Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Perspektywy Spółki

Horyzont roku obrotowego, wynikający z raportowania okresowego i z budżetowania. Horyzont właściwy dla specyfiki rynków finansowych.  Widoczność: plan remontowy, kontraktacja energii, paliw i CO2, znajomość taryf, WACC URE, WRA. Szacunkowy wpływ decyzji regulacyjnych.

EBITDA 2019 mld PLN Perspektywa 2020 vs 2019 Główne czynniki
Energetyka Konwencjonalna 2,88
 • Wzrost ogólnego kosztu uprawnień do emisji CO2 z powodu dynamicznego wzrostu notowań i braku darmowej alokacji dla energii elektrycznej od roku 2020 (ubytek ~8,5 mln ton)
 • Wytwarzanie pod presją spadających marży jednostkowych wobec potencjalnie wyższego poziomu importu oraz uruchamiania mocy wytwórczych o niższym koszcie zmiennym
 • Brak dodatkowych uprawnień do emisji CO2 (11 mln sztuk w 2019 r.), które poprawiły wyniki w 2019 r.
 • Stabilny poziom średniej ceny węgla kamiennego
Ciepłownictwo 1,19
 • Wynik roku bazowego uwzględnia ~0,3 mld PLN z tytułu dodatkowych uprawnień do emisji CO2
 • Wyższy koszt uprawnień CO2 (ubytek ~1 mln ton)
Energetyka Odnawialna 0,52
 • Wolumen produkcji zależny od warunków pogodowych
 • Niższe ceny energii na rynku SPOT
Obrót 0,28
 • Niższy wolumen sprzedaży energii wywołany COVID
 • Potencjalny wzrost należności przeterminowanych wywołany pogorszeniem sytuacji gospodarczej
 • Warunki rynkowe wpływają na poziom uzyskiwanych marż
Dystrybucja 2,31
 • Wartość regulacyjna aktywów (WRA) to ok. 17,6 mld PLN wyższa o 0,7 mld PLN
 • Średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2020 rok obniżył się do 5,507% (przed opodatkowaniem) wobec 6,015% w 2019 r.
 • Spodziewany spadek wolumenu jako efekt COVID-19 i spowolnienia gospodarczego

Makroekonomia. Cykl gospodarczy. Koniunktura w Polsce i regionie.

GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN POTENCJALNY WPŁYW NA PGE
Otoczenie makroekonomiczne – świat Drastyczny spadek PKB w strefie euro wywołany zamrożeniem gospodarek z powodu COVID-19:
 • Prognoza PKB dla strefy euro wg KE na 2020 rok: -8,7%,
 • Spadek produkcji przemysłowej w strefie euro (-20,9% r/r w maju 2020 r.),
 • PMI dla przemysłu w strefie euro: w czerwcu 2020: 47,4 pkt. (w maju 2020 roku: 39,4 pkt.) wciąż wskazuje na spowolnienie gospodarcze.

Stopy procentowe banków centralnych w większości gospodarek rozwiniętych kształtują się na bardzo niskim lub ujemnym poziomie. W sytuacji pojawienia się recesji problem może stanowić brak narzędzi do dalszej stymulacji monetarnej. Ryzyko wprowadzenia barier w handlu międzynarodowym może przełożyć się na niższą dynamikę globalnego PKB.

 • Zmniejszony poziom konsumpcji ogranicza eksport z Polski, przekładając się na niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce.
 • Recesja w strefie euro oznacza mniejszy popyt na paliwa kopalne, a w rezultacie spadek cen paliw dla Grupy PGE.
 • Spowolnienie gospodarcze oznaczać może mniejszą emisję dwutlenku węgla, co może wpłynąć na ograniczenie ceny uprawnień do emisji w systemie EU ETS.
Otoczenie makroekonomiczne – Polska Dynamika realnego PKB w 2019 roku na poziomie 4,0% (wstępny szacunek GUS).

Głównymi czynnikami wzrostu był popyt krajowy i inwestycje. Pod koniec roku spadła jednak dynamika konsumpcji prywatnej i eksportu netto.

W 2020 r. prognozy KE zakładają silny spadek dynamiki PKB w 2020 r. oraz odbicie w 2021 r.:

 • 2020 rok: -4,6%,
 • 2021 rok: 4,3%.

Wśród licznych sygnałów ostrzegawczych wskazuje się:

 • Spadek wskaźnika PMI przemysłu w wyniku zamrożenia gospodarki do 31,9 pkt. w kwietniu 2020 r. wskazuje na głębokie spowolnienie w przemyśle. Jest to jednocześnie jego historycznie najniższy poziom. W czerwcu 2020 r. wskaźnik PMI wzrósł do 47,2 pkt., co nadal wskazuje na spowolnienie,
 • Ujemna dynamika wzrostu w strefie euro,
 • Spodziewane obniżenie tempa, wzrostu inwestycji publicznych i absorpcji funduszy UE.
 • Wobec nowych efektywnych mocy wytwórczych mających wejść do systemu elektroenergetycznego niższy wzrost zapotrzebowania może przełożyć się na niższą cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym.
 • Wzrost wskaźników cen robót budowlano-montażowych oraz presja kosztowa w segmencie budownictwa specjalistycznego mogą skutkować realnie wyższymi nakładami inwestycyjnymi oraz kosztami usług obcych.
 • Osiągnięcie dynamiki PKB na poziomie prognoz powinno przełożyć się na spadek krajowego zapotrzebowania na energię (w zależności od warunków atmosferycznych) i niekorzystnie wpływać na obciążenie jednostek wytwórczych oraz wolumenów dystrybucji i sprzedaży.
Trendy na rynkach paliw Węgiel kamienny i gaz na rynkach europejskich w trendzie spadkowym po zamrożeniu gospodarek z powodu COVID-19.

Wzrost importu energii powoduje spadek zapotrzebowania na węgiel w Polsce.

Jednocześnie po oddaniu do użytkowania nowych wysokosprawnych jednostek wytwórczych oczekiwany jest spadek zużycia tego paliwa na potrzeby produkcji energii elektrycznej.

Spodziewany jest systematyczny wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce i regionie w perspektywie nowych inwestycji w bloki opalane tym paliwem oraz jednostki wysokosprawnej kogeneracji, oraz stopniową zmianę miksu paliwowego w Niemczech.

Jednoczesny rozwój możliwości dostaw gazu ziemnego do Polski (rozbudowa terminala LNG, projekt Baltic Pipe, projekty infrastrukturalne eksporterów LNG).

 • Spadek zapotrzebowania ze strony sektora energetycznego wpływa na ceny węgla w Polsce. Niższe ceny węgla kamiennego wywierają presję na ceny energii i marże osiągane przez PGE na wytwarzaniu energii.
 • Obecnie niskie ceny gazu i rosnące ceny CO2 sprawiają, że paliwo to stało się konkurencyjne nie tylko wobec węgla kamiennego, ale także wobec węgla brunatnego.

Zmiany technologiczne i społeczne (demograficzne i kulturowe). Polityka energetyczna – polska i europejska.

GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN POTENCJALNY WPŁYW NA PGE
Rozwój nowych technologii Obserwujemy rosnącą konkurencyjność technologii wiatrowych (w tym offshore) i fotowoltaicznych, co potwierdzają ceny uzyskane w aukcjach OZE.
 • Zwiększenie konkurencyjności nowych OZE wpływa na ich rozwój i ograniczenie obciążenia starszych jednostek konwencjonalnych.
W niektórych państwach widoczne dynamiczne rozpowszechnianie pełnoskalowych, nowych technologii magazynowania energii, świadczących m.in. usługi regulacyjne.
 • Spadające koszty technologii offshore umożliwiają jej wykorzystanie jako opcji rozwoju Grupy PGE.
Systematyczny rozwój energetyki prosumenckiej i dynamiczny przyrost liczby mikroinstalacji.
 • Komercjalizacja magazynowania energii na skalę przemysłową umożliwi lepsze wykorzystanie OZE, uzupełniając moce konwencjonalne w roli bilansowania systemu.
Rozwój elektromobilności.
 • Wraz z rozwojem energetyki prosumenckiej wzrasta zmienność warunków pracy sieci na poziomie lokalnym, co oznacza konieczność inwestycji w infrastrukturę (przyłączenia, modernizacje), przy ograniczeniu wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej.
 • Rozwój elektromobilności wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną, zwłaszcza w dolinie nocnej, natomiast wymaga inwestycji w rozwój infrastruktury sieciowej oraz punktów ładowania.
Rozwój inteligentnych sieci przesyłowych (SmartGrid), systemów opomiarowania oraz internetu rzeczy (IoT) oraz Big Data.
 • Idea zeroemisyjnego transportu jako dodatkowy czynnik wpływający na rozwój OZE
Aktywna rola strony popytowej w bilansowaniu systemu – krótkookresowa i odpłatna redukcja poboru energii przez dużych, energochłonnych odbiorców.
 • Możliwość lokalnego bilansowania energii pomiędzy inteligentnymi domami, pojazdami elektrycznymi i instalacjami rozproszonymi, a także optymalizacja zużycia. Większe wymagania klientów wobec firm energetycznych i konieczność dostosowania oferty produktowej do oczekiwań.
Rosnące znaczenie wymiany transgranicznej.
 • Wzrost ilości danych do przetwarzania. Większa precyzja w prognozowaniu zapotrzebowania na energię, nowe możliwości w zakresie zarządzania sprzedażą i produkcją. Koszty związane z rozwojem infrastruktury IT oraz kompetencji cyfrowych.
Robotyzacja
 • Możliwość rozwoju usług DSR
 • Wymóg konkurencyjności jednostek wytwórczych nie tylko na rynku krajowym, ale szerzej – na rynku regionalnym.
 • Automatyzacja to możliwość pełniejszego wykorzystania potencjału ludzkiego i szansa zaadresowania problemu luki międzypokoleniowej.

Planowanie w warunkach niepewności

Elementy otoczenia są wzajemnie powiązane. Otoczenie regulacyjne zmienia się pod wpływem sytuacji gospodarczej, oczekiwań społecznych i rozwoju technologii. Zmiany regulacyjne odzwierciedlane są przez rynki finansowe i surowcowe. Otoczenie ekonomiczne wpływa na nastroje społeczne i warunkuje rozwój technologii. Postęp technologiczny miewa charakter skokowy, dynamika procesów społecznych jest trudna do modelowania, natomiast reakcje rynków finansowych bywają impulsywne, dlatego do planowania musimy podchodzić w sposób zintegrowany.

Wyniki wyszukiwania: