Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

20.3 Kapitał z wyceny instrumentów finansowych

Okres zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA (52) 83
Zmiana kapitału z wyceny instrumentów finansowych: (336) (166)
Wycena instrumentów zabezpieczających w tym: (336) (158)
Odroczenie zmian wartości godziwej zabezpieczających instrumentów finansowych w części uznanej za skuteczne zabezpieczenie (438) (62)
Naliczone odsetki na instrumencie pochodnym przeniesione z kapitału z wyceny i ujęte w kosztach odsetkowych 3 (10)
Rewaluacja walutowa transakcji CCIRS przeniesiona z kapitału i ujęta w wyniku z różnic kursowych 91 (85)
Nieefektywna część zmiany wyceny do wartości godziwej transakcji zabezpieczających zaprezentowana w rachunku zysków i strat 8 (1)
Wycena pozostałych instrumentów finansowych (8)
Podatek odroczony 65 31
KAPITAŁ Z WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PO UWZGLĘDNIENIU PODATKU ODROCZONEGO (323) (52)

Na kapitał z wyceny instrumentów finansowych składa się w głównej mierze wycena z tytułu wdrożonej rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych.

Wyniki wyszukiwania: