Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

1.2 Informacje o Grupie Kapitałowej PGE

Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. składa się z jednostki dominującej, którą jest PGE S.A., 66 jednostek zależnych objętych konsolidacją oraz 4 jednostek stowarzyszonych i 1 jednostki współkontrolowanej. Dodatkowe informacje na temat jednostek podporządkowanych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały zamieszczone w nocie 1.3.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. Wyjątkiem są spółki nabyte w trakcie roku obrotowego, które sporządziły dane finansowe za okres od momentu objęcia kontrolą przez Grupę PGE.

Podstawowym przedmiotem działania spółek Grupy Kapitałowej PGE jest prowadzenie działalności obejmującej:

  • wytwarzanie energii elektrycznej,
  • dystrybucję energii elektrycznej,
  • obrót hurtowy i detaliczny energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gazem,
  • wytwarzanie i dystrybucję ciepła,
  • świadczenie innych usług związanych z realizacją zadań, o których mowa powyżej.

Działalność prowadzona jest na podstawie odpowiednich koncesji przyznanych poszczególnym jednostkom wchodzącym w  skład Grupy Kapitałowej PGE.

Kontynuacja działalności

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez istotne spółki Grupy przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia sprawozdawczego. Jednostka zależna – PGE Obrót S.A. wykazuje na dzień 31 grudnia 2019 roku ujemne wartości kapitałów własnych, które są w głównej mierze wynikiem negatywnych zmian na detalicznym rynku obrotu energią elektryczną. PGE Obrót S.A. – tak jak pozostałe spółki Grupy PGE – ma dostęp do finansowania udzielanego przez PGE S.A., w związku z czym założenie kontynuacji działalności przez tę spółkę jest uzasadnione.

Poza kwestią PGE Obrót S.A. na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez istotne spółki Grupy.

Wyniki wyszukiwania: