Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Przedmiotem działalności segmentu Ciepłownictwo jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych oraz dystrybucja ciepła.

PGE-grafiki_energet-cieplownictwo PGE-grafiki_energet-cieplownictwo

*Ujęcie zarządcze.

Z tego względu, w odróżnieniu od elektrowni systemowych segmentu Energetyka Konwencjonalna, elektrociepłownie z reguły nie pełnią aktywnej roli w procesie kształtowania się cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Przychody ze sprzedaży i dystrybucji ciepła mają charakter regulowany. Przedsiębiorstwa energetyczne samodzielnie ustalają taryfy i przedstawiają je Prezesowi URE do zatwierdzenia. Produkcja ciepła w Grupie PGE odbywa się w jednostkach kogeneracyjnych, których taryfy na ciepło kalkulowane są z wykorzystaniem metody uproszczonej (w odróżnieniu od taryfowania na bazie pełnej struktury kosztów) w oparciu o tzw. ceny referencyjne, przede wszystkim oparte o średnie ceny sprzedaży wytwarzania ciepła z jednostek o określonym paliwie, nie będących jednostkami kogeneracji. Publikowane są one co roku przez Prezesa URE. Taryfa na wytwarzanie ciepła dla jednostek kogeneracyjnych na dany rok taryfowy odzwierciedla tym samym zmianę poziomu kosztów ponoszonych przez jednostki ciepłownicze (niekogeneracyjne) w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku taryf na dystrybucję ciepła wykorzystywana jest metoda kosztowa, która pozwala pokryć koszty uzasadnione (głównie koszty strat ciepła oraz podatek od nieruchomości) oraz zwrot z zainwestowanego kapitału, zgodnie z wytycznymi Prezesa URE. Taryfy dystrybucyjne dla ciepła są wykorzystywane przez Oddziały w Gorzowie i Zgierzu, a także spółki Kogeneracja S.A., PGE Toruń S.A. oraz Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.

Podobnie jak w przypadku segmentu Energetyka Konwencjonalna najważniejszym źródłem przychodów segmentu są przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, przy czym związane są one zwykle bezpośrednio z produkcją ciepła, zależną od zapotrzebowania, cechując się wysoką sezonowością i zależnością od temperatur zewnętrznych.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej bezpośrednio związana jest z kluczowymi kosztami zmiennymi segmentu – kosztem zużycia paliw produkcyjnych (przede wszystkim węgiel kamienny i gaz ziemny) oraz kosztem opłat za emisję CO2.

Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest dodatkowo wynagradzane. Do 2018 roku elektrociepłownie uzyskiwały przychody z tyt. sprzedaży świadectw pochodzenia energii w postaci certyfikatów kogeneracyjnych (żółtych i czerwonych). Od 2019 roku, wraz ze zmianą modelu wsparcia, uzyskują wsparcie na poziomie pokrywającym zwiększone koszty operacyjne produkcji, dla dużych jednostek wyznaczane są w trybie indywidualnym. Mechanizm wsparcia w postaci certyfikatów funkcjonuje także dla źródeł wytwórczych opalanych biomasą. Ten rodzaj produkcji jest dodatkowo wynagradzany poprzez przyznawanie świadectw pochodzenia w postaci tzw. zielonych certyfikatów, których sprzedaż stanowi dodatkowy przychód. W ramach segmentu uzyskiwany jest z bloku biomasowego w Kielcach.

Aktywa

W ramach segmentu Ciepłownictwo w Grupie Kapitałowej PGE połączone zostały elektrociepłownie wydzielone z aktywów EDF przejętych 14 listopada 2017 roku oraz elektrociepłownie wydzielone z PGE GiEK. W skład segmentu od 2 stycznia 2019 roku wchodzą spółki: PGE EC, Kogeneracja S.A., PGE Toruń S.A. oraz Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.

Segment Ciepłownictwo jest największym wytwórcą ciepła w kraju. Produkcja oparta jest głównie na węglu kamiennym i gazie.

Główne aktywa segmentu Ciepłownictwo i ich moc zainstalowana

PGE-grafiki_mapa-elektr kopia PGE-grafiki_mapa-elektr kopia
ciep22 ciep22

Dane dotyczące mocy zainstalowanej i produkcji w segmencie Ciepłownictwo

Główne typy paliwa Roczna produkcja energii (TWh) Roczna produkcja ciepła
(PJ)
Moc zainstalowana
(MWe)
Moc zainstalowana
(MWt)
2019 2018 2019 2018 2019 2018
Węgiel kamienny 3,75 3,9 34,2 35,02 1 393 4 193
Węgiel brunatny 0,08 0,08 0,45 0,46 44 111
Gaz ziemny 4,49 4,12 9,47 9,35 891 2 154
Biomasa 0,06 0,05 0,29 0,27 7 16
Inne 0,04 0,01 0,31 0,27 9 21
RAZEM 8,42 8,16 44,72 45,37 2 344 6 495

Kluczowe wielkości finansowe

[mln PLN] 2019 2018
Przychody ze sprzedaży, w tym: 6 058 5 508
EBIT 595 196
EBITDA 1 186 852
Nakłady inwestycyjne 548 775

Kluczowe czynniki wpływające na wyniki segmentu

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wynik EBITDA segmentu Ciepłownictwo r/r były:

  • Niższy wolumen produkcji ciepła to efekt wyższych temperatur zewnętrznych w 2019 roku.
  • Wzrost cen sprzedaży ciepła jest wynikiem opublikowania przez URE nowych taryf na ciepło.
  • Wzrost cen sprzedaży energii elektrycznej
  • Niższe przychody ze sprzedaży praw majątkowych jako wynik zmiany systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji.
  • Wyższe koszty zużycia paliw spowodowane są wzrostem cen podstawowych paliw: gazu oraz węgla kamiennego.
  • Wyższe koszty CO2 są głównie skutkiem wyższej ceny uprawnień do emisji CO2. Szczegóły zostały przedstawione na wykresie poniżej.
  • Wyższy poziom kosztów osobowych to głównie efekt wzrostu zatrudnienia r/r.

Nakłady inwestycyjne

Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Ciepłownictwo w 2019 i 2018 roku

mln PLN 2019 2018* Zmiana %
Inwestycje w moce produkcyjne, w tym: 484 757 -36%
Rozwojowe 89 212 -58%
Modernizacyjno-odtworzeniowe 395 545 -28%
Pozostałe 64 18 256%
RAZEM 548 775 -29%

*Prezentowane dane zostały przekształcone na potrzeby zapewnienia porównywalności danych, gdyż w 2018 roku segment Ciepłownictwo nie był wyodrębniony.

Wyniki wyszukiwania: