Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

2.3 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje nie zostały przyjęte przez Unię Europejską lub nie są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2019 roku:

Standard Opis zmian Data obowiązywania
MSSF 14 Regulacyjne pozycje odroczone Zasady rachunkowości i ujawnień dla regulacyjnych pozycji odroczonych Standard w obecnej wersji nie będzie obowiązywał w UE
Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Zawiera wytyczne dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów przez inwestora do spółki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia Prace nad zatwierdzeniem zostały odłożone bezterminowo
Zmiany do Założeń koncepcyjnych Zmiany dotyczą ujednolicenia Założeń Koncepcyjnych 1 stycznia 2020
MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe Definiuje nowe podejście do rozpoznawania przychodów oraz zysku/ strat w  okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych 1 stycznia 2021
Zmiany do MSSF 3 Zmiany dotyczą doprecyzowania definicji działalności gospodarczej 1 stycznia 2020
Zmiany do MSR 1 i MSR 8 Zmiany dotyczą definicji terminu „istotny” 1 stycznia 2020
Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i
MSSF 7
Zmiany dotyczą reformy referencyjnej stopy procentowej 1 stycznia 2020

Grupa Kapitałowa PGE zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy oraz zmiany standardów i interpretacji MSSF opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, lecz nieobowiązujące na dzień sprawozdawczy, zgodnie z datą ich wejścia w życie.

Powyższe regulacje nie będą mieć istotnego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PGE.

Wyniki wyszukiwania: