Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

11. Wartości niematerialne

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Wartości niematerialne

Do wartości niematerialnych Grupa zalicza możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów, nie posiadające postaci fizycznej, takie jak:

  • nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Spółki,
  • koszty prac rozwojowych,
  • wartość firmy z wyłączeniem wartości firmy wytworzonej przez jednostkę we własnym zakresie,
  • służebności nabyte pod linie energetyczne oraz otrzymane nieodpłatne,
  • wartości niematerialne nie oddane do użytkowania.

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych nabytych w oddzielnej transakcji następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia (w  przypadku prac rozwojowych). Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.

Grupa ocenia, czy okres użytkowania składnika wartości niematerialnych jest określony czy nieokreślony, oraz, jeśli jest określony, szacuje długość tego okresu użytkowania w oparciu o wielkość produkcji lub inną miarę będącą podstawą do określenia okresu użytkowania. Okres użytkowania składnika wartości niematerialnych jest oceniany jako nieokreślony, jeśli opierając się na analizie odpowiednich czynników nie istnieje przewidywalna długość okresu, w którym aktywo to będzie generowało przepływy pieniężne dla Grupa.

Wartość podlegająca amortyzacji jest amortyzowana w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi użytkowania danego składnika wartości niematerialnych. Amortyzację rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik aktywów jest gotowy do użycia.

Wartości niematerialne, zarówno o nieokreślonym okresie użytkowania oraz wartości niematerialne jeszcze nie użytkowane, podlegają cyklicznej (co najmniej raz do roku) ocenie pod kątem utraty wartości.

Pozostałe wartości niematerialne podlegają weryfikacji pod kątem utraty wartości tylko, gdy zaistniały przesłanki wskazujące na ich utratę wartości. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas wartość bilansowa tych aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których te aktywa należą, jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej. Grupa ujmuje odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych w rachunku zysków i strat w pozycji kosztów rodzajowych. Dotyczy to również odpisów aktualizujących wartość wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania oraz wynikające z utraty wartości przez całe CGU.

Okres i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji nie rzadziej niż na koniec każdego roku bilansowego. Wszelkie zmiany wynikające z  przeprowadzonej weryfikacji ujmuje się jako zmianę szacunków. Okresy amortyzacji wartości niematerialnych wynoszą:

Grupa rodzajowa Średni pozostały okres
amortyzacji w latach
Stosowane całkowite okresy
amortyzacji w latach
Patenty i licencje 3 3-10
Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 3-15
Inne 13 3-25

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
Koszty zakończonych prac rozwojowych 3 1
Wartość firmy 205 198
Oprogramowanie 195 150
Pozostałe licencje i patenty 32 39
Zakupione prawo wieczystego użytkowania gruntów 352
Inne wartości niematerialne 157 154
WN nieoddane do użytkowania 143 152
WARTOŚĆ NETTO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 735 1.046

Zmiany stanu wartości niematerialnych

Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Wartość firmy Oprogramo-wanie Pozostałe licencje i patenty Zakupione
PWUG
Inne wartości
niematerialne
WN nieoddane do użytkowania Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2019 19 198 682 143 366 244 160 1.812
Nakłady inwestycyjne 140 140
Rozliczenie WN nieoddanych do użytkowania 118 13 14 (145)
Likwidacja, sprzedaż (20) (2) (2) (24)
Reklasyfikacja do PDUA (366) (14) (380)
Nabycie nowych spółek zależnych 2 7 1 10
Pozostałe 16 (5) (7) (2) 2
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 21 205 796 150 235 153 1.560
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2019 18 532 104 14 90 8 766
Amortyzacja, likwidacja 1 75 17 10 103
Odpisy aktualizujące 4 (9) 1 (4)
Likwidacja, sprzedaż (20) (2) (2) (24)
Reklasyfikacja do PDUA (14) (3) (17)
Nabycie nowych spółek zależnych 1 1
Pozostałe (1) 14 (6) (8) 1
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 18 601 118 78 10 825
WARTOŚĆ NETTO NA 31  GRUDNIA 2019 3 205 195 32 157 143 735

Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Oprogramo-wanie Pozostałe licencje i patenty Zakupione PWUG Inne wartości niematerialne WN nieoddane do użytkowania Razem
WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2018 19 199 428 302 364 229 145 1.686
Nakłady inwestycyjne 116 116
Rozliczenie WN nieoddanych do użytkowania 84 12 1 11 (108)
Likwidacja, sprzedaż (3) (1) (4) (1) -9
Przemieszczenia 173 (173)
Pozostałe (1) 3 5 4 8 19
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 19 198 682 143 366 244 160 1.812
UMORZENIE ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2018 17 379 161 11 78 8 654
Amortyzacja, likwidacja 1 79 19 8 12 119
Odpisy aktualizujące 1 1
Likwidacja, sprzedaż (3) (1) (4) (8)
Przemieszczenia 77 (77)
Pozostałe 2 (1) (1)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 18 532 104 14 90 8 766
WARTOŚĆ NETTO NA 31  GRUDNIA 2018 1 198 150 39 352 154 152 1.046

Wartości niematerialne nieoddane do użytkowania

Prezentowana kwota wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania na dzień 31 grudnia 2019 roku dotyczy przede wszystkim programów wdrożenia systemów informatycznych w Grupie Kapitałowej oraz nakładów ponoszonych na poszukiwanie i ocenę złóż na polu Złoczew.

Dostępne projekcje finansowe nie wskazują na utratę wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania.

Wartość firmy

Na dzień sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2019 roku, wartość firmy został przypisana do następujących segmentów:

  • Ciepłownictwo – 194 mln PLN,
  • Energetyka Odnawialna – 4 mln PLN,
  • Pozostała działalność – 7 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania: