Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

26.3.1 Należności z tytułu dostaw i usług. Pozostałe aktywa finansowe

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Należności finansowe

Należności finansowe, w tym należności z tytułu dostaw i usług, wycenia się na dzień ich powstania w wartości godziwej, a następnie według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu oczekiwanej straty kredytowej.

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu spłaty należności nie jest długi.

Grupa nie monitoruje zmian poziomu ryzyka kredytowego w trakcie życia instrumentu. Oczekiwana strata kredytowa szacowana jest do terminu zapadalności instrumentu.

Spółki stosują następujące zasady szacowania i ujmowania odpisów z tytułu utraty wartości należności finansowych:

  • dla należności od istotnych klientów, którzy objęci są procedurą oceny ryzyka kredytowego, Spółki szacują oczekiwane straty kredytowe w oparciu o model służący do oceny tego ryzyka bazujący na ratingach przypisanych poszczególnym kontrahentom; ratingom przypisywane jest prawdopodobieństwo upadłości, które jest korygowane o wpływ czynników makroekonomicznych;
  • dla należności od klientów masowych lub nieobjętych procedurą oceny ryzyka kredytowego Spółki szacują oczekiwane straty kredytowe w oparciu o analizę prawdopodobieństwa poniesienia strat kredytowych w poszczególnych przedziałach wiekowania;
  • w uzasadnionych przypadkach Spółki mogą oszacować wartość odpisu indywidualnie.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych. Należności długoterminowe są wykazywane w wartości bieżącej (zdyskontowanej).

Wskaźniki przyjęte do oszacowania wartości oczekiwanych strat liczone według macierzy rezerw:

31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku
Wartość odpisu % odpisu Wartość odpisu % odpisu
Należności nieprzeterminowane 482 0,0 – 71,43/ 100 457 0,01 – 71,43/ 100
Przeterminowane <30 dni 5 0,0 – 37,63 16 0,0 – 37,63
Przeterminowane 30-90 dni 9 0,0 – 96,09 13 0,0 – 96,09
Przeterminowane 90-180 dni 15 0,0 – 100,0 8 7,02 – 97,63
Przeterminowane 180-360 dni 25 24,80 – 100,0 28 24,8 – 94,86
Przeterminowane >360 dni 281 10,0 – 100,0 294 10,0-100
RAZEM AKTYWA FINANSOWE 817 816

Odpis dotyczy należności objętych odpisem wyliczanym wg macierzy oraz odpisem indywidualnym (100%).

Wskaźniki przyjęte do oszacowania wartości oczekiwanych strat liczone według modelu dla kluczowych klientów:

Poziom ratingu 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku
Wartość odpisu % odpisu Wartość odpisu % odpisu
Najwyższy
Najwyższy AAA do AA- wg S&P i Fitch oraz Aaa do Aa3 wg Moody’s
Średniowysoki
A+ do A- wg S&P i Fitch oraz A1 do A3 wg Moody’s
Średni
BBB+ do BBB- wg S&P i Fitch oraz Baa1 do Baa3 wg Moody’s <1 100,00% <1 100,00%
RAZEM AKTYWA FINANSOWE <1 <1

Należności z tytułu dostaw i usług mają zazwyczaj 2-3 tygodniowe terminy płatności. W 2019 roku Grupa Kapitałowa PGE oczekiwała średnio na spłatę należności 34 dni (wskaźnik szybkości obrotu należności w głównych spółkach w Grupie Kapitałowej PGE wahał się w przedziale od 11 do 73 dni). Należności z tytułu dostaw i usług dotyczą głównie należności z tytułu sprzedanej energii i usług dystrybucji. W ocenie kierownictwa Grupy Kapitałowej PGE brak jest dodatkowych ryzyk braku spłaty należności, ponad poziom określony odpisem aktualizującym.

Grupa Kapitałowa PGE ogranicza i kontroluje ryzyko kredytowe związane z transakcjami handlowymi zgodnie z jednolitymi zasadami zarządzania ryzykiem kredytowym, wdrożonymi we wszystkich istotnych spółkach handlowych Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku transakcji handlowych, które ze względu na wysoką wartość mogą generować znaczące straty w wyniku niewywiązania się kontrahenta z umowy, przed zawarciem transakcji przeprowadzana jest ocena kontrahenta uwzględniająca analizę finansową, historię kredytową kontrahenta i inne czynniki. Na podstawie oceny Grupa Kapitałowa PGE nadaje wewnętrzny rating lub korzysta z ratingu nadanego przez niezależną renomowaną agencję ratingową. Na podstawie ratingu wyznaczany jest limit dla kontrahenta. Zawieranie kontraktów, które powodowałyby wzrost ekspozycji powyżej limitów, co do zasady wymaga ustanowienia zabezpieczenia zgodnego z  obowiązującymi w Grupie Kapitałowej PGE zasadami zarządzania ryzykiem kredytowym. Poziom wykorzystania limitów jest regularnie monitorowany i raportowany do Komitetu Ryzyka, a w przypadku pojawienia się istotnych przekroczeń, jednostki odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem kontrahenta zobowiązane są do podjęcia działań zmierzających do ich zlikwidowania. Grupa Kapitałowa PGE na bieżąco monitoruje płatność należności oraz stosuje wczesną windykację, przy uwzględnieniu terminów wynikających z prawa energetycznego i wysokiego poziomu spłaty należności o krótkim terminie przeterminowania. Współpracuje także z wywiadowniami gospodarczymi i firmami windykacyjnymi.

W ujęciu geograficznym ryzyko kredytowe dotyczące należności z tytułu dostaw i usług prezentuje poniższa tabela:

31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku
Saldo należności Udział % Saldo należności Udział %
Polska 3.460 99% 3.081 98%
Wielka Brytania 23 1% 74 2%
RAZEM 3.483 100% 3.155 100%

Wiekowanie należności i odpisy aktualizujące

Na dzień 31 grudnia 2019 roku część aktywów finansowych była objęta odpisami aktualizującymi.  Zmiana stanu odpisów aktualizujących dla tych klas instrumentów finansowych została zaprezentowana w poniższej tabeli:

2019 rok Należności z tytułu
dostaw i usług
Pozostałe należności
finansowe
Obligacje Razem aktywa
finansowe
Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia (190) (240) (386) (816)
Wykorzystanie odpisów 16 53 69
Rozwiązanie odpisów 8 15 23
Utworzenie odpisów (30) (63) (93)
Pozostałe zmiany 4 (4)
Odpis aktualizujący na dzień 31 grudnia (192) (239) (386) (817)
Wartość przed odpisem aktualizującym 3.675 1.751 386 5.812
Wartość pozycji netto (wartość księgowa) 3.483 1.512 4.995

Większość odpisów aktualizujących należności handlowe dotyczy segmentu obrotu i dystrybucji. Łączna kwota odpisów aktualizujących należności handlowe tych spółek na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 189 mln PLN (w 2018 roku 143 mln PLN).

Grupa nie posiada istotnych pozycji należności, które na dzień sprawozdawczy były znacznie przeterminowane, lecz nie objęte odpisem aktualizującym, za wyjątkiem należności spornej z Enea S.A. opisanej szczegółowo w nocie 28.4 niniejszego sprawozdania finansowego.

2018 rok Należności z tytułu dostaw i usług Pozostałe należności finansowe Obligacje Razem aktywa finansowe
Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia (170) (203) (386) (759)
Wykorzystanie odpisów 17 9 26
Rozwiązanie odpisów 7 20 27
Utworzenie odpisów (44) (54) (98)
Pozostałe zmiany (12) (12)
Odpis aktualizujący na dzień 31 grudnia (190) (240) (386) (816)
Wartość przed odpisem aktualizującym 3.345 1.355 386 5.086
Wartość pozycji netto (wartość księgowa) 3.155 1.115 4.270

Poniżej przedstawiono analizę wiekowania należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych pożyczek i należności, uwzględniającą odpisy z tytułu utraty wartości:

31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku
Brutto Odpisy
aktualizujące
Wartość
księgowa netto
Brutto Odpisy
aktualizujące
Wartość
księgowa netto
Należności nieprzeterminowane 4.955 (482) 4.473 4.250 (457) 3.793
Przeterminowane <30 dni 218 (5) 213 240 (16) 224
Przeterminowane 30-90 dni 54 (9) 45 53 (13) 40
Przeterminowane 90-180 dni 47 (15) 32 28 (8) 20
Przeterminowane 180-360 dni 55 (25) 30 54 (28) 26
Przeterminowane >360 dni 483 (281 202 461 (294) 167
Należności przeterminowane, razem 857 (335) 522 836 (359) 477
Razem aktywa finansowe 5.812 (817) 4.995 5.086 (816) 4.270

Na dzień 31 grudnia 2019 roku powyżej 36% salda przeterminowanych należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych pożyczek i należności, które nie zostały objęte odpisami aktualizującymi, dotyczą sprzedaży energii do odbiorców końcowych.

Wyniki wyszukiwania: