Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

Kapitał finansowy

Do rozwoju Grupy oraz tworzenia trwałej wartości dla interesariuszy wykorzystujemy środki wygenerowane z działalności operacyjnej, jak również finansowanie kapitałem własnym i dłużnym. Fundusze przeznaczamy na rozwój organiczny, a także realizację przejęć.

Kontrybucja

2019 2018
Kapitał własny (mln PLN) 43 137 47 801
Dług netto (mln PLN) 11 415 9 600
Dostępne finansowanie/Niewykorzystane (mln PLN) 28 187/16 736 29 800/19 273
Wolumen przyznanych darmowych CO2 (mln ton) 11,89 14,07
Wartość regulacyjna aktywów dystrybucyjnych (mln PLN) 16 884 16 380
Nakłady inwestycyjne (mln PLN) 7 009 6 856

Wyniki 2019

37 627 mln PLN
Przychody ze sprzedaży
7 141 mln PLN
EBITDA
19%%
Marża EBITDA
-4 175 mln PLN
EBIT
6 820 mln PLN
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
-3 928 mln PLN
Zysk netto
1,6
Dług netto/12 M EBITDA (x)

2019 2018
Przychody ze sprzedaży (mln PLN) 37 627 25 946
EBITDA (mln PLN) 7 141 6 364
Marża EBITDA 19% 25%
EBIT (mln PLN) -4 175 2 482
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln PLN) 6 820 5 102
Zysk netto (mln PLN) -3 928 1 511
Zysk na akcję (PLN) -2,12 0,8
Dług netto/12 M EBITDA (x) 1,6 1,51
Rating (Moody’s/Fitch) Baa1/ BBB+ Baa1/ BBB+
  • Zgodnie ze Strategią prowadzimy program ograniczania kosztów kontrolowalnych
  • Dywersyfikujemy działalność Grupy mając na względzie stabilność wyników finansowych
  • Utrzymujemy bieżący aktywny kontakt z akcjonariuszami i obligatariuszami
  • Poszukujemy optymalnych źródeł finansowania po konkurencyjnym koszcie
  • Wykorzystujemy preferencyjne formy kredytowania inwestycji środowiskowych
  • Zabezpieczamy ryzyko finansowe pod kątem zmian stopy procentowej oraz walutowym
  • W celu efektywnego zarządzania płynnością wprowadziliśmy system cash-pooling
  • Utrzymujemy zadłużenie na poziomie gwarantującym utrzymanie wysokiego poziomu ratingu kredytowego, zapewniającego niski koszt finansowania

Stabilność finansowa jest podstawą właściwego wykorzystania pozostałych kapitałów i ich wzrostu. W 2017 roku, dzięki realizacji przejęcia aktywów EDF w Polsce, znacząco powiększyliśmy dostępny kapitał produkcyjny. W 2019 roku oddaliśmy do użytkowania dwa wysokosprawne jednostki wytwórcze w Elektrowni Opole.  Finansowanie innowacyjnych projektów pozwala nam na zwiększanie kapitału intelektualnego PGE. Równocześnie odpowiedni poziom kapitałów finansowych pozwala nam na dążenie do efektywnego wykorzystywania kapitału naturalnego, a tym samym ograniczenie jego zużycia.

Wyniki wyszukiwania: