Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Wsparcie szkolnictwa branżowego i budowa pracowni OZE

niepraw niepraw

Luka pokoleniowa to wyzwanie dla energetyki ze względu na spodziewaną wysoką rotację pracowników. Rosnący udział mikroinstalacji OZE oraz coraz większe zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą stwarzają konieczność kształcenia profesjonalistów w obszarze montażu i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii. W ZSP nr 1 w Siedlcach, pod auspicjami PGE Energia Odnawialna, został uruchomiony kierunek: „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Spółka wyposażyła nowoczesną pracownię w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny m.in. kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny oraz turbinę wiatrową. Podobne działania miały miejsce w szkołach w: Zgorzelcu, Opolu, Radomiu, Wejherowie i Gorlicach.

Klasy patronackie PGE

PGE GiEK podpisała porozumienia o utworzenie klas patronackich dla klas pierwszych w 5 szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu zgorzeleckiego, bełchatowskiego i gorzowskiego. Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 wybrane klasy w technikach, kształcące w zawodach spójnych z profilem działalności PGE, funkcjonują pod patronatem PGE. Na podstawie zawartych porozumień uczniowie kształcą się w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik energetyk, technik mechatronik oraz technik automatyk. Organizowane są wizyty zawodoznawcze, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Dla wyróżniających się uczniów fundowane są stypendia naukowe.

PGE Energia Ciepła prowadzi projekt Energetyczna Kariera, współpracując ze szkołami średnimi o profilu technicznym w miastach, w których zlokalizowane są aktywa spółki. Projekt w pierwszej kolejności zakłada umożliwianie uczniowi nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami poprzez praktyki i staże. Ścisła współpraca ze szkołami pozwala na dopasowanie programów kształcenia do rynkowych potrzeb branży ciepłowniczej.

Program klas patronackich PGE ma za zadanie odrodzenie szkolnictwa zawodowego i wykształcenie pracowników o kompetencjach odpowiadających potrzebom polskiej gospodarki, w tym energetyki.

PGE Dystrybucja również współpracuje ze szkołami średnimi. Od 2016 roku w spółce realizowany jest  program pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego”, który umożliwia oddziałom szeroką współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi. Dotąd podpisano 19 porozumień, które zobowiązują strony do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, a także prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce. Na mocy porozumień stworzono wiele możliwości wspólnego działania – są to zarówno staże i praktyki, jak i działania promocyjne, mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

Wybór różnorodnych form współpracy zależy od zapotrzebowania konkretnej szkoły oraz danego oddziału. W kilku oddziałach, niejako pod patronatem spółki, z powodzeniem działają klasy „energetyczne”, m.in. w Ełku (Oddział Białystok), Sieradzu (Oddział Łódź), Skarżysku-Kamiennej. Dzięki prowadzonym regularnie zajęciom, możliwe jest uporządkowanie wiedzy przyszłych elektryków. Młodzi adepci energetyki, po odbytych lekcjach, posiadają wiedzę nt. zagrożeń, jakie niesie ze sobą praca na sieci, ale znają też metody bezpiecznej pracy – mimo obecności napięcia nawet do 30 000 V. Spotkania z przedstawicielami spółki pozwalają usystematyzować teoretyczną wiedzę uczniów w zakresie produkcji, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. Uczniowie klas energetycznych uczestniczą w akcjach realizowanych w spółce, m.in. w akcji sadzenia drzew „lasy pełne energii”. W łódzkim oddziale energetycy towarzyszą uczniom w zakończeniu roku , nagradzając najlepszych z nich w klasach  technik-energetyk (ze średnią powyżej 4,00) nagrodami rzeczowymi.

Wyniki wyszukiwania: