Raport Zintegrowany 2019 | GK PGE

27.2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

W 2019 roku największe wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych zostały poniesione przez segmenty:

  • Energetyka Konwencjonalna 3.610 mln PLN w tym:
    • Oddział Elektrownia Opole – budowa bloków nr 5 i 6 – około 776 mln PLN,
    • Oddział Elektrownia Turów – budowa nowego bloku energetycznego – około 762 mln PLN,
    • Oddział Elektrownia Turów – modernizacja bloków 1-3 – około 171 mln PLN,
    • Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów – wydatki na odtworzenie maszyn podstawowych i budowy przenośników w kopalniach spółki – około 372 mln PLN
  • Dystrybucja 2.181 mln PLN – przyłączenia nowych odbiorców oraz modernizacja i rozbudowa sieci, stacji i linii.

W 2018 roku segment Energetyka Konwencjonalna poniósł wydatki o wartości 4.159 mln PLN, a segment Dystrybucja 1.849 mln PLN.

Nabycie aktywów finansowych

Wydatki poniesione w 2018 roku w wysokości 114 mln PLN dotyczyły głównie inwestycji w Polską Grupę Górniczą, Bank Ochrony Środowiska S.A., ElectroMobility Poland oraz Fundusze Inwestycyjne.

Założenie i rozwiązanie lokat powyżej 3 miesięcy

Spółki z segmentu Energetyki Konwencjonalnej są zobligowane do posiadania środków pieniężnych funduszu likwidacji zakładu górniczego (FLZG) gromadzonych i lokowanych zgodnie z wymogami ustawy prawo górnicze i geologiczne.

Wyniki wyszukiwania: