Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

28.3 Należności warunkowe

Na dzień sprawozdawczy Grupa Kapitałowa posiada należności warunkowe na kwotę 33 mln PLN z tytułu niezbilansowania zakupu i  sprzedaży energii na rynku krajowym (27 mln PLN w okresie porównawczym) oraz z tytułu potencjalnego zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego na kwotę 72 mln PLN. Grupa oczekuje na orzeczenie NSA, jaka stawka akcyzy winna być zastosowana do rozliczenia ulgi w akcyzie z tytułu umorzenia Praw Majątkowych  wytworzonych w odnawialnych źródłach energii przed 1 stycznia 2019 roku.

W ocenie Grupy Kapitałowej PGE do rozliczenia przedmiotowej ulgi winna być zastosowana stawka obowiązująca  w momencie sprzedaży energii elektrycznej  wytworzonej w odnawialnych źródłach energii do nabywcy końcowego, tj. 20 zł/MWh. Stanowisko to zostało potwierdzone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z  dnia 8 października 2019 roku.

W dniu 20 listopada 2019 roku organ podatkowy  złożył skargę kasacyjną od wyżej wymienionego wyroku WSA.

Wyniki wyszukiwania: