Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Czyste powietrze

Jesteśmy świadomi, że nasza działalność, jak każda z aktywności człowieka, wiąże się w sposób naturalny z ingerencją w środowisko. Działalność gospodarczą prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawna, w szczególności z normami dotyczącymi ochrony środowiska. Chcemy być przedsiębiorstwem przyjaznym środowisku, działającym z nim w pełnej harmonii i promującym zasadę zrównoważonego rozwoju.

Czyste powietrze, czyste sąsiedztwo

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z paliw kopalnych wpływa na stan środowiska naturalnego, dlatego przywiązujemy ogromną wagę do minimalizowania swojego wpływu na otoczenie.

Szczególną wagę przykładamy do rozwoju ciepłownictwa systemowego, wiedząc jak jego wykorzystanie ma pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza i środowisko. Ciepło płynące z sieci miejskich jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów ograniczania smogu, który – zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym – jest problemem wielu polskich miast. Badania wskazują, że w zależności od lokalizacji, jednym z głównych źródłem smogu jest indywidualne ogrzewanie budynków paliwami o niskiej jakości. Ciepło do ogrzewania zamiast w domowych piecach powstaje w wysokosprawnych elektrociepłowniach wyposażonych w wydajne systemy odazotowania, odsiarczania i filtrowania pyłów. Dodatkowo w procesie skojarzenia produkowana jest energia elektryczna, co sprawia, że energia zawarta w paliwie jest efektywniej przetwarzana i wykorzystywana.

W naszych działaniach wielką wagę przywiązujemy do współpracy z lokalnymi władzami, wspólnie mierząc się z problemem smogu, dla poprawy jakości życia mieszkańców.

PGE jest największym wytwórcą i dostawcą ciepła sieciowego

Strategia Ciepłownictwa Grupy PGE jest odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości powietrza w miastach poprzez masowe przyłączenia do sieci ciepłowniczej i likwidację starych, nieefektywnych i zatruwających środowisko domowych pieców węglowych. Strategia zakłada:

  • budowę 1000 MW nowych mocy w kogeneracji do 2030 roku,
  • zwiększenie udziału paliw niskoemisyjnych do 50% w perspektywie roku 2030 poprzez wykorzystanie potencjału źródeł lokalnych (biomasa, odpady, gaz), wspieranie realizacji celu 25 proc. udziału w krajowej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do 2030 roku

Grupa PGE dba o partnerskie relacje z samorządami i lokalnymi dystrybutorami, dzięki czemu wypracowuje rozwiązania korzystne dla klientów. Do 2023 roku Grupa planuje zarządzać sieciami w 2/3 lokalizacji naszych elektrociepłowni.


W 2019 roku na lokalnych rynkach ciepła PGE Energia Ciepła przyłączyła do miejskich sieci ciepłowniczych rekordowe 237,9 MWt czyli o 43,4 MWt więcej, niż w roku 2018. To tak jakby do ciepła systemowego w jednym roku podłączone zostało całe miasto wielkości Gorzowa Wielkopolskiego.


Na rynkach, na których PGE Energia Ciepła jest tylko wytwórcą ciepła, przyłączonych zostało 195,5 MWt, natomiast tam, gdzie działa jako podmiot zintegrowany i jest także dystrybutorem ciepła, przyłączonych zostało 42,4 MWt. Blisko 80 proc. przyłączeń zostało zrealizowanych w 3 dużych miastach: Krakowie, Wrocławiu oraz Gdańsku. Na rynku pierwotnym, czyli do obiektów nowo wybudowanych, do których ciepło płynie po raz pierwszy, spółka PGE Energia Ciepła podłączyła 173,5 MWt (73 proc. wszystkich podłączeń). Natomiast na rynku wtórnym, czyli do obiektów, które zamieniły zasilanie w ciepło na miejską sieć ciepłowniczą – 66,4 MWt.

237,9 MWt
rekordowe przyłączenie do miejskich sieci ciepłowniczych w 2019 roku.
80%
zrealizowanych przyłączeń w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku
171,5 MWt
podłączeń na rynku pierwotnym
66,4 MWt
podłączeń na rynku wtórnym

Niezależnie od planów rozwojowych stale inwestujemy w nasze istniejące aktywa, a większość tych inwestycji jest związana bezpośrednio lub pośrednio z poprawą jakości ochrony środowiska naturalnego.

Konsekwentne inwestycje w nasze aktywa wytwórcze sprawiają, że ich uciążliwość dla środowiska naturalnego jest ograniczana. Wykorzystując najlepsze dostępne technologie dążymy do dalszej poprawy. W latach 1989-2019 elektrownie Grupy PGE zredukowały emisje: SO2 o 95%, NOx o 58 %, pyłu o 99%:

Emisje związków NOx, SO2 i pyłów do powietrza (w kg/MWh) w elektrowniach systemowych Grupy PGE

Instalacje PGE pracują zgodnie ze standardami emisyjnymi Dyrektywy IED lub korzystają z mechanizmów derogacyjnych. Celem derogacji jest zapewnienie istniejącym instalacjom dodatkowego czasu na techniczne dostosowanie się do zaostrzonych wymogów emisyjnych określonych w IED lub zwolnienie z ich przestrzegania, gdy modernizacja takiego obiektu byłaby nieuzasadniona ze względu na przewidywany ograniczony czas eksploatacji. Rozpoczęliśmy również realizacje programu dostosowania aktywów wytwórczych do norm BAT/BREF. Kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego Polski Elektrownia Bełchatów intensywnie przygotowuje się do wejścia w życie jeszcze ostrzejszych norm. Nadal prowadzone są modernizacje, których celem jest dalsze ograniczenie emisji tlenków azotu, związków siarki, pyłu, a także wzrost efektywności wytwarzania.

Emisje elektrowni PGE GiEK w 2019 roku, a dopuszczalne normy

Programy rozwojowe wspierające transformację energetyczną

Grupa PGE prowadzi badania i realizuje programy rozwojowe, które dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i rozwiązań wspierają naszą podstawową działalność i jednocześnie realizują Politykę ochrony środowiska Grupy PGE. Są to m.in.:

  • Program dostosowania jednostek wytwórczych do wymogów konkluzji BAT/BREF,
  • Program Pilotażowy Program Magazynowania

Wykaz projektów rozwojowych dostępny jest tutaj.

Program dostosowania jednostek wytwórczych do wymagań konkluzji BAT/BREF Grupa PGE uruchomiła na początku 2019 roku. Od tego czasu uruchomionych zostało pięć projektów badawczo-rozwojowych:

  • badanie wpływu celowanych mieszanek soli bromu na redukcję emisji rtęci w spalinach Elektrowni Turów,
  • badanie skuteczności zastosowania wybranych rodzajów sorbentów pylistych do redukcji emisji rtęci w Elektrowni Bełchatów,
  • technologia produkcji węgla aktywowanego oraz sposobu jego dawkowania w celu ograniczenia emisji rtęci,
  • opracowanie niskonakładowej metody zwiększenia skuteczności instalacji odsiarczania spalin;
  • wdrożenie technologii usuwania metali ciężkich w technologii InnUPS.

Wyniki wyszukiwania: