Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

1.1 Informacje o jednostce dominującej

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. została utworzona aktem notarialnym z dnia 2 sierpnia 1990 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, w dniu 28 września 1990 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059307. Siedziba jednostki dominującej znajduje się w Warszawie przy ul. Mysiej 2.

W skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku wchodzili:

 • Henryk Baranowski – Prezes Zarządu,
 • Wojciech Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu,
 • Marek Pastuszko – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu,
 • Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu,
 • Emil Wojtowicz – Wiceprezes Zarządu.

Po dniu sprawozdawczym, w dniu 19 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu wszystkich dotychczasowych członków Zarządu z dniem 19 lutego 2020 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała w składa Zarządu XI kadencji z dniem 20 lutego 2020 roku pana Wojciech Dąbrowskiego, pana Pawła Śliwę, pana Ryszarda Wasiłka a z dniem 24 lutego 2020 roku pana Pawła Ciocha i pana Pawła Strączyńskiego.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego skład Zarządu jest następujący:

 • Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu,
 • Paweł Cioch – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu,
 • Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu,
 • Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu.

Struktura własnościowa

Struktura akcjonariatu jednostki dominującej była następująca:

Skarb Państwa Pozostali akcjonariusze Razem
Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku 57,39% 42,61% 100,00%
Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku 57,39% 42,61% 100,00%

Struktura własnościowa na poszczególne dni sprawozdawcze została zaprezentowana na podstawie informacji dostępnych Spółce.

Według informacji dostępnych Spółce na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PGE S.A. jest Skarb Państwa.

Wyniki wyszukiwania: