Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

22. Świadczenia pracownicze

Wartość rezerw aktuarialnych wykazywana w sprawozdaniu finansowym pochodzi z wyceny przygotowanej przez niezależnego aktuariusza.

Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień sprawozdawczy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,85 w 2020,
2,58 w 2021,
2,5 w 2022
i  kolejnych latach
2,3 w 2019,
2,5 w 2020
i kolejnych latach
Stopa dyskontowa (%) 2,0 3,0
Średni zakładany roczny wzrost podstaw (%) 2,1 – 5,0 2,1 – 4,46
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 0,2 – 12,5 0,0 – 8,4
Przewidywana stopa wzrostu wartości usług medycznych (%) 0,0 – 2,5 0,0 – 1,8
Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS (%) 4,0 – 13,0 3,6
  • Prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie oraz danych statystycznych dotyczących odejść pracowniczych w branży.
  • Umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Grupie odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności.
  • Przyjęto ustawowy tryb przechodzenia pracowników na emeryturę według szczegółowych zasad zawartych w ustawie emerytalnej, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy spełniają warunki wymagane do przejścia na wcześniejsza emeryturę.
  • Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto stopę dyskontową w wysokości 2,0%, (31 grudnia 2018: 3,0%), tj. na poziomie rentowności długoterminowych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, notowanych na polskim rynku kapitałowym.

Bieżąca wartość księgowa rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i nagród jubileuszowych:

Stan na dzień 31 grudnia 2019 Stan na dzień 31 grudnia 2018
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne 553 107 498 90
Deputat węglowy 139 9 131 9
Taryfa energetyczna 806 26 702 25
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 428 14 316 14
Opieka medyczna 64 3 58 2
RAZEM ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA 1.990 159 1.705 140
Nagrody jubileuszowe 806 111 755 105
RAZEM REZERWY AKTUARIALNE 2.796 270 2.460 245

Zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze

Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne Deputat
węglowy
Taryfa
energetyczna
ZFŚS Opieka
medyczna
Nagrody
jubileuszowe
Razem
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2019 588 140 727 330 605 860 2.705
Zyski i straty aktuarialne 14 (37) 50 (1) 39 65
Korekta stopy dyskontowej 49 12 116 57 2 60 300
Koszty bieżącego zatrudnienia 30 2 20 10 46 110
Koszty przeszłego zatrudnienia (1) 7 (1) 2 5
Koszty odsetek 18 4 22 9 2 26 81
Wypłacone świadczenia/ Wykorzystane rezerwy (39) (9) (23) (13) (2) (114) (200)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 660 148 832 442 67 917 3.066
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej (30) (1) (27) (9) (2) (145) (214)
Zmiana odniesiona w pozostałe przychody/ (koszty) finansowe (18) (4) (22) (9) (2) (26) (81)
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody (63) (12) (79) (107) (5) (266)

Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne Deputat węglowy Taryfa energetyczna ZFŚS Opieka medyczna Nagrody jubileuszowe Razem
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2018 522 147 648 322 65 825 2.529
Zyski i straty aktuarialne 40 (11) 37 32 9 50 179
Korekta stopy dyskontowej 17 5 39 16 2 21 100
Koszty bieżącego zatrudnienia 26 1 17 7 1 42 94
Koszty przeszłego zatrudnienia (4) (21) (12) (48) (16) (4) (105)
Koszty odsetek 18 5 22 11 2 28 86
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (33) (8) (24) (10) (3) (103) (181)
Nabycie nowych spółek zależnych 1 1
Pozostałe zmiany 2 2
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 588 140 727 330 60 860 2.705
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej (23) 20 (5) 41 15 (109) (61)
Zmiana odniesiona w pozostałe przychody/ (koszty) finansowe (18) (5) (22) (11) (2) (28) (86)
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody (56) (16) (76) (48) (11) (207)

Analiza wrażliwości rezerw aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2019 roku na zmianę kluczowych założeń

Wartość w
sprawozdaniu
Stopa dyskonta finansowego Planowane wzrosty podstaw
-1 p.p. + 1 p.p. -1 p.p. + 1 p.p.
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne 660 56 (48) (49) 55
Deputat węglowy 148 9 (17) (17) 9
Taryfa energetyczna 832 149 (108) (110) 149
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 442 71 (56) (57) 70
Opieka medyczna 67 8 (7) (7) 8
Nagrody jubileuszowe 917 66 (58) (59) 65
RAZEM 3.066 359 (294) (299) 356

Wyniki wyszukiwania: