Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

3. Testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz wartości firmy

Rzeczowe aktywa trwałe stanowią najbardziej istotną pozycję aktywów Grupy Kapitałowej PGE. Z uwagi na zmienne otoczenie makroekonomiczne oraz regulacyjne Grupa Kapitałowa PGE okresowo weryfikuje przesłanki mogące świadczyć o utracie wartości odzyskiwalnej swojego majątku. Grupa Kapitałowa PGE w ocenie sytuacji rynkowej posługuje się zarówno własnymi narzędziami analitycznymi, jak i wsparciem niezależnych ośrodków analitycznych. W poprzednich okresach sprawozdawczych Grupa Kapitałowa PGE dokonywała istotnych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych segmentu Energetyka Konwencjonalna i Energetyka Odnawialna.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa dokonała analizy przesłanek i zidentyfikowała czynniki, które w istotny sposób mogły przyczynić się do zmiany wartości posiadanych aktywów w powyżej wskazanych segmentach.

Przesłanki zewnętrzne

  • Utrzymywanie się kapitalizacji giełdowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. poniżej wartości księgowej aktywów netto.
  • Spadek cen kontraktów terminowych na energię elektryczną: ceny rocznych kontraktów terminowych dla profilu BASE i PEAK spadły w 2019 roku o 12-20%.
  • Wysoki import energii i niskie zapotrzebowanie w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym: niskie ceny na rynkach spotowych w Niemczech i Skandynawii powodują wysoką konkurencyjność importu energii do Polski, co skutkuje obniżeniem wykorzystania Jednostek Wytwórczych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym negatywnie jest spadek zapotrzebowania w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym oraz wzrost generacji OZE. Zdaniem Grupy Kapitałowej PGE, ta sytuacja utrzyma się do końca roku 2021.
  • Wzrost planowanych kosztów rekultywacji: zgodnie z najnowszym raportem dot. wyceny kosztów likwidacji wyrobiska odkrywkowego po zakończeniu eksploatacji Kopalni Turów, przygotowanym przez zewnętrznego eksperta, konieczna będzie realizacja istotnie większego zakresu prac, niż dotychczas zakładano. W efekcie tego rośnie również istotnie zakładany koszt rekultywacji.
  • Wzrost cen węgla kamiennego w Polsce: rosnące ceny węgla kamiennego przekładają się na rosnące koszty w elektrowniach opalanych węglem kamiennym, co w sytuacji spadających cen energii elektrycznej skutkuje obniżeniem wyników finansowych tych jednostek.
  • Wzrost ogólnego poziomu cen i wynagrodzeń w Polsce: obserwowany w ostatnim czasie oraz spodziewany w najbliższej przyszłości dynamiczny wzrost cen, a także wynagrodzeń w Polsce w pewnym stopniu przełoży się na wzrost kosztów stałych oraz nakładów inwestycyjnych. W szczególności dotyczy to kosztów wynagrodzeń i usług obcych, a pośrednio także kosztów materiałów.
  • Zbliżający się okres wyczerpania zasobów węgla brunatnego: czas eksploatacji elektrowni opalanych węglem brunatnym jest ograniczony, ze względu na ilość dostępnych zasobów węgla brunatnego. Stąd z upływem czasu skraca się okres pozostałej eksploatacji, a zarazem uzyskiwanych korzyści i wartości użytkowej.
  • Utrzymujące się wysokie ceny praw majątkowych zielonych (index TGEozea).
  • Cena praw majątkowych zielonych wzrosły pomiędzy I i IV kwartałem 2018 roku z 63 PLN/MWh do 149 PLN/MWh a następnie utrzymały wysoką cenę w roku 2019 aby osiągnąć 143 PLN/MWh w IV kwartale 2019 roku.

W wyniku analizy powyżej wymienionych przesłanek, Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów na dzień 30 listopada 2019 roku dla segmentu Ciepłownictwo, do którego przypisana jest wartość firmy oraz przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2019 roku dla Segmentów Energetyka Konwencjonalna i Energetyka Odnawialna.

Założenia makroekonomiczne

Główne założenia cenowe tj. ceny energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2, węgla kamiennego, gazu oraz założenia dotyczące produkcji z większości instalacji Grupy pochodziły z opracowania przygotowanego przez niezależnego eksperta, z uwzględnieniem szacunków własnych, na bazie aktualnej sytuacji rynkowej dla pierwszych 2 lat prognozy.

Prognozy cen energii elektrycznej zakładają nieznaczny wzrost cen w  2020 roku w odniesieniu do cen z 2019 roku, następnie wzrosty w kolejnych latach.

Prognozy cen uprawnień do emisji CO2 zakładają dynamiczny wzrost ceny rynkowej w kolejnych latach prognozy.

Prognozy cen węgla kamiennego zakładają spadki cen do  2023 roku w odniesieniu do cen z 2019 roku, następnie kilkuprocentowe wzrosty w kolejnych latach.

Prognozy cen gazu zakładają spadek cen w 2020 roku w stosunku do 2019 roku, średnioroczny wzrost w okresie do 2025 roku na poziomie około 8% i utrzymanie się wzrostów cen gazu o około 3% rocznie w kolejnych latach.

Prognozy cen praw majątkowych pochodzenia energii zakładają około 7% średnioroczny spadek w latach 2022 – 2031 co związane jest ze zmniejszającym się obowiązkiem umorzenia.

Prognoza przychodów z rynku mocy dla lat 2021-2024 opiera się na wynikach rozstrzygniętych aukcji głównych dla tych okresów dostaw z uwzględnieniem mechanizmów umowy o realokację przychodów w ramach spółek Grupy Kapitałowej PGE. Prognoza od 2025 roku została opracowana przez zespół ekspertów PGE S.A., na podstawie założeń dotyczących szacowanych przyszłych przepływów dla jednostek wytwórczych bazujących m.in. na wynikach już rozstrzygniętych aukcji oraz prognoz zewnętrznego eksperta. Od 1 lipca 2025 roku z Rynku Mocy zostają wykluczone jednostki niespełniające kryterium emisyjności 550 g CO2/kWh wyprodukowanej energii elektrycznej, z wyjątkiem jednostek objętych kontraktami wieloletnimi zawartymi w aukcjach głównych dla lat 2021-2024.

Przychody z regulacyjnych usług systemowych zostały opracowane w oparciu o istniejące umowy dwustronne zawarte z PSE S.A.

Dyspozycyjność jednostek została oszacowana w oparciu o plany remontów z uwzględnieniem statystycznej awaryjności.

Wyniki wyszukiwania: