Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

1.3 Skład Grupy Kapitałowej PGE

W okresie sprawozdawczym Grupę Kapitałową PGE tworzyły następujące spółki bezpośrednio i pośrednio zależne objęte konsolidacją:

Nazwa jednostki Jednostka posiadająca udziały Udział spółek GK PGE na dzień
31 grudnia 2019
Udział spółek GK PGE na dzień
31 grudnia 2018
SEGMENT: OBRÓT
1. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warszawa Jednostka dominująca
2. PGE Dom Maklerski S.A. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
3. PGE Trading GmbH Berlin PGE S.A. 100,00% 100,00%
4. PGE Obrót S.A. Rzeszów PGE S.A. 100,00% 100,00%
5. ENESTA sp. z o.o. Stalowa Wola PGE Obrót S.A. 87,33% 87,33%
6. PGE Centrum sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
7. PGE Paliwa sp. z o.o. Kraków PGE EC S.A. 100,00% 100,00%
SEGMENT: ENERGETYKA KONWENCJONALNA
8. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Bełchatów PGE S.A. 100,00% 100,00%
9. ELBIS sp. z o.o. Rogowiec PGE S.A. 100,00% 100,00%
10. MegaSerwis sp. z o.o. Bogatynia PGE S.A. 100,00% 100,00%
11. „ELMEN” sp. z o.o. Rogowiec PGE S.A. 100,00% 100,00%
12. „Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o. Bogatynia” PGE S.A. 100,00% 100,00%
13. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „BETRANS” sp. z o.o. Bełchatów PGE S.A. 100,00% 100,00%
14. Przedsiębiorstwo Wulkanizacji Taśm i Produkcji Wyrobów Gumowych BESTGUM POLSKA sp. z o.o. Rogowiec PGE S.A. 100,00% 100,00%
15. RAMB sp. z o.o. Piaski PGE S.A. 100,00% 100,00%
16. EPORE sp. z o.o. Bogatynia PGE GiEK S.A. 85,38% 85,38%
17. „Energoserwis – Kleszczów” sp. z o.o. Rogowiec PGE GiEK S.A. 51,00% 51,00%
SEGMENT: CIEPŁOWNICTWO
18. PGE Energia Ciepła S.A. * Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
19. PGE Toruń S.A. Toruń PGE EC S.A. 95,22% 95,22%
20. PGE Gaz Toruń sp. z o.o. Warszawa PGE EC S.A. 100,00% 50,04%
21. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Wrocław PGE EC S.A. 58,07% 58,07%
22. Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. Zielona Góra KOGENERACJA S.A. 98,40% 98,40%
23. MEGAZEC sp. z o.o. Bydgoszcz PGE S.A. 100,00% 100,00%
24. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Zgierz PGE EC S.A. 50,98%
PGE GiEK S.A. 50,98%
25. PGE Ekoserwis sp. z o.o. Wrocław PGE S.A. 95,08%
PGE EC S.A. 84,15%
SEGMENT: ENERGETYKA ODNAWIALNA
26. PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
27. Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
28. Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
29. Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
30. Elektrownia Wiatrowa Baltica-4 sp. z o.o. (wcześnie PGE Inwest 17 sp. z o.o.) Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
31. Elektrownia Wiatrowa Baltica-5 sp. z o.o. (wcześniej PGE Inwest 18 sp. z o.o.) Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
32. PGE Baltica sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
33. PGE Klaster sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00% 100,00%
34. PGE Soleo 1 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
35. PGE Soleo 2 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
36. PGE Soleo 3 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
37. PGE Soleo 4 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
38. PGE Soleo 5 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
39. PGE Soleo 6 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
40. PGE Soleo 7 sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00%
SEGMENT: DYSTRYBUCJA
41. PGE Dystrybucja S.A. Lublin PGE S.A. 100,00% 100,00%
SEGMENT: DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA
42. PGE EJ 1 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 70,00% 70,00%
43. PGE Systemy S.A. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
44. PGE Sweden AB (publ) Sztokholm PGE S.A. 100,00% 100,00%
45. PGE Synergia sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
46. „Elbest” sp. z o.o. Bełchatów PGE S.A. 100,00% 100,00%
47. Elbest Security sp. z o.o. Bełchatów PGE S.A. 100,00% 100,00%
48. PGE Inwest 2 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
49. PGE Ventures sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
50. PGE Inwest 8 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
51. PGE Inwest 9 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
52. PGE Inwest 10 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A  100,00%  100,00%
53. PGE Inwest 11 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A.  100,00%  100,00%
54. PGE Inwest 12 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
55. PGE Inwest 13 S.A. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
56. PGE Inwest 14 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A.  100,00%  100,00%
57. PGE Nowa Energia sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
58. PGE Inwest 16 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
59. PGE Inwest 19 sp. z o.o. Warszawa PGE S.A.  100,00%  100,00%
60. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. Warszawa PGE S.A. 100,00% 100,00%
61. BIO-ENERGIA sp. z o.o. Warszawa PGE EO S.A. 100,00% 100,00%
62. Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „ETRA” sp. z o.o. Białystok PGE Dystrybucja S.A. 100,00% 100,00%
63. Energetyczne Systemy Pomiarowe sp. z o.o. Białystok PGE Dystrybucja S.A. 100,00% 100,00%
64. ZOWER sp. z o.o. Czerwionka-Leszczyny PGE EC S.A. 100,00% 100,00%
65. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOREC sp. z o.o. Toruń PGE Toruń S.A. 50,04% 50,04%
66. 4Mobility S.A. Warszawa PGE Nowa Energia sp. z o.o. 51,47%
67. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Eko-Inwestycje Warszawa Spółki GK PGE 100,00%

* Elektrownia Rybnik wchodząca w skład PGE EC S.A. w nocie 6 niniejszego sprawozdania jest prezentowana w segmencie Energetyka Konwencjonalna.

W powyższej tabeli ujęto między innymi następujące zmiany w strukturze spółek Grupy Kapitałowej PGE, podlegających konsolidacji metodą pełną, które miały miejsce w ciągu okresu zakończonego dnia 31 grudnia 2019 roku:

 • 2 stycznia 2019 roku został zarejestrowany w KRS podział PGE GiEK S.A. poprzez wydzielenie z PGE GiEK S.A. do PGE EC S.A. następujących oddziałów:
  • Elektrociepłownia Kielce,
  • Elektrociepłownia Gorzów,
  • Elektrociepłownia Rzeszów,
  • Elektrociepłownia Lublin Wrotków,
  • Elektrociepłownia Zgierz,
  • Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz.

Transakcja nie miała wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 • 17 kwietnia 2019 roku PGE S.A. podjęła decyzję o odstąpieniu od procesu nabycia udziałów będących w posiadaniu pozostałych wspólników PGE EJ1 sp. z o.o. Tym samym PGE S.A. pozostanie posiadaczem 70% udziałów w spółce PGE EJ1  sp. z o.o.
 • 24 kwietnia 2019 roku PGE Nowa Energia sp. z o.o. objęła nowo wyemitowane akcje w podwyższonym kapitale spółki 4Mobility S.A. Objęte akcje stanowią 51,47% udziału w podwyższonym kapitale. W wyniku rozliczenia nabycia Grupa Kapitałowa PGE rozpoznała wartość firmy w wysokości 7 mln PLN.
 • 14 czerwca 2019 roku PGE EC S.A. kupiła 49,96% udziałów w PGE Gaz Toruń sp. z o.o. i została jedynym udziałowcem tej spółki. W efekcie przeprowadzenia transakcji kapitał własny Grupy uległ zmniejszeniu o 275 mln PLN, w tym kapitał przynależny udziałom niekontrolującym uległ zmniejszeniu o 254 mln PLN.
 • 2 października 2019 roku PGE EO S.A. utworzyła 7 spółek PGE Soleo 1 sp. z o.o. – PGE Soleo 7 sp. z o.o. Wszystkie udziały w spółkach zostały objęte przez PGE EO S.A. Spółki zostały zarejestrowane w KRS w październiku i listopadzie 2019 roku.
 • 10 października 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółek PGE GiEK S.A. oraz PGE EC S.A. podjęły uchwały w sprawie podziału PGE EC S.A. (spółka dzielona) poprzez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia na PGE GiEK S.A. (spółka przejmująca) części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność prowadzoną przez PGE EC S.A. Oddział w Rybniku związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła, jak również dystrybucją energii elektrycznej i ciepła.
  Podział został zarejestrowany w KRS w dniu 2 stycznia 2020 roku.
 • 18 października 2019 roku PGE EC S.A. kupiła od PGE GiEK S.A. wszystkie udziały w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedziba w Zgierzu.
 • W listopadzie i grudniu 2019 roku PGE EC S.A. dokonała skupu 10,94% udziałów spółki PGE Ekoserwis sp. z o.o. od wspólników mniejszościowych. W efekcie przeprowadzenia transakcji kapitał własny Grupy uległ zmniejszeniu o 8 mln PLN, w tym kapitał przynależny udziałom niekontrolującym uległ zmniejszeniu o 7 mln PLN.
 • W grudniu 2019 roku PGE S.A. kupiła od PGE EC S.A. wszystkie posiadane przez PGE EC S.A. udziały spółki PGE Ekoserwis sp. z o.o.
 • Utworzenie Fundusz Eko-Inwestycje zostało szczegółowo opisane w nocie 33.4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania.

Wyniki wyszukiwania: