Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

3.1 Opis założeń dla segmentu Energetyka Konwencjonalna

Testy na utratę wartości zostały przeprowadzone na 31 grudnia 2019 roku w odniesieniu do ośrodków wypracowujących środki pieniężne poprzez ustalenie ich wartości odzyskiwalnej. Określenie wartości godziwej dla bardzo dużych grup aktywów, dla których nie ma aktywnego rynku i mało jest porównywalnych transakcji, jest w praktyce bardzo trudne. W przypadku całych elektrowni i kopalni, dla których należy określić wartość na lokalnym rynku, nie istnieją obserwowalne wartości godziwe. W związku z powyższym wartość odzyskiwalna analizowanych aktywów została ustalona w oparciu o oszacowanie ich wartości użytkowej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto na podstawie projekcji finansowych przygotowanych na okres od stycznia 2020 roku do końca czasu eksploatacji. Zdaniem Grupy przyjęcie projekcji finansowych dłuższych niż pięcioletnie jest zasadne ze względu na istotny i  długoterminowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym. Dzięki przyjęciu dłuższych projekcji wartość odzyskiwalna może być oszacowana bardziej rzetelnie.

Założenia szczegółowe segmentu

Poniżej przedstawiono kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych CGU:

 • uznanie za jeden CGU odpowiednio:
  • Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Oddziału Elektrownia Bełchatów („Kompleks Bełchatów”),
  • Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oraz Oddziału Elektrownia Turów („Kompleks Turów”),

z uwagi na powiązanie technologiczne i ekonomiczne pomiędzy tymi oddziałami,

 • uznanie za trzy oddzielne CGU Elektrowni Dolna Odra, Elektrowni Szczecin i Elektrowni Pomorzany wchodzących w skład Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra,
 • uznanie za odrębne CGU oddziału spółki PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku (Elektrownia Rybnik),
 • przyjęcie założenia, że w okresie po czerwcu 2025 roku istnieje wsparcie z rynku mocy lub jego ekwiwalent tylko dla jednostek spełniającym kryterium emisyjności 550 g CO2/kWh wyprodukowanej energii elektrycznej, przy czym kontrakty wieloletnie zawarte w ramach aukcji dla lat 2021-2024 są realizowane zgodnie z terminem ich obowiązywania,
 • uwzględnienie optymalizacji kosztów pracy, wynikającej m.in. z aktualnych planów etatyzacji,
 • utrzymanie zdolności produkcyjnych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym,
 • uwzględnienie inwestycji rozwojowych, dla których rozpoczęto prace budowlane,
 • przyjęcie WACC w okresie projekcji na poziomie 6,5%-8,0%, zróżnicowanego dla poszczególnych CGU zgodnie z indywidualnie oszacowanym poziomem ryzyka.

Niektóre istotne założenia regulacyjne przyjęte do testów na utratę wartości znajdują się poza kontrolą Grupy Kapitałowej PGE i ich realizacja w przyszłości jest niepewna. Dotyczy to w szczególności kwestii związanych z kształtem polskiego rynku mocy po 1 lipca 2025 roku, czy polityką klimatyczną UE. W tych obszarach Grupa bazuje na obecnych założeniach co do rozwoju regulacji, które są obarczone ryzykiem. Zmiana tych regulacji w przyszłości, w stosunku do obecnych oczekiwań PGE, może mieć wpływ na ocenę wartości odzyskiwalnej majątku wytwórczego segmentu Energetyka Konwencjonalna.

Tym niemniej zdaniem Grupy przyjęcie takich założeń jest zasadne z uwagi na przewidywane zmiany w otoczeniu regulacyjnym. Założenia, które zostały odzwierciedlone w przepływach finansowych, stanowią – zdaniem Grupy – realny scenariusz sposobu ich funkcjonowania i  okresu obowiązywania. Nie można jednak wykluczyć, że ostateczny kształt oraz okres obowiązywania tych rozwiązań może się istotnie różnić od przyjętych.

Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów dla CGU, dla których stwierdzono utratę wartości:

Stan na dzień
31 grudnia 2019 roku
Stopa dyskontowa Wartość testowana* Stwierdzona utrata wartości Wartość po odpisie
Kompleks Bełchatów 7,67% 14.092 (3.323) 10.769
Kompleks Turów 7,00% 6.820 (4.183) 2.637
Elektrownia Opole 7,00% 12.324 12.324
Elektrownia Dolna Odra 6,50% – 8,00%** 7 -7
Elektrociepłownia Pomorzany 8,00%
Elektrociepłownia Szczecin 8,00% 1 -1
Elektrownia Rybnik 8,00%
RAZEM 33.244 (7.514) 25.730

* Przedstawiona powyżej wartość testowana to wartość księgowa netto testowanych aktywów na dzień 31 grudnia 2019 roku skorygowana o rezerwy i zobowiązania przypisane do aktywów, z wyjątkiem rezerwy rekultywacyjnej.
** Stopa dyskontowa ulega obniżeniu w momencie oddania do eksploatacji nowych bloków gazowych.

W wyniku przeprowadzonego testu na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa Kapitałowa PGE stwierdziła utratę wartości majątku wytwórczego w łącznej wysokości 7.514 mln PLN.

Analiza wrażliwości

Zgodnie z MSR 36, Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości dla jednostek wytwórczych segmentu Energetyki Konwencjonalnej.

Poniżej przedstawiono wpływ zmiany kluczowych założeń na wysokość odpisu aktualizującego wartość aktywów na dzień 31 grudnia 2019 roku dla segmentu Energetyki Konwencjonalnej.

Parametr Zmiana Wpływ na wartość odpisu w mld PLN
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana ceny energii elektrycznej w całym okresie prognozy 1% 1,1
-1% 1

Spadek ceny energii elektrycznej o 1% spowodowałby zwiększenie wartości odpisu o 1,0 mld PLN na Kompleksie Bełchatów i Turów.

Parametr Zmiana Wpływ na wartość odpisu w mld PLN
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana WACC + 0,5 p.p. 0,3
– 0,5 p.p 0,3

Wzrost WACC o 0,5 punktu spowodowałby zwiększenie wartości odpisu o 0,3 mld PLN na Kompleksie Bełchatów i Turów.

Parametr Zmiana Wpływ na wartość odpisu w mld PLN
Zwiększenie Zmniejszenie
Zmiana ceny uprawnień do emisji CO2 1% 0,4
-1% 0,4

Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 o 1% spowodowałby zwiększenie wartości odpisu o 0,4 mld PLN na Kompleksie Bełchatów i Turów.

Wyniki wyszukiwania: