Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

28.1 Zobowiązania warunkowe

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
Zabezpieczenie zwrotu dotacji z funduszy środowiskowych 505 756
Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych 248 222
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych 1.846 177
Roszczenia pracowników 1
Inne zobowiązania warunkowe 37 36
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, RAZEM 2.636 1.192

Zabezpieczenie zwrotu dotacji z funduszy środowiskowych

Zobowiązania przedstawiają wartość możliwych przyszłych zwrotów środków otrzymanych przez spółki Grupy Kapitałowej PGE z  funduszy środowiskowych na wybrane inwestycje. Zwrot środków będzie musiał nastąpić, jeżeli inwestycje, na które otrzymano dofinansowanie, nie przyniosą oczekiwanego efektu środowiskowego.

Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych

Spór z Worley Parsons

Zobowiązanie warunkowe dotyczy głównie sporu z WorleyParsons, który wystąpił z pozwem o zapłatę kwoty 59 mln PLN tytułem należnego w ocenie powoda wynagrodzenia oraz zwrotu kwoty, zdaniem powoda nienależnie pobranej przez PGE EJ 1 sp. z o.o. z gwarancji bankowej, a następnie rozszerzył powództwo do kwoty 104 mln PLN (tj. o kwotę 45 mln PLN). W dniu 31 marca 2018 roku spółka złożyła odpowiedź na rozszerzone powództwo WorleyParsons. Grupa nie uznaje zgłoszonych w stosunku do niej roszczeń, a ewentualne ich zasądzenie przez sąd uważa za mało prawdopodobne.

Roszczenia dotyczące umów sprzedaży praw majątkowych zawartych z Energa-Obrót S.A.

Począwszy od października 2017 roku PGE EO S.A. była stroną sporów sądowych z powództwa Energa-Obrót S.A. dotyczących ustalenia nieistnienia stosunków prawnych, które powstały wskutek zawarcia w 2009 roku ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej z FW Kisielice, FW Koniecwałd (Malbork) oraz FW Galicja. Żądania wszystkich pozwów Energa-Obrót S.A. opierała na zarzucie zawierania umów wykonawczych (umów sprzedaży konkretnych praw majątkowych) z  pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych. Alternatywnie, w przypadku uznania, że umowy ramowe są umowami o udzielenie zamówienia publicznego, Energa Obrót S.A. zarzucała w pozwie bezwzględną nieważność umów, gdyż zostały one zawarte z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Energa-Obrót S.A. powołując się na nieważność umów z 2009 roku odmawiała nabycia praw majątkowych powstałych w związku z produkcją energii elektrycznej odnawialnej w FW Kisielice, FW Koniecwałd (Malbork) oraz FW Galicja, co stanowiło naruszenie postanowień umów ramowych i spowodowało powstanie roszczeń z tytułu kar umownych w wysokości 80 mln PLN (z tego 35 mln PLN ujęte jako przychody w bieżącym okresie, a 45 mln PLN jako przychody w latach poprzednich).

Dodatkowo wnioskami z września 2017 roku Energa-Obrót S.A. wezwała PGE EO S.A. i PGE Energia Natury sp. z o. o. (przejęta przez PGE EO S.A.) do ugodowego rozwiązania sporów o zapłatę roszczenia z tytułu nienależnie uiszczonych świadczeń na podstawie nieważnych umów z 2009 roku. Na posiedzeniach, które odbyły się w listopadzie i grudniu 2017 roku nie doszło do zawarcia ugód.

Przez cały czas trwania sporów Grupa PGE nie uznawała zgłoszonych w stosunku do niej roszczeń.

W dniu 27 lutego 2020 roku zawarta została ugoda pomiędzy PGE EO S.A. i Energa-Obrót S.A., która w sposób polubowny zakończyła wszelkie spory dotyczące ramowych umów sprzedaży praw majątkowych. Zawarta ugoda nie wpływa na wyniki ujęte w sprawozdaniach finansowych GK PGE.

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych

Zobowiązania przedstawiają wystawione przez banki gwarancje wniesione jako depozyt celem zabezpieczenia rozliczeń na rzecz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Na dzień 31 grudnia 2019 roku łączna kwota gwarancji wystawionych przez banki wynosiła 1.846  mln PLN (177 mln PLN w okresie porównawczym).

Inne zobowiązania warunkowe

Na inne zobowiązania warunkowe składa się w głównej mierze wartość potencjalnego powództwa WorleyParsons, co opisano powyżej, w wysokości 33 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania: