Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

2.2 Waluta prezentacji i waluta funkcjonalna

Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest polski złoty. Wszystkie wartości liczbowe podano w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny pozycji wyrażonych w walutach innych niż PLN na dzień sprawozdawczy:

31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
USD 3,7977 3,7597
EUR 4,2585 4,3000

Wyniki wyszukiwania: