Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

27.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Zwiększenie udziału w spółkach GK

W 2019 roku PGE EC S.A. nabyła 49,96% udziałów w PGE Gaz Toruń sp. z o.o. i została jedynym udziałowcem tej spółki. W efekcie przeprowadzonej transakcji nastąpił wypływ środków z Grupy Kapitałowej PGE w kwocie 275 mln PLN.

Ponadto PGE EC S.A. dokonała skupu 25.634 udziałów spółki PGE Ekoserwis sp. z o.o. od wspólników mniejszościowych. Następnie pomiędzy PGE S.A. jako kupującym oraz PGE EC S.A. jako sprzedającym zawarte zostały dwie umowy sprzedaży dotyczące wszystkich posiadanych przez PGE EC S.A. udziałów spółki PGE Ekoserwis sp. z o.o. W wyniku tej transakcji nastąpił wypływ środków z Grupy Kapitałowej PGE w kwocie 7 mln PLN.

W 2018 roku Grupa nabyła dodatkowe udziały w spółkach zależnych PGE EC S.A. oraz KOGENARACJA S.A. Cena zapłacona za akcje wyniosła odpowiednio 13 mln PLN i 98 mln PLN.

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów

W bieżącym okresie sprawozdawczym PGE S.A. zaciągnęła kredyty w łącznej wysokości 5.287 mln PLN (2.438 mln PLN w 2018 roku). Dodatkowo spółki segmentu Energetyka Konwencjonalna otrzymały kredyty i pożyczki zaciągnięte w funduszach środowiskowych o wartości około 70 mln PLN (106 mln PLN w 2018 roku).

Wpływy z tytułu emisji obligacji

W bieżącym okresie sprawozdawczym PGE S.A. wyemitowała dwie transze obligacji o łącznej wartości 1.400 mln PLN. Wykup obligacji nastąpi w 2026 roku i 2029 roku.

Spłata pożyczek, kredytów i leasingu finansowego

W bieżącym okresie sprawozdawczym PGE S.A. spłaciła kredyty o łącznej wartości 3.537 mln PLN.

Poza powyższym, pozycja obejmuje głównie spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w funduszach środowiskowych przez segment Energetyka Konwencjonalna o łącznej wartości około 182 mln PLN w bieżącym i 200 mln PLN w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Wykup wyemitowanych obligacji

W bieżącym okresie sprawozdawczym nastąpił częściowy wykup obligacji o wartości 2.139 mln PLN przez PGE Sweden AB (publ), jednostkę zależną PGE S.A.

Odsetki zapłacone

W bieżącym okresie sprawozdawczym w pozycji wykazane są głównie odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 196 mln PLN, od obligacji w wysokości 75 mln PLN oraz od instrumentów finansowych (CCIRS i IRS) w wysokości 41 mln PLN, od zobowiązań z tytułu leasingu w wysokości 15 mln PLN.

W 2018 roku w pozycji wykazane są głównie odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 148 mln PLN, od obligacji w wysokości 65 mln PLN oraz od instrumentów finansowych (CCIRS i IRS) w wysokości 87 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania: