Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

29. Przyszłe zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa Kapitałowa PGE zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie około 4.572 mln PLN. Kwoty te przeznaczone będą głównie na budowę nowych bloków, modernizacje majątku jednostek Grupy oraz zakup maszyn i urządzeń.

Stan na dzień
31 grudnia 2019
Stan na dzień
31 grudnia 2018
Energetyka Konwencjonalna 2.363 3.694
Dystrybucja 1.405 1.199
Energetyka Odnawialna 363 177
Ciepłownictwo 227 114
Obrót 1
Działalność pozostała 213 187
PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE, RAZEM 4.572 5.371

Najbardziej istotne przyszłe zobowiązania inwestycyjne dotyczą:

 • Energetyka Konwencjonalna:
  • Oddział Elektrownia Opole – budowa bloków nr 5 i 6 – około 202 mln PLN,
  • Oddział Elektrownia Bełchatów – modernizacja instalacji odsiarczania spalin – około 299 mln PLN,
  • Oddział Elektrownia Turów – modernizacja bloków 1-3 – około 115 mln PLN,
  • Oddział Elektrownia Turów – budowa nowego bloku nr 7 – około 907 mln PLN.
 • Dystrybucja – zobowiązania inwestycyjne związane głównie z majątkiem sieciowym w łącznej wysokości około 1.405 mln PLN,
 • Energetyka Odnawialna – zobowiązania inwestycyjne związane głównie z zaprojektowaniem i budową farm wiatrowych Starza, Rybice i Karnice II – około 176 mln PLN,
 • Działalność pozostała, PGE EJ1 sp. z o.o. – umowa na usługi doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, zakres podstawowy 152 mln PLN. Opcjonalny zakres umowy uwzględnia kwotę około 1.120 mln PLN.

PGE EJ 1 sp. z o.o. jest spółką Grupy Kapitałowej PGE, odpowiadającą za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego polegające na przeprowadzeniu badań środowiskowych i lokalizacyjnych oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz realizację inwestycji. Decyzje o realizacji Programu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej będą podejmowane w kontekście decyzji administracji rządowej dotyczących roli energetyki jądrowej w miksie energetycznym Polski, trybu pozyskania technologii dla elektrowni jądrowej, modelu finansowania inwestycji oraz kształtu zaktualizowanego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Aktualny zakres Programu prowadzonego przez PGE EJ 1 sp. z o.o. zakłada przeprowadzenie prac badań lokalizacyjnych i środowiskowych w dwóch potencjalnych lokalizacjach Lubiatowo – Kopalino, Żarnowiec oraz wykonanie Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz Raportu Lokalizacyjnego. Grupa PGE zamierza w dalszym ciągu udzielać wsparcia finansowego spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. niezbędnego do kontynuowania prac w ramach aktualnego zakresu prac. Decyzja o samej realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu elektrowni jądrowej uzależniona jest m.in. od przygotowania dedykowanego modelu finansowania takiej inwestycji.

W dniu 30 stycznia 2020 roku PGE GiEK S.A. zawarła umowę, której przedmiotem jest realizacja w formule „pod klucz” budowy dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Wartość umowy na budowę bloków wraz z opcją samostartu wynosi 3.701 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania: