Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

26.4 Ryzyko rynkowe (finansowe) – analiza wrażliwości

Grupa Kapitałowa PGE narażona jest głównie na ryzyko zmian kursów walutowych EUR/PLN i USD/PLN oraz na ryzyko zmian referencyjnych stóp procentowych PLN, EUR i USD. Na potrzeby analizy wrażliwości na zmiany czynników ryzyka rynkowego Grupa Kapitałowa PGE wykorzystuje metodę analizy scenariuszowej, tj. scenariusze eksperckie odzwierciedlające subiektywną ocenę odnośnie kształtowania się czynników ryzyka rynkowego w przyszłości.

Prezentowane w niniejszym punkcie analizy scenariuszowe mają na celu analizę wpływu zmian czynników ryzyka rynkowego na skonsolidowane wyniki finansowe. W zakresie ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego przedmiotem analizy są objęte wyłącznie te pozycje, które spełniają definicję instrumentów finansowych.

W analizie wrażliwości na ryzyko stopy procentowej Grupa Kapitałowa PGE stosuje równoległe przesunięcie krzywej stóp procentowych o potencjalną możliwą zmianę referencyjnych stóp procentowych w trakcie najbliższego roku.

W przypadku analizy wrażliwości na zmiany stóp procentowych efekt zmian czynników ryzyka zostałby odniesiony w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów do pozycji przychodów/kosztów odsetkowych lub do pozycji aktualizacja wartości instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej.

W kolejnych tabelach przedstawiono analizę wrażliwości dla każdego rodzaju ryzyka rynkowego, na które Grupa Kapitałowa PGE jest narażona na dzień sprawozdawczy, pokazując jaki wpływ na wynik finansowy brutto miałyby potencjalnie możliwe zmiany poszczególnych czynników ryzyka według klas aktywów i zobowiązań finansowych.

Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna wraz z naliczonymi do dnia sprawozdawczego odsetkami, przeliczona na PLN według kursu zamknięcia na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz odpowiednio na dzień 31 grudnia 2017 roku, bez uwzględnienia dyskonta. Z kolei wartość księgową tych instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej.

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość instrumentów finansowych na racjonalnie możliwe do zaistnienia zmiany kursów walutowych, przy niezmiennych pozostałych czynnikach ryzyka.

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO WALUTOWE NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Wartość w
sprawozdaniu w
PLN
Wartość
narażona na
ryzyko
EUR/PLN
wpływ na wynik
finansowy/kapitały
USD/PLN
wpływ na wynik
finansowy/kapitały
+10% -10% +10% -10%
Należności z tytułu dostaw i usług i  pozostałe należności finansowe 4.995 629 63 (63)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.313 504 50 (50) 1 (1)
Instrumenty pochodne wyceniane w  wartości godziwej przez wynik 300 2.324 (208) (208) 24 (24)
Instrumenty pochodne zabezpieczające 18 796 61 (61)
Oprocentowane kredyty i pożyczki (9.381) 376 (29) 29 (8) 8
Wyemitowane obligacje (1.998) 595 (60) 60
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe (4.111) 220 (7) 7 (15) 15
Instrumenty pochodne wyceniane w  wartości godziwej przez wynik (40) 1.154 (73) 73 (16) 16
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY (203) 203 (14) 14
Instrumenty zabezpieczające (386) 11.251 1.026 1.026
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 1.026 (1.026)

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO WALUTOWE NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

KLASY INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
Wartość w
sprawozdaniu w
PLN
Wartość
narażona
na ryzyko
EUR/PLN
wpływ na wynik
finansowy/kapitały
USD/PLN
wpływ na wynik
finansowy/kapitały
+10% -10% +10% -10%
Należności z tytułu dostaw i usług i  pozostałe należności finansowe 4.270 151 15 (15) 14 (14)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.281 92 9 (9)
Instrumenty pochodne wyceniane w  wartości godziwej przez wynik 42 553 5 (5) 50 (50)
Instrumenty pochodne zabezpieczające 123 3.032 283 (283) 3 (3)
Oprocentowane kredyty i pożyczki (7.936) (566) (39) 39 (18) 18
Wyemitowane obligacje (2.769) (2.769) (277) 277
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe (4.137) (270) (21) 21 (7) 7
Instrumenty pochodne (136) (777) (32) 32 (46) 46
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY (57) 57 (4) 4
Instrumenty zabezpieczające 69 (1.376) (421) 421
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY (421) 421

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej

Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian stóp procentowych WIBOR, EURIBOR. Poniższa tabela przedstawia wrażliwość instrumentów finansowych na racjonalnie możliwe do zaistnienia zmiany stóp procentowych, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka.

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Wartość w
sprawozdaniu
w PLN

Wartość
narażona
na ryzyko
WIBOR
wpływ na wynik
finansowy/kapitały
EURIBOR
wpływ na wynik
finansowy/kapitały
+50pb -50pb +25pb -25pb
Instrumenty pochodne w  wartości godziwej przez wynik – aktywa 420 208
Oprocentowane kredyty i pożyczki (9.381) 7.152 (34) 34 (1) 1
Wyemitowane obligacje (1.998) 1.403 (7) 7
Instrumenty pochodne (479) 471
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY (41) 41 (1) 1
Instrumenty zabezpieczające (387) 387 183 (178) (17) 17
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 183 (178) (17) 17

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Wartość w
sprawozdaniu
w PLN

Wartość
narażona
na ryzyko
WIBOR
wpływ na wynik
finansowy/kapitały
EURIBOR
wpływ na wynik
finansowy/kapitały
+50pb -50pb +25pb -25pb
Instrumenty pochodne w  wartości godziwej przez wynik – aktywa 42 24 <1
Oprocentowane kredyty i pożyczki (7.936) 7.646 (35) 35 (1) 1
Leasing (4) (4)
Instrumenty pochodne (136) 88
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY (35) 35 (1) 1
Instrumenty zabezpieczające CCIRS 145 145 141 (142) (20) 21
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 141 (142) (20) 21

Analiza wrażliwości na ryzyko zmian cen towarów

Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian cen towarów, w tym surowców do produkcji energii elektrycznej i Konwencjon z aktywów wytwórczych Grupy.

Poniższa tabela przedstawia analizę wrażliwości zmian kosztów zakupu wybranych towarów w oparciu o 10% zmianę ceny:

TOWAR NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU
Koszt zakupu towarów Wpływ na wynik finansowy Koszt zakupu towarów Wpływ na wynik finansowy
+10% -10% +10% -10%
Węgiel kamienny 3.465 347 (347) 3.051 305 (305)
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby 1.477 148 (148) 1.714 171 (171)
Gaz ziemny [tys. m3] 918 92 (92) 826 83 (83)
Biomasa 144 14 (14) 107 11 (11)
Olej opałowy 111 11 (11) 117 12 (12)
RAZEM 6.115 612 (612) 5.815 582 (582)

Wyniki wyszukiwania: