Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Klastry Energii

Obszar działania nie przekracza granic jednego powiatu lub 5 gmin. posiada formułę otwartą, a uczestnictwo w nim oparte jest na dobrowolności i woli współpracy. Projekt uwzględnia lokalną specyfikę i potrzeby. W Klastrze Zgorzeleckim produkcja ciepła i energii elektrycznej prowadzona będzie w wysokoprawnej kogeneracji, natomiast w przypadku Solińskiego Klastra planowane jest powstanie instalacji fotowoltaicznej, co przyczyni się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i stanu środowiska oraz wzmocni lokalną gospodarkę. W ramach klastra podejmowane są działania mające doprowadzić do stworzenia nowoczesnego środowiska współpracy w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem wzajemnego przekazywania wiedzy, środków oraz najnowszych, innowacyjnych technologii. Poprzez aktywizację mieszkańców powiatu klaster sprzyja także rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w regionie.

Klaster Energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne i prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji czy obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach lokalnej sieci dystrybucyjnej.

Klaster to również miejsce, gdzie w wyniku wysokosprawnej kogeneracji zawodowej produkuje się energię elektryczną i ciepło na rynek lokalny. Zapewnia to partnerom klastra bezpieczeństwo energetyczne przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności cenowej. Dodatkowo energetyka zawodowa wspiera społeczności lokalne w osiągnięciu najważniejszego celu, jakim jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, szczególnie na obszarach mniej zurbanizowanych. Rozwój idei klastrów energii prowadzi do stabilnych dostaw energii i samowystarczalności energetycznej na poziomie gminy czy powiatu. Projekt uwzględnia lokalną specyfikę i potrzebę aktywizowania rozwoju regionu poprzez wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, przede wszystkim odnawialnych źródeł energii.

Zarówno Soliński Klaster Energii jak i Klaster Energii Powiatu Zgorzeleckiego wpisują się w prowadzone w Grupie działania na rzecz dywersyfikowania źródeł energii. Oba klastry otrzymały od Ministerstwa Energii Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej. Wyróżnienie to ma na celu nagrodzenie klastrów realizujących swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby, przy wykorzystaniu synergii współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami.

Fora energetyczne

PGE Dystrybucja od kilkunastu lat cyklicznie, co dwa lata, organizuje spotkania z przedstawicielami władz samorządowych z obszaru działania każdego z oddziałów.

W spotkaniach uczestniczy łącznie ponad ośmiusets samorządowców. Są one miejscem budowania partnerskich relacji, jak również rozmów o kwestiach istotnych z punktu widzenia obydwu stron. Znacząca część spotkań poświęcona jest prowadzonym i planowanym inwestycjom na danym terenie, a także roli władz samorządowych w przygotowaniu i prowadzeniu tych inwestycji oraz współpracy i roli obydwu stron przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego. Podczas spotkań, które odbyły się w 2. kwartale 2019 roku w 6 oddziałach, rozmawiano również o ważnym dla rozwoju energetyki polskiej programie kablowania sieci średniego napięcia.

Wyniki wyszukiwania: