Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Energetyka Konwencjonalna

Przedmiotem działalności segmentu jest wydobycie węgla brunatnego i wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych.

PGE-grafiki_energet-konwencjonalna PGE-grafiki_energet-konwencjonalna

*Ujęcie zarządcze.
**Uwzględniony odpis z tyt. trwałej utraty wartości aktywów w kwocie 7,5 mld PLN, który pomniejsza wynik EBIT (por. nota 3.1 skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

Równolegle, najistotniejszymi pozycjami kosztowymi segmentu, z racji wielkości i zmienności, a tym samym wpływu na wynik operacyjny, są koszty zużycia paliw produkcyjnych, przede wszystkim węgla kamiennego i gazu ziemnego oraz koszty opłat za emisję CO2. Kluczowa dla Grupy produkcja z węgla brunatnego oparta jest o własne wydobycie, stąd też jego koszt, relatywnie stabilny, odzwierciedlony jest głównie w pozycjach kosztów o charakterze stałym, tj. kosztach osobowych, usług obcych oraz amortyzacji.

Istotną pozycję w przychodach segmentu stanowią także przychody z tyt. świadczenia regulacyjnych usług systemowych na podstawie umów zawartych ze spółką PSE S.A. Są one równoległymi przychodami do tych uzyskiwanych z rynku energii elektrycznej, a związane są z koniecznością stabilnego funkcjonowania KSE. Regulacyjne usługi systemowe świadczą elektrownie PGE GiEK, w tym Elektrownia Rybnik.

Dodatkowo segment uzyskuje przychody ze sprzedaży ciepła, produkowanego zarówno w elektrowniach systemowych oraz EC Szczecin oraz EC Pomorzany, będących częścią Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

Podstawowym źródłem przychodów segmentu Energetyka Konwencjonalna są przychody ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym oparte na cenie energii elektrycznej ustalanej przez mechanizmy równoważenia podaży i popytu przy uwzględnieniu kosztów zmiennych wytwarzania.

Aktywa

W segmencie Energetyka Konwencjonalna Grupy Kapitałowej PGE działa spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie. W raportowanym okresie, czyli na dzień 31 grudnia 2019 roku, w skład spółki wchodziło 7 oddziałów, znajdujących się na terenie pięciu województw.

Były to 2 kopalnie węgla brunatnego (Bełchatów i Turów), 4 elektrownie konwencjonalne (Bełchatów, Turów, Opole, Rybnik) oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra (elektrownia oraz 2 elektrociepłownie). Grupa jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w rynkowy stanowi ok. 90% krajowego wydobycia), a także największym wytwórcą energii elektrycznej, z ok. 39% udziałem w krajowej produkcji energii elektrycznej brutto.

Główne aktywa segmentu Energetyka Konwencjonalna

W skład segmentu Energetyka Konwencjonalna wchodzą: 2 kopalnie węgla brunatnego, 5 elektrowni konwencjonalnych i 2 elektrociepłownie.

Segment Energetyka Konwencjonalna jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jego udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 87%1 krajowego wydobycia), a także największym wytwórcą energii elektrycznej – wytwarza ok. 32%2 krajowej produkcji energii elektrycznej brutto. Produkcja oparta jest na węglu brunatnym, wydobywanym z własnych kopalni oraz węglu kamiennym i biomasie.

1Wyliczenia własne w oparciu o dane ARE.
2Wyliczenia własne w oparciu o dane PSE S.A.

PGE-grafiki_mapa-elektr PGE-grafiki_mapa-elektr
pin1 pin1

Dane dotyczące mocy zainstalowanej i produkcji w segmencie Energetyka Konwencjonalna

Główne typy paliwa Roczna produkcja energii
(TWh)
Roczna produkcja ciepła
(PJ)
Moc zainstalowana
(MWe)
Moc zainstalowana
(MWt)
2019 2018 2019 2018 2019 2019
Węgiel kamienny 15,18 16,77 2,42 2,38 6 744 584
Węgiel brunatny 32,12 38,9 2,65 2,68 6 427 593
Biomasa 0,31 0,26 0,54 0,76 76 162
RAZEM 47,61 55,93 5,61 5,82 13 247 1 339

Wydobycie węgla brunatnego

Zasoby złoża węgla brunatnego ustalane są w ramach prowadzonej ewidencji zasobów kopaliny w operacie ewidencyjnym za dany rok do 28 lutego, wg stanu na 31 grudnia poprzedniego roku (art. 101 pkt 3 Prawa geologicznego i górniczego). W poniższej tabeli przedstawiono zasoby węgla brunatnego na koniec 2019 roku i wielkość wydobycia w 2019 roku.

Złoże Zasoby – stan na koniec 2019 roku
(mln Mg)
Wielkość wydobycia w 2019 roku
(mln Mg)
Bełchatów – Pole Bełchatów przemysłowe 20,02 4,11
Bełchatów – Pole Szczerców przemysłowe 624,08 34,21
Turów przemysłowe 289,2 4,97
pin2 pin2

Kluczowe wielkości finansowe

[mln PLN] 2019 2018
Przychody ze sprzedaży, w tym: 19 245 12 375
EBIT -7 109 379
EBITDA 2 880 2 101
Nakłady inwestycyjne 4 018 4 122

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

  • Niższy wolumen produkcji energii elektrycznej w PGE GiEK o 8,3 TWh ze względu na niższe wykorzystanie jednostek wytwórczych przez PSE S.A. za sprawą niższego zapotrzebowania w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym oraz wyższej generacji wiatrowej
  • Wzrost cen sprzedaży energii elektrycznej
  • Wyższy wynik na optymalizacji portfela energii elektrycznej z powodu wyższego wolumenu obrotu energią elektryczną o 17,0 TWh, przy wyższej marży zrealizowanej na obrocie energią elektryczną.
  • Wyższe przychody z RUS, głównie wyższe przychody z tytułu Operacyjnej Rezerwy Mocy („ORM”) na skutek wyższych wolumenów ORM w Elektrowni Opole i Elektrowni Dolna Odra na skutek niższego obłożenia sprzedażowego tych elektrowni.
  • Wyższe koszty zużycia paliw przede wszystkim węgla kamiennego, na skutek wyższych zrealizowanych cen węgla kamiennego. Powyższy efekt został ograniczony z powodu niższej produkcji energii elektrycznej na tym paliwie. Główne odchylenia na poszczególnych rodzajach paliw zostały przedstawione na wykresie poniżej.
  • Wyższe koszty CO2 na skutek wyższej ceny uprawnień do emisji CO2 oraz niższego przydziału darmowych uprawnień do emisji CO2. Powyższy efekt został pomniejszony w wyniku niższej emisji CO2 jako rezultat niższej produkcji energii elektrycznej. Główne odchylenia zostały przedstawione na wykresie poniżej.
  • Wyższe koszty osobowe w związku z prowadzonym procesem zmiany wynagrodzeń.

Nakłady inwestycyjne

Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Energetyka Konwencjonalna w 2019 i 2018 roku

mln PLN 2019 2018 Zmiana %
Inwestycje w moce produkcyjne, w tym: 3 252 3 601 -10%

Rozwojowe

1 665 2 159 -23%

Modernizacyjno-odtworzeniowe

1 587 1 442 10%
Pozostałe 179 123 46%
Elektrownia Rybnik, w tym: 147 129 14%

Rozwojowe

0 19

Modernizacyjno-odtworzeniowe

146 108 35%

Pozostałe

1 2 -50%
RAZEM 3 578 3 853 -7%
Aktywowane koszty usuwania nadkładu w kopalniach 440 269 64%
RAZEM z aktywowanymi kosztami usuwania nadkładu 4 018 4 122 -3%

Wyniki wyszukiwania: