Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

13. Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., Katowice 570 640
Polimex – Mostostal S.A., Warszawa 112 108
ElectroMobility Poland S.A., Warszawa, 14 15
PEC Bogatynia Sp. z o.o., Bogatynia 8 8
Energopomiar Sp. z o.o. , Gliwice 11 5
UDZIAŁY I AKCJE WYKAZYWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 715 776

Polska Grupa
Górnicza
Polimex
Mostostal
ElectroMobility
Poland
PEC
Bogatynia
Energopomiar
UDZIAŁ W GŁOSACH 15,32% 16,48% 25,00% 34,93% 49,79%
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019
Aktywa obrotowe 2.226 964 40 5 28
Aktywa trwałe 10.220 718 18 21 18
Zobowiązania krótkoterminowe 4.040 779 1 2 15
Zobowiązania długoterminowe 4.695 320 8
AKTYWA NETTO 3.711 583 57 24 23
Udział w aktywach netto 569 96 14 8 11
Wartość firmy 1 16
UDZIAŁY I AKCJE WYKAZYWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 570 112 14 8 11

Polska Grupa
Górnicza
Polimex
Mostostal
ElectroMobility
Poland
PEC
Bogatynia
Energopomiar
UDZIAŁ W GŁOSACH 15,32% 16,48% 25,00% 34,93% 47,30%
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018  
Aktywa obrotowe 2.759 1.223 52 5 31
Aktywa trwałe 9.528 713 9 22 19
Zobowiązania krótkoterminowe 3.679 840 2 2 18
Zobowiązania długoterminowe 4.435 538 1 9
AKTYWA NETTO 4.173 558 59 24 23
Udział w aktywach netto 639 92 15 8 11
Wartość firmy 1 16 (6)
UDZIAŁY I AKCJE WYKAZYWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 640 108 15 8 5

Wyniki wyszukiwania: