Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Kapitał ludzki

Najcenniejszym kapitałem PGE są pracownicy. To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu możemy budować organizację, w której odpowiedzialność społeczna łączy się z celami biznesowymi.

Grupa PGE jest miejscem dla ludzi z pasją i motywacją do działania. Naszą ambicją jest bycie najbardziej efektywną grupą energetyczną w Polsce, a to wiąże się z wdrożeniem najlepszych praktyk ładu korporacyjnego w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, wsparcia decyzji biznesowych oraz zarządzania efektywnością, jak również standaryzacją procesów wspierających.

Kontrybucja

2019 2018 2017
Liczba pracowników 42 280 41 763 41 629
Udział kobiet wśród pracowników 20,60% 20,40% 20,30%
Udział mężczyzn wśród pracowników 79,40% 79,60% 79,70%

Wyniki

5 464mln PLN
Koszty świadczeń pracowniczych
48 488
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku
171
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy
2,8
Wskaźnik częstotliwości wypadków

2019 2018 2017
Koszty świadczeń pracowniczych 5464 4 882 4 475
Całkowita liczba dni szkoleniowych w roku 48 488 53551 55 631
Łączna liczba wszystkich wypadków przy pracy 171 155 184
Wskaźnik częstotliwości wypadków* 2,8 2,7 3,9
Wskaźnik ciężkości wypadków ** 21,4 24 28,6

* Liczba wypadków w 2019 roku/liczba zatrudnionych (stan na zakończenie roku)*1000.
** Łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy/liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych).

 • Promowanie wśród pracowników kultury bezpiecznej pracy poprzez działania prewencyjne oraz wymianę wiedzy i doświadczeń
 • Zapewnienie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich i menedżerskich, informatycznych, studiach podyplomowych oraz kursach nauki języków obcych
 • Strategia Zarządzania Kapitałem Ludzkim
  • Stworzenie wspólnej dla całej Grupy Architektury Stanowisk jest punktem wyjścia do tworzenia kolejnych rozwiązań i narzędzi HR
  • Optymalizacja wykorzystania kompetencji wewnątrz Grupy PGE
  • Wdrażanie modelu HR – Partnerem Biznesu
  • System okresowych ocen pracowników na podstawie Modelu Kompetencji
  • Programu Praktyk i Staży PROjektuj Karierę w GK PGE
  • Polityka wynagradzania i premiowania

Dzięki umiejętnemu i efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego jesteśmy w stanie właściwie wykorzystać posiadany przez nas kapitał produkcyjny i zwiększać kapitał finansowy, który z kolei wykorzystywany jest do zwiększania produktywności kapitału ludzkiego. Na zwiększanie potencjału kapitału ludzkiego wpływają także szkolenia i dopasowanie kompetencji pracowników do wykonywanych zadań, przy czym jednym z większym wyzwań, z którym mierzy się cały czas Grupa, jest odpowiednie wypełnienie luki pokoleniowej. Odpowiednie wykorzystanie kapitału ludzkiego w naturalny sposób przyczynia się także do zwiększania i budowy kapitału intelektualnego.

Wyniki wyszukiwania: