznesowych oraz zarządzania efektywnością, jak również standaryzację procesów wspierających.

Grupa PGE jest miejscem dla ludzi z pasją i motywacją do działania.

Stan na 31 grudnia 2019 r.

Stan na 31 grudnia 2019 r.

Stan na 31 grudnia 2019 r.

Stan na 31 grudnia 2019 r.

Dokładamy starań, aby zapewnić naszym pracownikom optymalne warunki do rozwoju kariery. Grupa PGE inwestuje w ich rozwój nie tylko poprzez szeroki pakiet szkoleń i kursów, dofinansowanie studiów wyższych, ale przede wszystkim poprzez możliwość realizacji ciekawych wyzwań zawodowych na unikalną w kraju skalę. Nasze podejście do kwestii pracowniczych zostało także ujęte w przyjętym w 2016 roku Kodeksie etyki GK PGE, w rozdziale „Ludzie w naszej firmie”. Uwzględnione w nim standardy i zasady dotyczą m.in. dbania o przyjazne warunki pracy, doskonalenia się i rozwoju oraz promocji bezpieczeństwa i zdrowia wśród pracowników.

Od 2018 roku wdrażamy w Grupie PGE program oceny kompetencji pracowników. To niezwykle ważne narzędzie w rękach menedżerów, dzięki któremu budowana jest kultura organizacyjna zgodna z wartościami Grupy i odpowiadająca na aktualne wyzwania rynku pracy. Wdrożenie oceny kompetencji pozwoli na skuteczną realizację celów strategicznych Grupy PGE, dzięki kształtowaniu postaw i zachowań pracowników. Ważnym aspektem tego projektu jest również możliwość korzystania ze wspólnych narzędzi HR w Grupie, co przekłada się na efektywność kosztową. W 2019 roku w PGE S.A. przeprowadziliśmy drugą edycję Oceny Kompetencji, a także rozpoczęliśmy projekt w spółkach Grupy, poprzez negocjacje ze stroną społeczną oraz szeroko zakrojoną komunikację programu do pracowników.

W PGE S.A. prowadziliśmy również następujące programy w ramach realizacji Strategii Zarządzania Kapitałem Ludzkim:

 • Opracowanie założeń Profilu Lidera PGE SA –badania polegającego na zebraniu opinii od pracowników nt. kompetencji menedżerskich przełożonych
 • Projekt opracowania opisów stanowisk wraz ze ścieżkami karier
 • Wdrożenie nowej polityki wynagradzania oraz premiowani

Z kolei w Grupie PGE zrealizowaliśmy:

 • 2 edycję Akademii Audytu Wewnętrznego GK PGE (130 uczestników),
 • Akademię PROinv – Akademię efektywnego zarządzania projektami inwestycyjnymi w GK PGE (40 uczestników).

Zarządzanie luką pokoleniową

Dynamiczny rozwój sektora energetycznego, poprawa bezpieczeństwa dostaw, a także dywersyfikacja źródeł i coraz większy nacisk na ochronę środowiska powodują, że wzrasta zapotrzebowanie na kadrę inżynieryjno-energetyczną. Popyt na te kompetencje będzie systematycznie wzrastać. Jako lider rynku energetycznego w Polsce, świadomie uczestniczymy w tworzeniu zaplecza kompetencji kadry przyszłych pracowników naszego sektora poprzez angażowanie się w edukację na poziomie szkół branżowych, średnich oraz uczelni wyższych, a także wspieranie praktycznej nauki zawodu.

W czerwcu 2019 r. PGE Energia Ciepła S.A. zainaugurowała program Energetyczna Kariera. W ramach tej inicjatywy chce rozbudować współpracę ze szkołami branżowymi i technikami zlokalizowanymi w miastach, w których znajdują się oddziały. Podpisano dziesięć umów ze szkołami. Współpraca dotyczy wspólnej pracy nad zmianami w programach nauczania, organizowania praktyk zawodowych na terenie zakładów pracy, prowadzenia klas patronackich, wspierania szkoleń dla uczniów i nauczycieli oraz pomocy w organizowaniu egzaminów i wycieczek zawodowych.

Aktywnie angażujemy się również w realizację programów stażowych dla studentów oraz absolwentów.

Programy realizowane w 2019 roku:

 • PGE we współpracy z PKN Orlen S.A. oraz PGNiG S.A. zrealizowała IV edycję programu stażowego #Energia dla Przyszłości. Program toczył się pod auspicjami Ministerstwa Energii. Uczestnikami programu są absolwenci i studenci, którzy w czasie rocznego stażu zdobywają doświadczenie z zakresu interesujących ich obszarów oraz poznają specyfikę pracy w branży energetycznej.
 • PGE S.A. zrealizowała II edycje swojego własny autorskiego programu praktyk letnich – PROjektuj karierę. Program jest skierowany do studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy odbywają 3-miesięczne płatne praktyki w GK PGE. Najważniejszym założeniem programu jest wykonanie przez Praktykanta/kę projektu, który ma przyczynić się do rozwoju organizacji, ale też pomoże jemu/jej nabyć nowe kompetencje lub rozwinąć posiadane.
 • Program Monitoringowy Empower PL. – program mentoringowy The Boston Consulting Group, w ramach którego menadżerowie, m.in. z Grupy PGE, obejmują mentoringiem studentów z najlepszych uczelni w kraju i w Europie.

Wspieramy szkolnictwo zawodowe

Wspieramy kształcenie zawodowe od wielu lat. Współpraca ze szkołami branżowymi i technikami nabrała intensywności od 2017 roku w związku z reformą systemu kształcenia zawodowego wprowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jesteśmy zaangażowani we współpracę ze szkołami wyższymi z trzech przyczyn: społecznej, obywatelskiej oraz biznesowej.

szkol szkol

Aktywnie uczestniczymy w odbudowie ważnego dla całej gospodarki krajowej szkolnictwa zawodowego. Ścisła współpraca pomiędzy pracodawcami, szkołami oraz samorządem jest jednym z elementów, który sprzyja rozwojowi lokalnych rynków, gwarantuje rozwój regionów, podnosi poziom stabilizacji społeczeństwa oraz wpływa na poprawę warunków życia tego społeczeństwa.

Wspieramy lokalne społeczności w obszarze edukacyjnym, aby realizować nasze działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako jeden z największych pracodawców w Polsce, chcemy mieć realny wpływ i swój udział w kreowaniu szkolnictwa zawodowego na najwyższym europejskim poziomie.

Wszyscy mamy świadomość, iż bardzo dobrze wykształceni, ambitni i przedsiębiorczy młodzi ludzie są przyszłością kraju i narodu.

Chcemy wspierać i inwestować w rozwój młodego pokolenia, które swój młodzieńczy zapał oraz zdobyte kwalifikacje i uzyskane kompetencje wykorzysta do budowy silnej polskiej gospodarki.

Jesteśmy przekonani, iż współpraca pracodawców ze szkołami pozwala osiągać obopólne korzyści. Na bieżąco monitorujemy i analizujemy przyszłe potrzeby kadrowe, aby przeciwdziałać luce pokoleniowej i kompetencyjnej. Ścisła współpraca ze szkołami daje możliwość zapewnienia wykwalifikowanej kadry pracowniczej na potrzeby przyszłych rekrutacji w ramach uzupełniania braków kadrowych.

Jesteśmy więc zainteresowani, aby absolwenci techników i szkół branżowych dysponowali interesującą nas wiedzą (aktualną i przydatną pracodawcy) i umiejętnościami. To bezpośrednio wpływa na podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku pracy.

W roku szkolnym 2019/2020 utworzyliśmy 20 klas patronackich, w których wiedzę zdobywało 275 uczennic i uczniów szkół branżowych i techników. Klasy patronackie prowadzone są przez trzy spółki zależne z naszej Grupy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Energia Ciepła oraz PGE Energia Odnawialna.

Wierzymy w porozumienie między pokoleniami

W zatrudnianiu nowych i obecnych pracowników kierujemy się takimi zasadami jak: uczciwość, równość, ale dbamy także o różnorodność. W codziennej pracy dbamy, o to, aby nasi pracownicy stanowili różnorodną grupę, wspólnie uczącą się od siebie nawzajem. Młodsi pracownicy są wprowadzani do zawodu i obowiązków przez starszych, doświadczonych pracowników, co pozwala nie tylko na szybkie przejęcie obowiązków, ale również sprzyja budowaniu relacji międzyludzkich.

Adaptacja pracowników

Od pierwszego dnia pracy dbamy o budowanie poczucia przynależności do Grupy. Nowozatrudnieni pracownicy z kluczowych spółek objęci są programem adaptacyjnym, który działa nie tylko w spółce, w której zatrudniony jest pracownik, ale również na poziomie Grupy. W 2019 roku odbyły się trzy edycje programu „Włącz prąd”, w których uczestniczyło blisko 700 osób. Warsztaty dają możliwość poznania się pracownikom z różnych linii biznesowych, pozwalają na wymianę doświadczeń oraz przyspieszają proces adaptacji do Grupy. Jest to bezcenne doświadczenie dla pracowników, którzy dopiero wchodzą do tak dużej grupy energetycznej i niejednokrotnie są na początku swojej kariery zawodowej.

Liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach).

Stan na: 31.12.2019 r. GK PGE PGE S.A.
K M K M
Łączna liczba pracowników 42 280 667
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć 8 704 33 576 331 336
Umowy o pracę, pełen etat 8 613 33 462 322 327
Umowy o pracę, niepełny etat 91 114 9 9
Umowy o pracę, czas nieokreślony 7 590 30 835 311 308
Umowy o pracę, czas określony 1 114 2 741 20 28
Umowy zlecenia/ o dzieło 283 507 4 5
Liczba pracowników samozatrudnionych 0 22 0 0
Stosunek pracowników samozatrudnionych do wszystkich pracowników 0% 0,07% 0% 0%

Liczba pracowników objęta układem zbiorowym.

Stan na: 31.12.2019 r. GK PGE PGE S.A.
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym
Liczba zatrudnionych pracowników 42 280 667
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym 32 339 1
Procent pracowników objętych układem zbiorowym (w odniesieniu do wszystkich pracowników) 76% 0%

Stabilne i bezpieczne miejsce pracy

W ostatnim rankingu Randstad Employer Brand Research PGE Polska Grupa Energetyczna znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych pracodawców w Polsce. PGE została także liderem rankingu wśród firm z branży energetycznej.

Jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce. Potwierdzają to niezależne badania rynku.

Badanie Randstad Employer zostało przeprowadzone już po raz dziesiąty. Ankietowani odpowiadali w nim na pytania o wymarzone miejsce pracy i czynniki, które w największym stopniu wpływają na atrakcyjność pracodawcy. Tegoroczne badanie Randstad Employer Brand zostało przeprowadzone w styczniu 2020 roku. W wyniku pandemii COVID-19 raport krajowy został poszerzony o dodatkowe analizy, które pomogą w przyszłości prognozować zmiany zachodzące na rynku pracy w związku z epidemią.

Randstad Employer Brand Research to najbardziej kompleksowa analiza marek pracodawców i czynników, które wpływają na ich atrakcyjność.

W badaniu Universum Most Attractive Employers Poland 2020, przedstawiającym preferencje studentów, PGE znalazła się na 10 miejscu w kategorii Inżynieria.

Z kolei w tegorocznej edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” wyróżnienie otrzymały trzy oddziały spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE: PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku, PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów w Dychowie i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.

PGE jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i dbamy o naszych pracowników i ich rodziny. Prowadzimy stały dialog ze stroną społeczną. Jesteśmy dumni, że trzy spółki z Grupy PGE zostały wyróżnione w tym ważnym dla pracowników i pracodawców konkursie

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Jesteśmy przekonani, że powyższe wyniki są efektem długofalowej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym szczególnej dbałości o bezpieczeństwo pracowników. Ze względu na specyfikę naszej branży jest to jeden ważniejszych czynników uwzględnianych w naszych działaniach, ponieważ wśród naszych pracowników znajdują się przedstawiciele najbardziej ryzykownych zawodów. To m.in. górnicy kopalni odkrywkowych, pracownicy elektrowni, elektromonterzy – a więc osoby pracujące w szczególnie trudnych warunkach, które wymagają wyjątkowej ochrony.

Bezpieczeństwo naszych pracowników

Jako odpowiedzialny pracodawca dbamy o to, aby pracownicy mieli zagwarantowane bezpieczne warunki pracy. Celem Grupy PGE jest promowanie wśród pracowników kultury bezpiecznej pracy. Realizowane inicjatywy opierają się przede wszystkim na działaniach prewencyjnych oraz wymianie wiedzy i doświadczeń. Poszczególne spółki Grupy posiadają własne regulacje BHP. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki działalności poszczególnych linii biznesowych. Promowanie bezpieczeństwa wśród pracowników zostało wpisane do strategii biznesowej GK PGE jako cel do realizacji w ramach zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem.

Wskaźniki częstotliwości i ciężkości wypadków w spółkach Grupy Kapitałowej PGE w roku 2019

2,8
Wskaźnik częstotliwości wypadków*
21,4
Wskaźnik ciężkości wypadków**

*Liczba wypadków w 2019 roku/liczba zatrudnionych (stan na 31.12.2019)* 1000.
**Łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy/liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych).

bezp1 bezp1

Ze względu na charakter pracy, na największe ryzyko narażeni są pracownicy spółek PGE GiEK, PGE Dystrybucja, PGE EC oraz PGE Energia Odnawialna. Ze względu na odpowiedzialność w stosunku do naszych pracowników i ich rodzin stale doskonalimy się w ograniczaniu wszystkich ryzyk związanych z bezpieczeństwem pracy, dzięki ciągłym działaniom opierającym się na modelu kultury bezpieczeństwa. Polegają on m.in. na:

 • wdrażaniu środków korygujących i zaradczych opartych na wielowymiarowej identyfikacji i ocenie zagrożeń,
 • wyciąganiu wniosków z zaistniałych zdarzeń,
 • poszukiwaniu najlepszych praktyk zarówno wewnątrz linii biznesowej, jak i poza nią.

Nasze starania w zakresie troski o bezpieczeństwo pracowników są doceniane przez rynek. Już po raz czwarty z rzędu pracownicy Elektrowni Bełchatów, oddziału spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej podczas Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Elektrowniach i Elektrociepłowniach. Członkowie drużyny bełchatowskiej elektrowni – Adam Rudzki, Tomasz Kmieć i Jerzy Góźdź zdominowali nie tylko rywalizację drużynową ale zajęli również wysokie miejsca w klasyfikacji indywidualnej.

Drugie miejsce zdobył Adam Rudzki, który od trzech lat zajmuje miejsca na podium konkursu. Szósty był Tomasz Kmieć a siódme miejsce zajął Jerzy Góźdź – reprezentujący elektrownię w konkursie nieprzerwanie od 2014 roku. Kierownikiem zespołu był Jan Rogalski, główny specjalista ds. BHP w Elektrowni Bełchatów.

Nagrodę Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymał: Jerzy Brąglewicz, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w PGE Energia Ciepła – Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Spółka PGE GiEK, w skład której wchodzą między innymi elektrownie i kopalnie węgla brunatnego, rokrocznie pozytywnie przechodzi audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania w centrali i oddziałach, w którego skład wchodzi System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Spółka utrzymuje stosowne certyfikaty, w tym certyfikat zgodności z normą PN-N 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w PGE Energia Ciepła

Zero wypadków przy pracy to cel PGE Energia Ciepła w obszarze bezpieczeństwa pracy. Spółka realizuje rocznie kilkadziesiąt działań w różnych obszarach budujących kulturę bezpieczeństwa pracowników, ale również podwykonawców i dostawców. Efektem jest wysoka świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz bardzo dobre wyniki BHP w naszych elektrociepłowniach.

Bezpieczna praca jest priorytetem w PGE Energia Ciepła i podlega ciągłemu doskonaleniu. Niejednolita świadomość bezpieczeństwa pracy wśród pracowników firm podwykonawczych sprawiły, że został stworzony System identyfikacji bezpiecznych zachowań wśród pracowników podwykonawców PGE Energia Ciepła. Nagradzani są pracownicy, którzy aktywnie angażują się na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i zgłaszają zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Dzięki tej praktyce odnotowano poprawę bezpieczeństwa, wzrost świadomości znaczenia BHP oraz podkreślenie roli jednostki w budowaniu kultury bezpieczeństwa w organizacji.

W ramach doskonalenia BHP w spółce działa Program SOWA. Samodzielność, Obserwacja, Właściwe warunki pracy, Asertywność (SOWA) to program rozpoczęty w 2015 r. „Sowami” są wybrani pracownicy z firm wykonawczych, którzy nie zajmują się zawodowo bezpieczeństwem. Są jednak naturalnymi liderami bezpieczeństwa i zwracają uwagę współpracownikom, którzy pracują w sposób ryzykowny, łamiąc zasady bezpieczeństwa. Wewnętrzni trenerzy regularnie szkolą „Sowy” z zakresu komunikacji, skutecznego egzekwowania działań oraz rozwiązywania konfliktów.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w spółkach PGE Energia Ciepła powstały Centra Szkoleniowe „Zero Wypadków”, których celem jest zwiększanie świadomości w obszarze BHP wśród pracowników. W tych centrach pracownicy i podwykonawcy mogą odbyć szkolenia teoretyczne oraz pozyskać praktyczne specyficzne umiejętności, ważne dla pracy w zakładach energetycznych. Dzięki dostarczaniu wiedzy w sposób praktyczny wzrasta umiejętność identyfikowania zagrożeń BHP w pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Przykładem budowania kultury bezpieczeństwa poprzez codzienne uświadamianie, że BHP jest priorytetem, są Wiadomości Bezpieczeństwa. Raz w tygodniu pracownicy  PGE Energia Ciepła otrzymują mail z wiadomością na każdy dzień. Są one odczytywane podczas wewnętrznych spotkań.

#Liczby BHP

 • Ponad 10 tys. pracowników przeszło szkolenie BHP w 2019 r.
 • Zidentyfikowanych zostało 8801 prawidłowych warunków i zachowań BHP  2019 r. oraz 5713 nieprawidłowości, co pozwoliło podjąć działania wyprzedzające, zapobiegające wypadkom.
 • Ponad 90 proc. pracowników PGE Energia Ciepła postrzega BHP jako priorytet.
 • Ponad 4500 – to najwyższa liczba dni bez wypadku pracownika w jednej z elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.
 • Około 1000 wynosi średnia liczba dni bez wypadku pracownika w elektrociepłowniach.

Dialog społeczny

W Grupie PGE funkcjonuje 127 organizacji związkowych, które zrzeszają blisko 29 000 pracowników Grupy. Wysoki stopień uzwiązkowienia, na poziomie blisko 70 proc., wymaga prowadzenia aktywnego dialogu społecznego. Współpraca z organizacjami związkowymi obejmuje trzy poziomy:

 • poziom centralny – dialog społeczny prowadzony jest przez zarząd PGE często przy udziale prezesów poszczególnych linii biznesowych wraz z wybranym gremium strony społecznej z Grupy PGE,
 • poziom linii biznesowych – dialog społeczny, koordynowany przez zarządy spółek, prowadzony jest ze wszystkimi organizacjami związkowymi,
 • poziom pracodawców – dialog społeczny prowadzony jest przez poszczególnych pracodawców na bieżąco zgodnie z Kodeksem pracy, Ustawą o związkach zawodowych oraz Ustawą o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w sprawach dotyczących sfery ekonomicznej, socjalnej i prawnej.

W 2019 roku sytuacja społeczna w Grupie PGE była stabilna. Dzięki aktywnej współpracy komórek dialogu społecznego w Grupie z przedstawicielami organizacji związkowych, liczba sporów zbiorowych znacznie spadła.

Rozwijamy kompetencje naszych pracowników

Dążymy do właściwego wykorzystania kompetencji pracowników oraz efektywnego zarządzania transferem ich wiedzy i umiejętności. Zachęcamy pracowników do samodoskonalenia i dzielenia się wiedzą. W ten sposób budujemy kulturę organizacji uczącej się. Zapewniamy możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich i menedżerskich, informatycznych, studiach podyplomowych oraz kursach nauki języków obcych.

PGE-grafiki_przyjazny-pracodawca PGE-grafiki_przyjazny-pracodawca
48tys.
Całkowita liczba dni szkoleniowych w spółkach Grupy PGE
1,1
dnia szkoleniowego na pracownika

W szkoleniach uczestniczyli pracownicy wszystkich szczebli.

Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci.

Stan na: 31.12.2019 r. GK PGE PGE S.A.
Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości w podziale na płeć: 23,50% 100%
Liczba pracowników otrzymujących regularne oceny wyników swojej pracy 9 923 667
Liczba kobiet otrzymujących regularne oceny pracy 2 899 331
Liczba mężczyzn otrzymujących regularne oceny pracy 7 024 313
Liczba kierowników/dyrektorów (stanowiska kierownicze, nazwy mogą się różnić w zależności od spółki) 1 256 156
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swojej pracy (łącznie kobiety i mężczyźni – procent z łącznej liczby wszystkich pracowników)
Kobiety (procent kobiet z wszystkich kobiet) 33,30% 100%
Mężczyźni (procent mężczyzn z wszystkich mężczyzn) 20,90% 100%
Dyrektorzy, kierownicy 43,70% 100%

Pracownicy GK PGE mają szanse rozwijać swoje kompetencje również poprzez udział w konkursach o zasięgu światowym. Od kilku lat zespoły pracownicze biorą aktywny udział w konkursie Global Management Challenge. W finale 20. polskiej edycji konkursu Global Management Challenge zwyciężył zespół GK PGE FULLJOIN a na trzecim miejscu uplasował się zespół GK PGE Atomic People. Mistrzowie będą reprezentować Polskę na finale światowym Global Management Challenge 2020 w Lizbonie.

Wyniki wyszukiwania: