Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

20.6 Kapitały własne przypisane udziałom niekontrolującym

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitały własne przypisane udziałom niekontrolującym w większości dotyczą akcjonariuszy niekontrolujących nabytych aktywów EDF w Polsce. Nabycie nastąpiło 13 listopada 2017 roku.

Poniżej przedstawiono zmiany kapitałów przypisanych udziałom niekontrolującym w okresach sprawozdawczych.

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 1.074 1.250
Udział w zysku netto jednostek zależnych 13 13
Udział w zyskach i stratach aktuarialnych 33 13
Dywidendy uchwalone przez jednostki zależne (1) (1)
Nabycie nowych spółek zależnych (4) (38)
Podwyższenie kapitału i objęcie udziałów 18
Zakup udziałów niekontrolujących przez Grupę Kapitałową (262) (150)
Włączenie spółek do konsolidacji 8
Umorzenie udziałów (26)
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 848 1.074

Na łączną wartość kapitałów własnych przypisanych udziałom niekontrolującym 80% stanowią kapitały spółki Kogeneracja S.A. Poniżej przedstawiono sumaryczne informacje dotyczące tej jednostki zależnej.

ZEW Kogeneracja S.A.
UDZIAŁ W GŁOSACH 58,07%
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019*
Aktywa obrotowe 375
Aktywa trwałe 1.638
Zobowiązania krótkoterminowe 193
Zobowiązania długoterminowe 242
Kapitały własne 1.578
Przychody 670
Wynik z działalności kontynuowanej 13
Dywidendy uchwalone

* Dane różnią się od danych statutowych z uwagi na procedury konsolidacyjne.

Wyniki wyszukiwania: