Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2019
Rok zakończony
31 grudnia 2018
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk / (Strata) brutto (4.703) 2.192
Podatek dochodowy zapłacony (555) (586)
Korekty o pozycje:
Udział w (zysku)/stracie jednostek wycenianych metodą praw własności 57 (71)
Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy aktualizujące 11.316 3.893
Odsetki i dywidendy, netto 245 179
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej 27.1 (264) (14)
Zmiana stanu należności 27.1 (720) (553)
Zmiana stanu zapasów 27.1 (1.811) (803)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 27.1 170 339
Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych, rozliczeń międzyokresowych i uprawnień do emisji CO2 27.1 209 (333)
Zmiana stanu rezerw 27.1 2.836 789
Pozostałe 40 70
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 6.820 5.102
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 30 25
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 27.2 (6.907) (6.393)
Założenie lokat powyżej 3 m-cy 27.2 (256) (372)
Rozwiązanie lokat powyżej 3 m-cy 27.2 243 358
Nabycie aktywów finansowych oraz zwiększenie udziału w spółkach GK 27.2 (15) (114)
Nabycie jednostek zależnych po potrąceniu przejętych środków pieniężnych 27.2 13
Pozostałe 40 18
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (6.865) (6.465)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Zwiększenie udziału w spółkach GK 27.3 (282) (111)
Wpływy z tytułu emisji akcji akcjonariuszy niekontrolujących 18
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek, kredytów 27.3 5.359 2.582
Wpływy z tytułu emisji obligacji 1.400
Spłata pożyczek, kredytów, leasingu 27.3 (3.916) (1.024)
Wykup wyemitowanych obligacji (2.139) (1.000)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom 27.3 (4) (34)
Zapłacone odsetki i prowizje 27.3 (358) (316)
Pozostałe 17 (24)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 77 91
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW 32 (1.272)
Różnice kursowe netto (2) 3
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 18 1.279 2.551
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 18 1.311 1.279

 

Wyniki wyszukiwania: